Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Obchodná verejná súťaž č. OVS 1/2023/TU (prenechanie majetku do užívania formou zmluvy o nájme nebytových priestorov, nebytového priestoru nachádzajúceho sa v nehnuteľnosti – stavbe s. č. 486 postavenej na pozemku parc. KN-c 352/2, zapísanej na LV č. 2525 pre k.ú. Turzovka, vedenom Okresným úradom v Čadci katastrálnym odborom; 1. NP (lekáreň) + 1.NP (sklady pre lekáreň, chodby a sociálne zariadenia); výmera určená na prenájom celkom: 165,10 m2; doba nájmu: určitá, najviac 5 rokov)
Obchodná verejná súťaž
09.10.2023
14:00
Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina
29549-MSS Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti Žilinského samosprávneho kraja
Verejná súťaž
UVO 28.09.2023
09:00
Žilinský samosprávny kraj
29985-MST MODERNIZÁCIA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA V SPOJENEJ ŠKOLE V NIŽNEJ
Verejná súťaž
UVO 29.09.2023
10:00
Žilinský samosprávny kraj
30762-MST Modernizácia elektroinštalácie + stavebné úpravy podlaží s prepojením blokov A-B - 1. etapa modernizácia výťahu
Verejná súťaž
UVO 09.10.2023
09:00
Žilinský samosprávny kraj
30763-MST MODERNIZÁCIA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA V SOŠ DREVÁRSKA A STAVEBNÁ KRÁSNO NAD KYSUCOU
Verejná súťaž
UVO 05.10.2023
10:00
Žilinský samosprávny kraj
30769-MSS Príprava celodennej stravy vrátane jej dopravy pre Centrum sociálnych služieb Ľadoveň, Martin
Verejná súťaž
UVO 06.10.2023
09:00
Žilinský samosprávny kraj
30765-MSP CENTRUM ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI TURZOVKA – ODSTRÁNENIE HAVARIJNÉHO STAVU HYGIENICKÝCH ZARIADENÍ
Verejná súťaž
UVO 06.10.2023
09:00
Žilinský samosprávny kraj
31017-MST OBSTARANIE TECHNICKÉHO VYBAVENIA ODBORNÝCH UČEBNÍ
Verejná súťaž
UVO 09.10.2023
10:00
Žilinský samosprávny kraj
31078-MSS Stravovanie zamestnancov úradu ŽSK a jeho OvZP prostredníctvom stravovacích poukážok v elektronickej forme
Verejná súťaž
UVO 10.10.2023
10:00
Žilinský samosprávny kraj
31610-MSP Zosilnenie povrchu cesty III/2083 v k.ú. Žilinská Lehota spojené s odvodnením cesty
Verejná súťaž
UVO 17.10.2023
09:00
Žilinský samosprávny kraj
31665-MST MODERNIZÁCIA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA V SPOJENEJ ŠKOLE V NIŽNEJ
Verejná súťaž
UVO 18.10.2023
10:00
Žilinský samosprávny kraj
31861-MST Infúzne roztoky pre zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
Verejná súťaž
UVO 20.10.2023
10:00
Žilinský samosprávny kraj
31864-MST Všeobecné antiinfekčné látky na systémové a lokálne použitie pre zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
Verejná súťaž
UVO 20.10.2023
11:00
Žilinský samosprávny kraj
Z202310196 Betóny 2023 Žilina1 /Trnové/
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.09.2023
13:55
Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202310059 Priľnavé chirurgické obväzy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.09.2023
09:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202310202 Sklenená optická kyveta pre spektrofotometer, objektívy pre optický mikroskop, laboratórne vybavenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2023
11:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202310256 Obchodno-reklamný materiál, komerčné katalógy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.09.2023
10:05
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202310257 Rôzne počítačové vybavenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.09.2023
09:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202310306 NÁTEROVÉ HMOTY, TUŽIDLÁ A RIEDIDLÁ ALEBO EKVIVALENT
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2023
09:08
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202310316 Opravy a ošetrovanie malotraktorov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.09.2023
15:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202310317 Opravy a údržba poľnohospodárskych strojov a zariadení
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.09.2023
15:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202310331 Samolepky na popis nebezpečenstva
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.09.2023
11:10
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202310342 Kontrola hasiacich prístrojov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.09.2023
13:17
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202310344 Kytice a vence
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.09.2023
13:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202310345 Maliarske náradie a pomôcky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.09.2023
13:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Zobrazených: 1 - 25 / 1021 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20