Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
31492-WNT Dodanie mikrofónov
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 29.09.2023
13:00
Divadlo Nová scéna
Z20239554 Dodanie multifunkčných zariadení.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.09.2023
09:00
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
30896-MSS Dodanie služby podpory SAP Enterprise Support pre licencie SAP Software, licenciu SAP-PI a pre licenciu SAP-NW Foundation
Verejná súťaž
UVO 09.10.2023
10:00
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Z202310279 Dodanie štrku
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.09.2023
12:30
Brezno, Brezno, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202310393 Dodanie tonerov do Č-B tlačiarní a atramentových náplní do plotra 375 ks.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2023
09:02
Nitra - Staré Mesto, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z202310159 Dodanie výpočtovej techniky a príslušenstva
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.09.2023
10:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
31084-MST Dodanie zemného plynu pre Mesto Trnava a jeho organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti
Verejná súťaž
UVO 10.10.2023
09:00
Mesto Trnava
Dodanie, uvedenie do prevádzky mostový žeriav 5 t vrátane vykonania všetkých predpísaných skúšok a revízií v zmysle zákona NS SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach v platnom znení a Vyhlášky MDPaT SR č. 205/2010 Z. z. o UTZ a určených činnostiach na UTZ (Vyhlasovateľ v tejto obchodnej verejnej súťaže určil povinnú obhliadku. Účasť navrhovateľa na obhliadke je podmienkou pre vyhodnotenie predloženého návrhu vyhlasovateľom. Predmetom obhliadky bude obhliadka miesta inštalácie nového mostového žeriava z dôvodu správnej technickej špecifikácie. Obhliadky sa zúčastní navrhovateľ, štatutárny zástupca navrhovateľa alebo oprávnená splnomocnená osoba za navrhovateľa, ktorá sa na obhliadke preukáže platným splnomocnením podpísaným navrhovateľom alebo osobou oprávnenou konať za navrhovateľa. Predložené splnomocnenie ostáva súčasťou dokumentácie z obchodnej verejnej súťaže, preto ho vyhlasovateľ späť nevydáva. Zúčastnená osoba na obhliadke za navrhovateľa sa preukáže prítomnému zástupcovi vyhlasovateľa občianskym preukazom. Zástupca vyhlasovateľa na obhliadke odovzdá zúčastnenej osobe na obhliadke potvrdenie o účasti na obhliadke. Fyzická obhliadka sa uskutoční v kolovni Opravovne vozňov Nové Zámky, dňa 26.09.2023 od 10:00 do 11:00 hod. Kontaktná osoba: Bc. Tomáš Machala, machala.tomas@slovakrail.sk, mobil: +421 911 170 341)
Výzva na predkladanie ponúk
09.10.2023
10:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
31330-MST Dodávanie alkoholických nápojov
Verejná súťaž
UVO 16.10.2023
13:00
Slovenské národné divadlo
31600-MST Dodávanie kávy
Verejná súťaž
UVO 17.10.2023
10:00
Slovenské národné divadlo
31331-MST Dodávanie pekárskych, lahôdkarských a cukrárskych výrobkov
Verejná súťaž
UVO 16.10.2023
10:00
Slovenské národné divadlo
Dodávka 4ks vysokozdvižných vozíkov
Prieskum trhu
02.10.2023
15:00
Považský cukor a.s., Cukrovarská 311/9, 914 01 Trenčianska Teplá
Z202310284 Dodávka a distribúcia elektrickej energie od 1. 1. 2024 do 31. 12 2024
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.09.2023
13:45
Čadca, Čadca, Žilinský, Slovenská republika
Dodávka a montáž 2 ks pásových lisov na odvodnenie zeminy z repy
Prieskum trhu
02.10.2023
15:00
Považský cukor a.s., Cukrovarská 311/9, 914 01 Trenčianska Teplá
Z202310414 Dodávka a montáž klimatizácie D5 2M
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 29.09.2023
12:30
Bratislava - mestská časť Petržalka, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika
32016-WNS Dodávka a montáž plynového vykurovania RSLT Vranov nad Topľou
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 09.10.2023
10:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Z202310430 Dodávka čerstvého ovocia a zeleniny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2023
10:00
Stará Ľubovňa, Stará Ľubovňa, Prešovský, Slovenská republika
30248-MST Dodávka elektrickej energie
Verejná súťaž
UVO 09.10.2023
09:00
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
31097-MST Dodávka elektrickej energie
Verejná súťaž
UVO 10.10.2023
09:00
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov
32058-WNT Dodávka elektrickej energie
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 06.10.2023
10:00
Obec Teplička nad Váhom
47988-MUT Dodávka elektrickej energie a dodávka zemného plynu
Dynamický nákupný systém
eZakazky 12.12.2026
11:25
Mesto Lučenec
31827-MST Dodávka elektrickej energie a zemného plynu
Verejná súťaž
UVO 19.10.2023
12:00
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
Z202310205 Dodávka elektrickej energie na rok 2024
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.10.2023
10:45
Nové Zámky, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
31925-WNT Dodávka elektrickej energie na rok 2024 - opakovaná
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 04.10.2023
12:00
Obec Rudina
31218-WNT Dodávka elektrickej energie na roky 2024 a 2025
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 04.10.2023
15:30
Mesto Piešťany
Zobrazených: 101 - 125 / 1025 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20