Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
29554-WYP Rozšírenie kapacít MŠ Oštepová 1, Košice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.07.2022
10:00
Mesto Košice
30699-WYP Regenerácia vnútroblokového priestoru ulíc Turgenevova - Lomonosovova, Košice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.07.2022
09:00
Mesto Košice
30832-WNP Rekonštrukcia chodníka, Južná trieda, II. etapa: stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.07.2022
14:00
Mesto Košice
29660-WYP Prestavba existujúcej stavby na bytový dom s počtom bytov 11
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.07.2022
10:00
Mesto Kremnica
29661-WYP Prestavba existujúcej stavby na bytový dom
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.07.2022
10:00
Mesto Kremnica
30422-WNT Nákup kníh a odbornej literatúry
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.07.2022
12:00
Mesto Leopoldov
29894-WYP "REGENERÁCIA VNÚTROBLOKU SÍDLISKO ZÁPAD V LEVOČI"
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.07.2022
10:00
Mesto Levoča
30143-WYP Stavebné úpravy komunikácií v Liptovskom Hrádku
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.07.2022
09:00
Mesto Liptovský Hrádok
Zabezpečenie procesu verejného obstarávania: Stavebné práce a údržba miestnych ciest v meste Lučenec
Prieskum trhu pre určenie PHZ
14.07.2022
09:00
Mesto Lučenec
eBIZ – 06/2022 POSKYTOVANIE SLUŽBY SVIETENIA VEREJNÝM OSVETLENÍM
Verejná súťaž
eZakazky 12.07.2022
09:00
Mesto Lučenec
29248-MST Dodávka elektrickej energie
Verejná súťaž
UVO 15.07.2022
09:00
Mesto Malacky
30516-WNP Výstavba detského inkluzívneho ihriska Rodinka – mestská časť Košúty
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 13.07.2022
09:00
Mesto Martin
30519-WNP Bezpečné parkovanie bicyklov a kolobežiek
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 13.07.2022
10:00
Mesto Martin
30940-MST Dodávka elektriny, prevzatie zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie distribúcie elektriny pre verejné osvetlenie
Verejná súťaž
UVO 02.08.2022
10:00
Mesto Martin
30441-WNP Stavebné práce – „Regenerácia vnútroblokov sídlisk v meste Námestovo“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 08.07.2022
23:59
Mesto Námestovo
Revitalizácia verejných priestranstiev sídliska Diely v Nitre (súťaž na urbanisticko-krajinárske riešenie verejného priestranstva)
Zákazka s nízkou hodnotou
14.07.2022
13:00
Mesto Nitra
Obnova Mestskej tržnice (Obchodné centrum 1. etapa)
Zákazka s nízkou hodnotou
07.07.2022
10:00
Mesto Nitra
28916-MSP Doplnenie medziblokového priestoru Popradská - Kmeťova - mobiliár - opakovaná zákazka
Verejná súťaž
UVO 05.07.2022
10:00
Mesto Nitra
29398-MSP Regenerácia vybraných vnútroblokov - obytný súbor Párovce, Nitra - II.
Verejná súťaž
UVO 12.07.2022
10:00
Mesto Nitra
29594-MSP Revitalizácia vnútrobloku Štúrova ul. 17-21
Verejná súťaž
UVO 13.07.2022
15:00
Mesto Nitra
30687-WNS Územný plán zóny Janíkovce I. Nitra
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.07.2022
12:00
Mesto Nitra
30652-WYP Rekonštrukcia spevnených plôch pre zber a zhodnocovanie BRKO – Nová Dubnica
eZakazky 21.07.2022
10:00
Mesto Nová Dubnica
30414-WNP Revitalizácia vnútrobloku sídliska na ulici Štúrova a Chemikov v meste Nováky – stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.07.2022
09:00
Mesto Nováky
30710-WYP Modernizácia, prístavba a prestavba areálu a budov Materskej školy Nováky – stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 22.07.2022
09:00
Mesto Nováky
OVS - prenájom novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“ č. 983/52, odčlenený z pozemkov parc. reg. „C“ č. 938/22 a parc. reg. „C“ č. 938/1 zapísaných na LV č. 2533 v mestskej časti Šimonovany na ulici Dolná v strmom svahu. - do 18.7.2022 (zv. 29.6.2022)
Obchodná verejná súťaž
18.07.2022
10:00
Mesto Partizánske
Zobrazených: 301 - 325 / 916 Stránky:  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22