Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Poskytovanie služieb harvesterovými technológiami (viacoperačné technológie) - časť E - výzva č. 76/2023
Dynamický nákupný systém
02.10.2023
09:00
Lesy Slovenskej republiky, š.p., Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
31231-MSS Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu IS mesta Brezno
Verejná súťaž
UVO 19.10.2023
09:00
Mesto Brezno
Postrekovač
Prieskum trhu pre určenie PHZ
29.09.2023
10:00
CONTAX, s.r.o., Veľký Ruskov 172, 075 01 Nový Ruskov
Z20239869 Posypová nadstavba použiteľná do vyklápacej korby - nová, alebo používaná
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.09.2023
09:00
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z202310299 Posypové kamenivo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.09.2023
09:00
Trnavský, Slovenská republika
28364-MUT Potraviny
Užšia súťaž
UVO 30.09.2023
12:00
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
30795-MST Potraviny - Hrubý a sterilizovaný tovar
Verejná súťaž
UVO 29.09.2023
09:00
Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik)
31429-WNT Potraviny - ovocné šťavy
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 28.09.2023
12:00
Základná škola, Školská 5, Veľké Kostoľany
31411-WNT Potraviny - pekársky tovar
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 28.09.2023
12:00
Základná škola, Školská 5, Veľké Kostoľany
31751-MST Potraviny - ÚZ K NR SR Častá - Papiernička.
Verejná súťaž
UVO 24.10.2023
09:00
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
31431-WNT Potraviny - zelenina, ovocie
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 28.09.2023
12:00
Základná škola, Školská 5, Veľké Kostoľany
Z202310130 Potraviny na liturgické účely
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2023
15:36
Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
31770-MST Potraviny pre školské jedálne a Miestny úrad Petržalka 2023-2025
Verejná súťaž
UVO 20.10.2023
10:00
Mestská časť Bratislava - Petržalka
Z202310410 Potreby na stravovanie na jedno použitie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2023
10:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
30030-MSS POZÁRUČNÉ OPRAVY A ÚDRŽBA NÁKLADNÝCH MOTOROVÝCH VOZIDIEL, VRÁTANE TECHNICKÝCH A EMISNÝCH KONTROL PRE NÁKLADNÉ VOZIDLÁ S CELKOVOU HMOTNOSŤOU NAD 3,5 T, KATEGÓRIE N2, N3, O4
Verejná súťaž
UVO 03.10.2023
10:00
Slovenská pošta, a.s.
Z202310475 Pracovné rukavice
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2023
10:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202310293 Pracovné vozíky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.10.2023
09:00
Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Z20239548 Pranie posteľnej bielizne
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.09.2023
10:00
Senica, Senica, Trnavský, Slovenská republika
31854-MSS Pravidelné bezpečnostno-preventívne prehliadky, záručný a pozáručný servis, nákup náhradných dielov a spotrebného materiálu pre zdravotnícku prístrojovú techniku
Verejná súťaž
UVO 20.10.2023
09:00
Záchranná služba Košice
Z202310433 predĺženie licencie, antivírusový softvér, ESET PROTECT Entry On-Prem, ESET Endpoint Antivirus, ochrana počítačov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.09.2023
14:15
Bratislava - mestská časť Petržalka, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika
30738-WYP Predĺženie pešej zóny I. Etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.10.2023
15:00
Mesto Nitra
Z202310473 Predmety osobnej hygieny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2023
08:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202310381 Prefabrikované konštrukcie, prístrešky a kryty
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.09.2023
09:00
Bratislava - mestská časť Vajnory, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
31489-WNS Prekladateľské služby
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 29.09.2023
09:00
SLOVAKIA TRAVEL
Prenájom časti pozemku zapísaného na liste vlastníctva č. 3060, vedeného Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, katastrálne územie: Staré Mesto, obec: Bratislava - Staré Mesto, okres Bratislava I, parcela registra „C“ KN parcelné číslo 226/1, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 1 600 m² za účelom poskytovania gastronomických služieb, kultúrnych, spoločenských a voľno - časových aktivít a podujatí (doba nájmu určitá, 5 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy)
Obchodná verejná súťaž
10.10.2023
13:00
Verejné prístavy, a. s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava
Zobrazených: 576 - 600 / 1021 Stránky:  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33