Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Architektonicko - výtvarný návrh novej expozície s názvom Príroda Liptova
Zákazka s nízkou hodnotou
06.06.2022
15:00
Liptovské múzeum, Nám. Š. N. Hýroša 10, 034 05 Ružomberok
Úrad hlavného lekára OS SR Ružomberok - Pes služobný - výkup služobných psov
Zákazka s nízkou hodnotou
28.10.2022
23:59
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Rekonštrukcia plynovodov Žilina, ul. Murgašova (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu katarina.skopekova@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
26.05.2022
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Poskytovanie služieb čistenia a upratovania v objektoch Okresného súdu Zvolen (Možnosť prehliadky : 9.-10.05. 2022 od 9,00 do 11,00 hod. po predchádzajúcej dohode s kontaktnou osobou.)
Zákazka s nízkou hodnotou
25.05.2022
10:00
Okresný súd, J. Kozáčeka 19, 960 68 Zvolen
Revitalizácia Lesoparku Kalvária v Bardejove - súťaž návrhov
Súťaž návrhov
11.07.2022
12:00
Mesto Bardejov
Obchodná verejná súťaž na predaj motorového vozidla značky Renault Fluence 1.6 16V techno Feel, e. č.: BL858DX (Záujemcovia o kúpu predmetného motorového vozidla sa môžu zúčastniť obhliadky s kontaktnou osobou vyhlasovateľa, a to dňa 09.05.2022 v čase od 13.30 – 16.30 hod.)
Obchodná verejná súťaž
06.06.2022
23:59
Mestská časť Bratislava - Dúbravka
SD19412 Rekonštrukcia plynovodov Sliač – Kúpele, 2.SC (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu matus.repa@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
02.06.2022
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Zverejnenie VOS na nehnuteľný majetok mesta Rimavská Sobota_ budovy s.č. 78 v Bakte, k.ú. Bakta
Obchodná verejná súťaž
03.06.2022
23:59
Mesto Rimavská Sobota
Zverejnenie VOS nehnuteľného majetku mesta Rimavská Sobota - budovy ZŠ M. Tompu Auxtov dom s.č. 748 na Ul. Šrobárovej v Rim. Sobote
Obchodná verejná súťaž
03.06.2022
23:59
Mesto Rimavská Sobota
Rekonštrukcia plynovodov Žilina, Štrková 2.SC (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu katarina.valachovicova@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
31.05.2022
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
SD/19010 Rekonštrukcia plynovodov Bratislava Vrakuňa, Rajčianska (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu lucia.vanisova@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod.. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
01.06.2022
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Revitalizácia verejných priestranstiev sídliska Diely v Nitre (súťaž na urbanisticko-krajinárske riešenie verejného priestranstva)
Zákazka s nízkou hodnotou
14.07.2022
13:00
Mesto Nitra
Prístrojové vybavenie pre vozidlá MIJ
Zákazka s nízkou hodnotou
31.05.2022
12:00
Záchranná zdravotná služba Bratislava, Antolská 3360/11, 850 07 Bratislava
Rekonštrukcia plynovodov Zvolen, Podborová – Smreková, UO02111 (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu katarina.skopekova@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
14.06.2022
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - Výzva na predloženie návrhu SEMaI-96-82/2022-OdSHMŠ - vypracovanie znaleckého posudku na hnuteľný majetok štátu
Obchodná verejná súťaž
25.05.2022
23:59
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Rekonštrukcia striech, časť: SO 04 Materská škola Třebíčska 13, pavilón D, s.č.1839 na Třebíčskej ulici 13 v Humennom
Zákazka s nízkou hodnotou
25.05.2022
12:00
Mesto Humenné
Detské inkluzívne ihrisko „RODINKA“ - Lučenec
Zákazka s nízkou hodnotou
27.05.2022
12:00
Mesto Lučenec
Tlač tlačív prevádzkových, hárkových a ostatných tlačív
Výzva na predkladanie ponúk
25.05.2022
09:30
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
Predaj listinných cenných papierov vybraných emitentov vo vlastníctve MH Manažment, a.s.
Verejná súťaž
30.05.2022
12:00
MH Manažment, a. s., Turbínova 3, 831 04 Bratislava
Výzva na predloženie ponuky na predmet súťaže č. 190/2022 „Dodávka silovej elektriny pre objekty VV, š.p.“
Prieskum trhu
25.05.2022
10:00
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Karloveská 2, 842 04 Bratislava
GO a modernizácia TK8 – realizácia časť elektro (Na základe uverejnenia tohto oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na internetovej stránke NAFTA a.s. (www.nafta.sk) navrhovatelia doručením e-mailu vyhlasovateľovi v termíne do 16.05.2022 na adresu nákupný portál: https://nafta.1803sw.com prejavia záujem o účasť v súťaži) (Vysvetlenie podmienok účasti uvedených v tomto oznámení je možné len na základe písomnej požiadavky doručenej elektronickou poštou kontaktnej osobe vyhlasovateľa najneskôr do 23.05.2022 do 12:00 hod. Pracovný čas vyhlasovateľa je v pracovných dňoch pondelok až piatok od 9:00 do 14:00 hod.) (Obhliadka miesta realizácie diela je povinná. Termín obhliadky je stanovený na 17.05.2022 o 9:00 hod. Kontaktná osoba: Ing. Andrej Kondlla +421 908 795 578)
Obchodná verejná súťaž
27.05.2022
12:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
SD/20610 “Rekonštrukcia plynovodov Trebišov, Komenského, Letná, Varichovská (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu matus.repa@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
09.06.2022
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Rekonštrukcia šatní na klzisku
Zákazka s nízkou hodnotou
25.05.2022
10:00
Mesto Svidník
Nákup motocyklov - cestných skútrov v počte 6 ks pre potreby MV SR
Zákazka s nízkou hodnotou
26.05.2022
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodanie montážneho prípravku na demontáž/montáž 5 skrutkovej hlavy valcov (Vyhlasovateľ v tejto obchodnej verejnej súťaže určil povinnú obhliadku. Obhliadky sa zúčastní navrhovateľ, štatutárny zástupca navrhovateľa alebo oprávnená splnomocnená osoba za navrhovateľa, ktorá sa na obhliadke preukáže platným splnomocnením podpísaným navrhovateľom alebo osobou oprávnenou konať za navrhovateľa. Predložené splnomocnenie ostáva súčasťou dokumentácie z obchodnej verejnej súťaže, preto ho vyhlasovateľ späť nevydáva. Zúčastnená osoba na obhliadke za navrhovateľa sa preukáže prítomnému zástupcovi vyhlasovateľa občianskym preukazom. Zástupca vyhlasovateľa na obhliadke odovzdá zúčastnenej osobe na obhliadke potvrdenie o účasti na obhliadke. Fyzická obhliadka sa uskutoční vo štvrtok, t.j. dňa 19.5.2022 o 10:00. Kontaktná osoba: Bc. Vladimír Hrubý, 0903 681 210, hruby.vladimir@slovakrail.sk. Miesto obhliadky: Pri bitúnku 2, Košice, areál Rušňového depa)
Výzva na predkladanie ponúk
25.05.2022
12:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
Zobrazených: 1 - 25 / 962 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20