Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
LESNÉ CESTY A VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA PRE UCELENÉ ČASTI V K.Ú. VEĽKÉ ROVNÉ, ČASŤ RÁZTOKY
Prieskum trhu
30.09.2023
00:00
Prvá agrárna majiteľov, spol. s.r.o., Obecný dom 1621, 013 62 Veľké Rovné
Úžitkové vozidlá (4 ks) do 3,5 t. (na distribúciu potravín)
Prieskum trhu
16.06.2023
00:00
Ostrov pomoci, o.z., Kvetoslavovská 388/4, 900 42 Dunajská Lužná
Úžitkové vozidlo (2 ks) do 3,5 t. (typu Transportér)
Prieskum trhu
16.06.2023
00:00
Ostrov pomoci, o.z., Kvetoslavovská 388/4, 900 42 Dunajská Lužná
Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže na výber navrhovateľa na uzavretie nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania - bufet rýchleho občerstvenia o celkovej ploche 27,00 m2, Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava
Obchodná verejná súťaž
10.06.2023
23:59
Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava
RTG prístroj pre operačné sály s C-ramenom
Verejná súťaž
12.06.2023
10:00
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice - mestská časť Juh
Umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPŠT 6 (uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o užívaní verejných prístavov; r.km 1718,360 až 1718,300; dĺžka prístavnej polohy: 60 m)
Obchodná verejná súťaž
09.06.2023
13:00
Verejné prístavy, a. s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava
Umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPŠT 5 (uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o užívaní verejných prístavov; r.km 1718,440 až 1718,370; dĺžka prístavnej polohy: 70 m)
Obchodná verejná súťaž
09.06.2023
13:00
Verejné prístavy, a. s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava
Umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPŠT 4 (uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o užívaní verejných prístavov; r.km 1718,580 až 1718,450; dĺžka prístavnej polohy: 130 m)
Obchodná verejná súťaž
09.06.2023
13:00
Verejné prístavy, a. s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava
Umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPBA 2 (uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o užívaní verejných prístavov; r.km 1870,250 až 1870,200; dĺžka prístavnej polohy: 50 m)
Obchodná verejná súťaž
09.06.2023
13:00
Verejné prístavy, a. s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava
Prenájom nebytového priestoru č. 006 o výmere 62,48 m2, nachádzajúceho sa na prvom podzemnom podlaží v prevádzkovej budove so súpisným číslom 776, stojacej na pozemku parcela registra „C“ KN č. 3851/76, o výmere 845 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na liste vlastníctva číslo 2163, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, okres: Bratislava II, obec: Bratislava - Ružinov, katastrálne územie: Nivy (doba určitá, 5 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy)
Obchodná verejná súťaž
12.06.2023
13:00
Verejné prístavy, a. s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava
Prenájom nebytového priestoru - kancelárie č. 223 o výmere 36,9 m2, nachádzajúcej sa na treťom nadzemnom podlaží v prevádzkovej budove so súpisným číslom 776, stojacej na pozemku parcela registra „C“ KN č. 3851/76, o výmere 845 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na liste vlastníctva číslo 2163, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, okres: Bratislava II, obec: Bratislava - Ružinov, katastrálne územie: Nivy (doba určitá, 5 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy)
Obchodná verejná súťaž
12.06.2023
13:00
Verejné prístavy, a. s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava
Prenájom nebytového priestoru - kancelárie č. 222 o výmere 35 m2, nachádzajúcej sa na treťom nadzemnom podlaží v prevádzkovej budove so súpisným číslom 776, stojacej na pozemku parcela registra „C“ KN č. 3851/76, o výmere 845 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na liste vlastníctva číslo 2163, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, okres: Bratislava II, obec: Bratislava - Ružinov, katastrálne územie: Nivy (doba určitá, 5 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy)
Obchodná verejná súťaž
12.06.2023
13:00
Verejné prístavy, a. s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava
Prenájom nebytového priestoru - miestnosti č. 1.15 o výmere 69,60 m2 nachádzajúcej sa v stavbe - nebytovej budove so súpisným číslom 4068, stojacej na pozemku parcela registra „C“ KN č. 1667/6, o výmere 1462 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, Stavba zapísaná na liste vlastníctva číslo 11263, vedenom Okresným úradom Komárno, katastrálny odbor, okres: Komárno, obec: Komárno, katastrálne územie: Komárno (doba určitá, 5 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy)
Obchodná verejná súťaž
12.06.2023
13:00
Verejné prístavy, a. s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava
Zber a zhodnotenie alebo zneškodnenie vybraných odpadov v kategórií nebezpečný (na obdobie 24 mesiacov)
Verejná súťaž
06.06.2023
13:00
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Ondavská 8, 040 11 Košice
Solárne panely - Mecom
Prieskum trhu
09.06.2023
11:00
MECOM GROUP s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné
Predaj nehnuteľnosti – RIMAVSKÁ SOBOTA
Obchodná verejná súťaž
15.06.2023
09:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka
Predaj nehnuteľnosti – KOŠICE
Obchodná verejná súťaž
15.06.2023
09:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka
Výmena GU v prevádzke PZZP 2023 - ZS2 - Zhotoviteľ (Obhliadka miesta realizácie diela je povinná. Termín obhliadky miesta realizácie jednotlivými navrhovateľmi bude dohodnutý po dohode s Ľubomír Knap, tel.: +421 905 477 850, e-mail: lubomir.knap@nafta.sk . Termín obhliadky najneskôr do 24.05.2023. Pokiaľ navrhovateľ nesplní podmienku povinnej obhliadky miesta realizácie diela, bude zo súťaže vylúčený.)
Výzva na predkladanie ponúk
08.06.2023
10:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
SD/20006 Rekonštrukcia VTL plynovodu DN150 PN25 Bratislava, Na Pántoch – sklolaminát (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu viliam.jakubicka@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod.. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
15.06.2023
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Rekonštrukcia plynovodov Spišská Nová Ves, sídl. Mier, J.Wolkera (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu katarina.skopekova@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
08.06.2023
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPBA 8 (ľavý breh r.km 1869,620 až 1869,500; dĺžka prístavnej polohy: 120 m); (doba užívania prístavnej polohy je do 30.11.2026)
Obchodná verejná súťaž
13.06.2023
13:00
Verejné prístavy, a. s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava
Umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPBA 28 (pravý breh r.km 1868,600 až 1868,510; dĺžka prístavnej polohy: 90 m); (doba užívania prístavnej polohy je do 30.11.2026)
Obchodná verejná súťaž
13.06.2023
13:00
Verejné prístavy, a. s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava
Umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPBA 30 (pravý breh r.km 1868,400 až 1868,290; dĺžka prístavnej polohy: 110 m); (doba užívania prístavnej polohy je do 30.11.2026)
Obchodná verejná súťaž
13.06.2023
13:00
Verejné prístavy, a. s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava
Umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPBA 31 (pravý breh r.km 1868,280 až 1868,200; dĺžka prístavnej polohy: 80 m); (doba užívania prístavnej polohy je do 30.11.2026)
Obchodná verejná súťaž
13.06.2023
13:00
Verejné prístavy, a. s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava
Materiál (určený na archiváciu, uskladňovanie, obnovu archívnych dokumentov) pre potreby Štátneho archívu
Prieskum trhu pre určenie PHZ
06.06.2023
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zobrazených: 1 - 25 / 1065 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20