Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
38639 - WNT Elektro a AKU náradie pre útvary MV SR a krajské centrá podpory
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 19.12.2023
08:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Obnova licencií a podpory pre firewally Palo Alto 820 a obnova podpory pre aplikáciu Palo Alto Panorama
11.12.2023
09:00
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Obnova licencií a podpory pre produkty Fortinet
12.12.2023
09:00
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Obnova licencií a podpory pre produkty Forcepoint
12.12.2023
11:00
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
36590 - MST Diskové pole pre MZ SR
Verejná súťaž
UVO 12.12.2023
10:00
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
38144 - WNS Služba nakladania s odpadom – zvoz a likvidácia liekov
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 15.12.2023
10:00
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
38242 - MST Nástroj na zlepšenie plánovania rádioterapie za podpory umelej inteligencie
Verejná súťaž
UVO 11.01.2024
09:00
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie plynu pre potreby rezortu MZ SR, výzva č. 2/2024
Dynamický nákupný systém
11.12.2023
12:00
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava 37
Diskové pole pre MZ SR
Užšia súťaž
12.12.2023
10:00
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava 37
Stacionárny angiografický röntgenový systém a USG prístroj pre TTE/TEE a ICE s príslušenstvom a SW pre EP procedúry s integráciou do angiografického systému
Užšia súťaž
18.12.2023
10:00
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava 37
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie plynu pre potreby rezortu MZ SR, výzva č. 3/2024
Dynamický nákupný systém
12.12.2023
12:00
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava 37
Výstavba Detenčného ústavu Kremnica
Rokovacie konanie so zverejnením
11.12.2023
09:00
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava 37
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie plynu pre potreby rezortu MZ SR, výzva č. 4/2024
Dynamický nákupný systém
21.12.2023
12:00
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava 37
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny pre potreby rezortu MZ SR, výzva č. 4/2024
Dynamický nákupný systém
21.12.2023
10:00
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava 37
Z202314112 Odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 12.12.2023
17:30
Mojtín, Púchov, Trenčiansky, Slovenská republika
38074 - WNT Elektrocentrála
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 13.12.2023
12:00
Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
38560 - WNT Dodávka zemného plynu
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 20.12.2023
12:00
Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
Z202314210 ŠZM - kompresy gázové
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 13.12.2023
11:00
Myjava, Myjava, Trenčiansky, Slovenská republika
Obstaranie bankového úveru (objem do 200.000.000; ⅓ term loan, ⅔ revolving credit facility; splatnosť 5 rokov); (Vysvetlenie alebo doplnenie informácií je možné prostredníctvom e-mailu: alexandra.novakova@nafta.sk a to najneskôr do 17.10.2023 do 11.00 hod.); (Na základe uverejnenia tohto Oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na internetovej stránke NAFTA a.s. (www.nafta.sk) Navrhovatelia doručením dokladovej časti ponuky Vyhlasovateľovi prejavia záujem o účasť v súťaži. V rámci 1. kola OVS sú Navrhovatelia povinní predložiť dokladovú časť ponuky, a to v termíne do: 18.10.2023 prostredníctvom oficiálneho nákupného portálu: https://nafta.1803sw.com)
15.12.2023
11:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Microsoft Licencie 2024 (Vysvetlenie podmienok uvedených v tomto oznámení je možné len na základe písomnej požiadavky doručenej elektronickou poštou kontaktnej osobe vyhlasovateľa najneskôr do 11.12.2023)
Obchodná verejná súťaž
12.12.2023
11:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Realizácia opatrení z V/Ť sezóny ZSG2_Doplnenie odfukovej zostavy na S21_zjednodušenie údržby, ochrana ŽP (zníženie odfukov CH4); (Termín obhliadky miesta realizácie 13.12.2023 o 9.00. Kontaktná osoba: Martin Petráš, martin.petras@nafta.sk , +421 918 428 737. Predkladateľ je povinný ohlásiť svoj záujem o obhliadku minimálne 2 dni vopred kontaktnej osobe)
Obchodná verejná súťaž
17.01.2024
10:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
38025 - WNS Havarijne poistenie služobných motorových vozidiel na obdobie 2024 - 2027
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 13.12.2023
10:00
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
38031 - MSS Poskytovanie služby komplexného manažmentu pre zabezpečenie základnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti.
Verejná súťaž
UVO 08.01.2024
10:00
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
37996 - WNS Bezpečnostné testovanie TRAP
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 11.12.2023
12:00
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
37882 - WNS Bezpečnostné testovanie ŠZP
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 11.12.2023
12:00
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Zobrazených: 551 - 575 / 964 Stránky:  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32