Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
33135-MST Obstaranie výstrojných súčiastok – nohavice pre príslušníkov finančnej správy
Verejná súťaž
eZakazky 07.10.2022
23:59
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Z202211178 Obväzový materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.10.2022
10:00
Stará Ľubovňa, Stará Ľubovňa, Prešovský, Slovenská republika
42390-MSS Odber, preprava a zneškodnenie/zhodnotenie odpadu zo zdravotnej starostlivosti
Verejná súťaž
UVO 31.10.2022
09:00
Fakultná nemocnica Trenčín
41320-WYP Odbočovací pruh na ul. Aleja Slobody, Dolný Kubín – I.etapa a II.etapa.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.11.2022
10:00
Mesto Dolný Kubín
Z202211169 Odborná literatúra a časopisy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.10.2022
10:23
Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových, plynových, zdvíhacích a elektrických
Verejná súťaž
07.11.2022
10:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice
40200-MSP Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd z objektu SOŠ lesnícka vrátane pripravovaného zariadenia sociálnych služieb v obci Bijacovce
Verejná súťaž
UVO 10.10.2022
09:00
Prešovský samosprávny kraj
Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd z objektu SOŠ lesnícka vrátane pripravovaného zariadenia sociálnych služieb v obci Bijacovce (Uchádzačom verejný obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky. Obhliadka bude organizovaná pre záujemcov spoločne. Termín obhliadky: 23.9.2022 o 11:00. Kontaktnou osobou na účely obhliadky je: Ing. František Váhovský, zamestnanec verejného obstarávateľa, email: frantisek.vahovsky8@psk.sk, tel.: 051/7081 328)
Verejná súťaž
10.10.2022
09:00
Prešovský samosprávny kraj
42372-MST Odovzdávacie stanice tepla – vetva V2 Mesto, od bodu 17 po Aupark pre závod Žilina
Verejná súťaž
UVO 31.10.2022
09:00
MH Teplárenský holding, a.s.
42266-MSS Odvoz drevnej hmoty a Práce na ES Radvaň 2023 - 2025
Verejná súťaž
UVO 31.10.2022
09:00
Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
Ochranné pomôcky
Zákazka s nízkou hodnotou
13.10.2022
18:00
Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava
Z202210834 Ochranné pracovné prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.10.2022
10:00
Michalovce, Michalovce, Košický, Slovenská republika
Z202210990 Okná dvere a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.10.2022
10:10
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202211148 Okná, dvere a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 08.10.2022
17:05
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z202211414 Okná, dvere a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 13.10.2022
15:48
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Okružná križovatka II/564 a Ul. Družstevnícka, Levice, spracovanie PD pre územné rozhodnutie (Žiadosť o vysvetlenie jednotlivých bodov obsahu požiadaviek zadávania zákazky, určených verejným obstarávateľom, môže záujemca doručiť verejnému obstarávateľovi v termíne najneskôr do 20.10.2022, do 13.00 hod. a to niektorým z uvedených spôsobov: a/ na adresu: Mestský úrad Levice, Nám. hrdinov 1, 934 01 Levice; b/ na e-mailovú adresu: dana.bielikova@levice.sk . Osoba zodpovedná za vysvetľovanie: Ing. Dana Bieliková)
Zákazka s nízkou hodnotou
24.10.2022
16:00
Mesto Levice
Okružná križovatka v obci Žihárec cesta III/1366 a III/1367 - PD
Zákazka s nízkou hodnotou
13.10.2022
08:00
Nitriansky samosprávny kraj
Z202211532 Oleje a mazivá 2022
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 24.10.2022
10:00
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
41225-WYT Online monitoring znečistenia životného prostredia
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.10.2022
09:00
Mesto Brezno
42602-MSS Operatívna údržba netechnologického majetku
Verejná súťaž
UVO 10.11.2022
09:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Z202210524 Oplachové roztoky 1 000 ml
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.11.2022
15:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Oplotenie Lesných porastov na OZ Karpaty (V prípade záujmu je možné dohodnoť obhliadku s kontaktnou osobou: Vedúci LS pri konkrétnom VC. Kontakty: https://www.lesy.sk/lesy/kontakty/oz/mapy/karpaty/kontakty.html . Obhliadku je možné dohodnúť do 6.10.2022 do 15:00)
Zákazka s nízkou hodnotou
11.10.2022
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Karpaty, Pri rybníku 1301, 908 41 Šaštín-Stráže
Oplotenie strelnice Zámutov - dobudovanie
Zákazka s nízkou hodnotou
11.10.2022
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Vihorlat, Čemernianska 136, 093 03 Vranov nad Topľou
Oprava - ventilátor Maquet Servo-s SN:46533 (Nemocnica Ružinov)
Zákazka s nízkou hodnotou
11.10.2022
23:59
Univerzitná nemocnica Bratislava
Z202211356 Oprava a tlaková skúška prenosných hasiacich prístrojov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 13.10.2022
14:26
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Zobrazených: 526 - 550 / 1095 Stránky:  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31