Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202111884 Stravné poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.06.2021
09:38
Michalovce, Michalovce, Košický, Slovenská republika
Z202112151 Stravovacie poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.06.2021
09:00
Michalovce, Michalovce, Košický, Slovenská republika
Z202112203 Vyšetrovacie rukavice nitrilové
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.06.2021
15:55
Michalovce, Michalovce, Košický, Slovenská republika
28853-MSS Systémová a aplikačná podpora a služby rozvoja Jednotného informačného systému v cestnej doprave (JISCD)
Verejná súťaž
UVO 16.07.2021
10:00
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
27437-MSS ŠTATUTÁRNY AUDIT KONSOLIDOVANÝCH ÚČTOVNÝCH ZÁVIEROK VYBRANÝCH ÚČTOVNÝCH JEDNOTIEK VEREJNEJ SPRÁVY A ŠTATUTÁRNY AUDIT KONSOLIDOVANEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY ÚSTR. SPRÁVY ZOSTAVENÝCH ZA ROK 2019, 2020 A 2021
Verejná súťaž
UVO 15.06.2021
10:00
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
28387-MSS Technická podpora prevádzky, údržby a rozvoja Integrovaného informačného systému MH SR
Verejná súťaž
UVO 28.06.2021
09:00
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
28389-MUT Centrálne obstarávanie licencií pre operačné systémy, kancelársky balík, prístup používateľov na server a súvisiacich služieb
Užšia súťaž
UVO 29.06.2021
10:00
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
28649-MSS Využívanie a poskytovanie siete WAN založenej na technológií MPLS
Verejná súťaž
UVO 08.07.2021
12:00
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Úrad hlavného lekára Ozbrojených síl SR - Výkup služobných psov
Zákazka s nízkou hodnotou
29.10.2021
23:59
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Prešov, Sokolovské kasárne - oprava vzdušného vedenia sekundárnych rozvodov (Obhliadka sa uskutoční dňa 02.06.2021. Zraz účastníkov bude o 09,00 hod. pred vstupom na RTH na kopci Šanec)
Zákazka s nízkou hodnotou
16.06.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - SPO Hlohovec - odstránenie nedostatkov z OPaOS - elektrických zariadení budov - bleskozvody (Obhliadka sa uskutoční dňa 02.06.2021. Zraz účastníkov bude o 09,00 hod. pred vstupom do VÚ 4444, Dukelská 3613/7, 920 01 Hlohovec)
Zákazka s nízkou hodnotou
21.06.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Výstroj - filtre
Zákazka s nízkou hodnotou
14.06.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Základňa nepotrebného majetku Nemecká - Nákup - nádoby na komunálny odpad ( KUKA)
Zákazka s nízkou hodnotou
15.06.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Základňa nepotrebného majetku Nemecká - Nákup - nízkozdvižné paletové vozíky s váhou
Zákazka s nízkou hodnotou
15.06.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
VVP Turecký Vrch, letisko a kasárne Kuchyňa - odstránenie nedostatkov z OPaOS bleskozvodov
Zákazka s nízkou hodnotou
28.06.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Základňa nepotrebného majetku Nemecká - 20 vstupové permanentky na plaváreň
Zákazka s nízkou hodnotou
16.06.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Prešov - hangár ľahkej konštrukcie - projektová dokumentácia (Obhliadka sa uskutoční dňa 15.06.2021. Zraz účastníkov bude o 09,00 hod. pred vstupom do objektu letiska Vranovská 68, Prešov - Nižná Šebastová. Záujem o obhliadku je potrebné vopred oznámiť e-mailom kontaktnej osobe.)
Zákazka s nízkou hodnotou
22.06.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - VVP Turecký Vrch, letisko Kuchyňa, KL Malacky - odstránenie nedostatkov z OPaOS vonkajšieho osvetlenia (Obhliadka sa uskutoční dňa 10.06.2021. Zraz účastníkov bude o 09,00 hod. pred vstupom do LK Malacky, Štúrova 144, 901 01 Malacky. Kontakt pre zabezpečenie vstupu: z. Ľuboslav Danihel)
Zákazka s nízkou hodnotou
29.06.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Vlkanová sklady LPH - oprava splaškovej kanalizácie II. Etapa (Obhliadka: záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku miesta, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Zraz záujemcov bude dňa 10.júna 2021 o 9,00 hod. na adrese Vojenská polícia Vlkanová (stará cesta smer Sliač – Banská Bystrica). Kontaktná osoba pre obhliadku: Jaroslav BURDA)
Zákazka s nízkou hodnotou
16.06.2021
11:30
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Martin, Kasárne SNP, budova č. 98, 99, 5, nástupisko - oprava cestných kanalizačných šácht (Obhliadka: Verejný obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku staveniska a jeho okolia tak, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 11. 6. 2021. Zraz účastníkov bude o 9,00 hod. pred vstupom do kasární SNP, ul. ČSA, Martin. Kontakt pre zabezpečenie vstupu: Ing. Vladimír KRÁLIK)
Zákazka s nízkou hodnotou
18.06.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Vrtuľníkové krídlo Prešov - Kalibrácie a opravy meracích prístrojov - ID 53165
Zákazka s nízkou hodnotou
15.06.2021
15:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Vrtuľníkové krídlo Prešov - Kalibrácie a opravy meracích prístrojov - ID 53166
Zákazka s nízkou hodnotou
15.06.2021
15:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Levice, Duklianske kasárne - rekonštrukcia opravárenskej haly – projektová dokumentácia (Obhliadka: záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku staveniska a jeho okolia tak, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 10.06.2021. Zraz účastníkov bude o 10,00 hod. pred vstupom do objektu Duklianskych kasárni, Šafárikova 9, 934 01 Levice. Záujem o obhliadku je potrebné oznámiť e-mailom kontaktnej osobe do 8.06.2021 do 12,00.)
Zákazka s nízkou hodnotou
17.06.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku Bratislava - Rožňava, DK - zvýšenie energetickej efektívnosti budov - projektová dokumentácia (Obhliadka: záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku staveniska a jeho okolia tak, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 16.06.2020. Zraz účastníkov bude o 09,30 hod. pred vstupom do areálu Delostreleckých kasární, ul. Šafárikova 109, 048 01 Rožňava.)
Zákazka s nízkou hodnotou
21.06.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Vojenská polícia Trenčín - Zlaňovací materiál
Zákazka s nízkou hodnotou
14.06.2021
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zobrazených: 401 - 425 / 829 Stránky:  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26