Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
In-line inspection of gas pipeline ZS2 CA UGS branch C DN 350 PN 100 / Vnútorná inšpekcia plynovodu ZS2 CA PZZP vetva C DN 350 PN 100 (Following publication of this notice of a competitive public tender on the NAFTA a.s. website (www.nafta.sk), tenderers may express their interest in participating by sending an email to the Awarding Authority, by 12.01.2023, at the purchasing portal https://nafta.1803sw.com); (The selection conditions specified in this announcement will only be explained if a written request has been electronically mailed to the Awarding Authority’s contact person (Mgr. Antonia Cavalli, PhD) at latest by 6 February 2023 at 10:00 am.)
Obchodná verejná súťaž
13.02.2023
10:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Výzva k sútaži č. 397/2021_II. „SVD G-N, stupeň Čunovo, odberný objekt Mošoň – modernizácia a rekonštrukcia hydrotechnických a energetických zariadení“ (Vyhlasovateľ odporúča vykonať obhliadku miesta predmetu súťaže, aby si uchádzači sami overili a získali potrebné informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu, spracovanie ponuky a poskytnutie služby.Obhliadky sa môžu zúčastniť len osoby uchádzača, ktorému boli zaslané tieto súťažné podmienky. Záujemcom bude umožnená obhliadka miesta poskytovania služby na na SVD G – N stupeň Čunovo – Odberný objekt Mošoň dňa 10.01.2023 o 9:00 hod., o 13:00 hod., dňa 11.01.2023 o 9:00 hod., o 13:00 hod. a dňa 12.01.2023 o 9:00 hod., o 13:00 hod. Účasť na obhliadke a rezerváciu konkrétneho času si záujemca dohodne s kontaktnou osobou: Ing. Milan Ondruš, e-mail: milan.ondrus@vvb.sk, tel. č.: +421 918 937 685. Osoba uchádzača na mieste obhliadky preukáže: v prípade, že sa zúčastní na obhliadke štatutár uchádzača, vyhlasovateľ požaduje predloženie občianskeho preukazu za účelom overenia totožnosti štatutára; v prípade, že sa zúčastní na obhliadke osoba uchádzača, ktorá nie je štatutárom spoločnosti, vyhlasovateľ požaduje predloženie splnomocnenia podpísaného štatutárnym orgánom uchádzača a predloženie občianskeho preukazu splnomocnenej osoby za účelom overenia jej totožnosti.)
Výzva na predkladanie ponúk
10.02.2023
10:00
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Karloveská 2, 842 04 Bratislava
Separátor hnojovice s dávkovacím čerpadlom (2ks + 2ks)
Prieskum trhu
10.03.2023
17:00
DAKNA Námestovo, družstvo, Kliňanská cesta 970, 029 01 Námestovo
Šmykom riadený nakladač
Prieskum trhu
10.03.2023
17:00
DAKNA Námestovo, družstvo, Kliňanská cesta 970, 029 01 Námestovo
Prepravník zvierat
Prieskum trhu
10.03.2023
17:00
DAKNA Námestovo, družstvo, Kliňanská cesta 970, 029 01 Námestovo
Prepravník balíkov
Prieskum trhu
10.03.2023
17:00
DAKNA Námestovo, družstvo, Kliňanská cesta 970, 029 01 Námestovo
Nosiče kontajnerov a kontajnery
Prieskum trhu
10.03.2023
17:00
DAKNA Námestovo, družstvo, Kliňanská cesta 970, 029 01 Námestovo
Mobilný mliečny vozík na kŕmenie teliat
Prieskum trhu
10.03.2023
17:00
DAKNA Námestovo, družstvo, Kliňanská cesta 970, 029 01 Námestovo
Revitalizácia detských ihrísk
Verejná súťaž
03.02.2023
18:00
Mesto Nitra
Prístrojové vybavenia špeciálnej analytickej a detekčnej techniky (1. Infračervený spektrometer ATR/FTIR, množstvo: 3 ks; 2. Laboratórna infraštruktúra pre detekciu biologických agens, množstvo: 3 ks; 3. Plynový chromatograf s hmotnostným spektrometrom (GCMS), množstvo: 1 ks; 4. Prenosný prietokový analyzátor plynov, množstvo: 3 ks; 5. Stanica pre alfaspektrometrickú trasu, množstvo: 1 ks; 6. Špeciálne ochranné prostriedky proti CBRN agens, množstvo: 1 ks; 7. Zmesný etalón pre gamaspektrometriu, množstvo: 3 ks)
Verejná súťaž
10.02.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Prenájom nebytového priestoru č. 1.33 o výmere 10 m2 nachádzajúceho sa v stavbe Nebytová budova so súpisným číslom 4068, stojacej na pozemku, parcela registra „C“ KN č. 1667/6, o výmere 1462 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na liste vlastníctva číslo 11263, vedenom Okresným úradom Komárno, katastrálny odbor, katastrálne územie Komárno, obec Komárno, okres Komárno (doba nájmu určitá, 5 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy)
Obchodná verejná súťaž
09.02.2023
13:00
Verejné prístavy, a. s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava
Výzva k súťaži č. 439/2022 „VEG - Oprava skratu na káblovom vedení 400 kV rozvodne – výmenou káblového vedenia“
Prieskum trhu
14.02.2023
10:00
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Karloveská 2, 842 04 Bratislava
Výzva k súťaži č. 199/2022 "Realizácia odstránenia náletových drevín na objektoch SVD G-N pre zlepšenie protipovodňových opatrení a zabezpečenie ochranných pásiem pod elektrickým vedením VN 110 kV (úsek Čunovo - Petržalka) a 22 kV (úsek Gabčíkovo - Čunovo) a realizácia odstránenia náletových drevín pre udržiavanie vizúrov pre meranie TBD”
Výzva na predkladanie ponúk
01.02.2023
13:00
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Karloveská 2, 842 04 Bratislava
Mobilný čerpadlový agregát s hydraulickou rukou (Based on publishing this notice of the commercial public tender call on the web sites of NAFTA a.s. (www.nafta.sk) the bidders shall demonstrate the interest in the participation in the Tender via delivery of e-mail to the Contracting authority by 20th January 2023 using the address of the purchasing portal NAFTA a.s. https://nafta.1803sw.com/) (The explanation of the tender documents is possible only based on a written request delivered electronically by email to the contact person - Jaroslav Kuník - of the Contracting authority no later than 26th January 2023)
Obchodná verejná súťaž
31.01.2023
23:59
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Onasemnogén abeparvovek (trvanie zmluvy predmetu zákazky je maximálne 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy)
Verejná súťaž
15.02.2023
09:00
Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 833 40 Bratislava
Zvýšenie kvality poskytovaných služieb a hygienických štandardov v Mestskej knižnici v Novej Dubnici
Zákazka s nízkou hodnotou
03.02.2023
10:00
Mesto Nová Dubnica
Základná škola Tulipánova - Rekonštrukcia pavilónu 3
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
07.02.2023
09:00
Mesto Nitra
Poskytovanie služieb rozvoja aplikácií registrov OVM, organizácií, fariem a zahraničného obchodu
Verejná súťaž
21.02.2023
10:00
Štatistický úrad Slovenskej republiky, Miletičova 33, 824 67 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zabezpečenie podpory a rozvoja informačného systému účtovníctva fondov (ISUF)
Verejná súťaž
21.02.2023
09:00
Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava
Vybudovanie skladu soli v Považskej Bystrici
Výzva na predkladanie ponúk
16.02.2023
10:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Poskytovanie služieb podpory aplikácií eSCAN, jDoc a CUD
Verejná súťaž
20.02.2023
12:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka
Zhotovenie stavby Diaľnica D2 Protihluková stena Lamač v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - "žltá kniha" (naprojektovať, vybudovať a skolaudovať dočasné protihlukové steny)
Verejná súťaž
16.03.2023
10:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Výmena guľových kohútov v prevádzke PZZP 2023 - zhotoviteľ (Obhliadka miesta realizácie diela je povinná. Termín obhliadky miesta realizácie jednotlivými navrhovateľmi bude dohodnutý po dohode s Ľubomír Knap, tel.: +421905477850, e mail: lubomir.knap@nafta.sk . Termín obhliadky je najneskôr do 26.01.2023. Pokiaľ navrhovateľ nesplní podmienku povinnej obhliadky miesta realizácie diela, bude zo súťaže vylúčený.)
Výzva na predkladanie ponúk
09.02.2023
10:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
GO a modernizácia TK7 a TK8 Premiestnenie a inštalovanie nových vzduchových chladičov oleja kompresorových jednotiek TK7 a TK8 (Na základe uverejnenia tohto oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na internetovej stránke NAFTA a.s. (www.nafta.sk) navrhovatelia doručením e-mailu vyhlasovateľovi v termíne do 23.01.2023 na adresu nákupný portál: https://nafta.1803sw.com prejavia záujem o účasť v súťaži. Vysvetlenie podmienok účasti uvedených v tomto oznámení je možné len na základe písomnej požiadavky doručenej elektronickou poštou kontaktnej osobe vyhlasovateľa (Mgr. Antonia Cavalli PhD) najneskôr do 2022 do 02.02.2023 do 12:00 hod. Obhliadka miesta realizácie diela je povinná. Termín obhliadky je stanovený na 23.01.2023 o 9:00 hod. Kontaktná osoba Ing. Andrej Kondlla +421 908 795 578 . Pokiaľ navrhovateľ nesplní podmienku povinnej obhliadky miesta realizácie diela, môže byť zo súťaže vylúčený.)
Obchodná verejná súťaž
08.02.2023
12:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
SD/21609-RE-RESO „Rekonštrukcia plynovodov Prešov – Juh, Masarykova„ (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu matus.repa@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
15.02.2023
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Zobrazených: 1 - 25 / 481 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20