Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Prenájom nebytového priestoru č. 006 o výmere 62,48 m2, nachádzajúceho sa na prvom podzemnom podlaží v prevádzkovej budove so súpisným číslom 776, stojacej na pozemku parcela registra „C“ KN č. 3851/76, o výmere 845 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na liste vlastníctva číslo 2163, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, okres: Bratislava II, obec: Bratislava - Ružinov, katastrálne územie: Nivy (doba určitá, 5 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy)
Obchodná verejná súťaž
05.10.2023
13:00
Verejné prístavy, a. s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava
Prenájom nebytového priestoru - kancelárie č. 223 o výmere 36,9 m2, nachádzajúcej sa na treťom nadzemnom podlaží v prevádzkovej budove so súpisným číslom 776, stojacej na pozemku parcela registra „C“ KN č. 3851/76, o výmere 845 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na liste vlastníctva číslo 2163, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, okres: Bratislava II, obec: Bratislava - Ružinov, katastrálne územie: Nivy (doba určitá, 5 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy)
Obchodná verejná súťaž
05.10.2023
13:00
Verejné prístavy, a. s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava
Prenájom nebytového priestoru - kancelárie č. 222 o výmere 35 m2, nachádzajúcej sa na treťom nadzemnom podlaží v prevádzkovej budove so súpisným číslom 776, stojacej na pozemku parcela registra „C“ KN č. 3851/76, o výmere 845 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na liste vlastníctva číslo 2163, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, okres: Bratislava II, obec: Bratislava - Ružinov, katastrálne územie: Nivy (doba určitá, 5 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy)
Obchodná verejná súťaž
05.10.2023
13:00
Verejné prístavy, a. s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava
Prenájom nebytového priestoru - kancelária č. 127 o výmere 13,52 m2, kancelária č. 128 o výmere 34,38 m2, kancelária č. 129 o výmere 28,19 m2, kancelária č. 130 o výmere 24,31 m2, kuchynka č. 131 o výmere 4,88 m2, WC č. 132 o výmere 1,84 m2 a recepcia o výmere 27,80 m2, spolu o výmere 134,92 m2, nachádzajúce sa na druhom nadzemnom podlaží v prevádzkovej budove so súpisným číslom 776, stojacej na pozemku parcela registra „C“ KN č. 3851/76, o výmere 845 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na liste vlastníctva číslo 2163, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, okres: Bratislava II, obec: Bratislava-Ružinov, katastrálne územie: Nivy (doba nájmu určitá, 5 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy)
Obchodná verejná súťaž
04.10.2023
13:00
Verejné prístavy, a. s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava
Prenájom časti pozemku, parcely registra „C“ KN, parcelné číslo 9193/422, o výmere 2 500 m², druh pozemku: ostatná plocha, zapísanom na liste vlastníctva číslo 882, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, katastrálne územie: Nivy, obec: Bratislava-Ružinov, okres Bratislava II (doba nájmu určitá, 5 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy)
Obchodná verejná súťaž
04.10.2023
13:00
Verejné prístavy, a. s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava
Prenájom nebytového priestoru - kancelárii č. 419 a č. 420, spolu o výmere 76 m2, nachádzajúcich sa na piatom nadzemnom podlaží v prevádzkovej budove so súpisným číslom 776, stojacej na pozemku parcela registra „C“ KN č. 3851/76, o výmere 845 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na liste vlastníctva číslo 2163, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, okres: Bratislava II, obec: Bratislava- Ružinov, katastrálne územie: Nivy (doba nájmu určitá, 5 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy)
Obchodná verejná súťaž
04.10.2023
13:00
Verejné prístavy, a. s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava
Zlepšenie podmienok chovu ošípaných – NH FARMA s.r.o.
Prieskum trhu
30.12.2025
00:00
NH farma s.r.o., Mostová 209, 925 07 Mostová
Kvalifikačný systém: Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť pre stavebnú časť energetických stavieb spoločnosti SPP (vytvorenie zoznamu kvalifikovaných dodávateľov na vypracovanie projektových dokumentácií a výkonu inžinierskej činnosti pre stavebnú časť energetických stavieb spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s.)
Kvalifikačný systém
09.06.2027
00:00
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť, Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava - mestská časť Ružinov
Prenájom nebytového priestoru - kancelárie č. 424 o výmere 35,88 m2 nachádzajúcej sa na piatom nadzemnom podlaží v prevádzkovej budove so súpisným číslom 776, stojacej na pozemku parcela registra „C“ KN č. 3851/76, o výmere 845 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na liste vlastníctva číslo 2163, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, okres: Bratislava II, obec: Bratislava- Ružinov, katastrálne územie: Nivy (doba nájmu určitá, 5 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy)
Obchodná verejná súťaž
10.10.2023
13:00
Verejné prístavy, a. s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava
Prenájom nebytového priestoru - kancelárie č. 423 o výmere 38,03 m2 nachádzajúcej sa na piatom nadzemnom podlaží v prevádzkovej budove so súpisným číslom 776, stojacej na pozemku parcela registra „C“ KN č. 3851/76, o výmere 845 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na liste vlastníctva číslo 2163, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, okres: Bratislava II, obec: Bratislava- Ružinov, katastrálne územie: Nivy (doba nájmu určitá, 5 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy)
Obchodná verejná súťaž
10.10.2023
13:00
Verejné prístavy, a. s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava
Prenájom časti pozemku zapísaného na liste vlastníctva č. 3060, vedeného Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, katastrálne územie: Staré Mesto, obec: Bratislava - Staré Mesto, okres Bratislava I, parcela registra „C“ KN parcelné číslo 226/1, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 1 600 m² za účelom poskytovania gastronomických služieb, kultúrnych, spoločenských a voľno - časových aktivít a podujatí (doba nájmu určitá, 5 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy)
Obchodná verejná súťaž
10.10.2023
13:00
Verejné prístavy, a. s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava
Zaobstaranie rámcovej dohody na podporu, údržbu a rozvoj produktov Microsoft
Verejná súťaž
31.10.2023
10:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Intraoperačný microrecording (opätovné vyhlásenie); (dodanie tovaru: Intraoperatívny neurofyziologický systém na nahrávanie neuronálnej aktivity mozgu (microrecording-MER) a na testovaciu stimuláciu, plne kompatibilný s používanými mikro-makroelektródami a mikrodriverom počas implantácie DBS systému (deep brain stimulation) vo verzii: mobilná stanica s kompletným príslušenstvom)
Verejná súťaž
06.11.2023
09:00
Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s., Satinského I. 7770/1, 811 08 Bratislava
Realizácia zemných a výkopových prác na plynárenských zariadeniach
Obchodná verejná súťaž
26.10.2023
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Prenájom nebytového priestoru - garáže č. 012 o výmere 19,03 m2 nachádzajúcej sa v suteréne prevádzkovej budovy so súpisným číslom 776, stojacej na pozemku parcela registra „C“ KN č. 3851/76, o výmere 845 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na liste vlastníctva číslo 2163, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, okres: Bratislava II, obec: Bratislava - Ružinov, katastrálne územie: Nivy
Obchodná verejná súťaž
11.10.2023
13:00
Verejné prístavy, a. s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na nájom nebytových priestorov určených najmä na kancelárske účely, reštauračné účely alebo poskytovanie služieb (Nábrežná 21 v Novej Bani, nebytové priestory o výmere 114,40 m2, doba nájmu: neurčitá s trojmesačnou výpovednou lehotou)
Obchodná verejná súťaž
04.10.2023
11:00
Mesto Nová Baňa
Balistické vesty
Dynamický nákupný systém
09.10.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Produkcia a spracovanie hydiny z vlastného chovu
Prieskum trhu
30.10.2023
00:00
AGRIKA s.r.o., Tulská 2283/19, 960 01 Zvolen
Automobil hasičskej záchrannej služby kategórie 1B (dodanie maximálne 80 ks automobilov hasičskej záchrannej služby kategórie 1B spolu s opčným dodaním max. 16 ks voliteľného príslušenstva - rezacieho zariadenia)
Verejná súťaž
16.10.2023
11:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
PODPORNÉ ČINNOSTI PRE IT SERVICE MANAGEMENT DATACENTRA
Verejná súťaž
06.10.2023
09:00
DataCentrum, Cintorínska 2301/5, 811 08 Bratislava
Obecný vodovod Veľké Revištia a Blatné Revištia
Prieskum trhu
30.11.2023
00:00
Obec Blatné Revištia
Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), a oznámenie o zmene navrhovanej činnosti 8a po vypracovaní DÚR (8a po DÚR) stavby Rýchlostná cesta R4 Kuková – Lipníky
Verejná súťaž
11.10.2023
10:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Realizačná dokumentácia pre modernizáciu a doplnenie premenného dopravného značenia tunela Sitina a priľahlých diaľničných úsekov
Verejná súťaž
09.10.2023
10:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Zabezpečenie podpory informačného systému Centrálny konsolidačný systému (CKS)
Verejná súťaž
10.10.2023
10:00
Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava
Údržba a oprava cestnej svetelnej signalizácie
Verejná súťaž
06.10.2023
09:00
Mesto Košice
Zobrazených: 1 - 25 / 1115 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20