Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Drobné stavby v lesných ekosystémoch Javorníkov vo Veľkom Rovnom na Luboch
31.12.2023
00:00
Prvá agrárna majiteľov, spol. s.r.o., Obecný dom 1621, 013 62 Veľké Rovné
Vodozádržné opatrenia pri odvodňovacích zariadeniach miestnych komunikácií a lesných ciest ústiacich do lesných porastov
31.12.2023
00:00
Prvá agrárna majiteľov, spol. s.r.o., Obecný dom 1621, 013 62 Veľké Rovné
Drobné stavby v lesných ekosystémoch Nízkych Beskyd v Ostrožnici
31.12.2023
00:00
Pasienkové urbárske pozemkové spoločenstvo Ostrožnica, Partizánska 1835/27, 069 01 Snina
Penzión FLÁMM - prístavba technickej časti pivovaru
15.12.2023
16:00
RK gastro s. r. o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava
LO-OVS-166-23 SW riešenie pre riadenie kybernetickej bezpečnosti - dodávka, implementácia a následné služby
spp 14.12.2023
12:00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
SD/22206-RE-RESO „Rekonštrukcia AU SKAO Rosina“ (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu milos.silny@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod.. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
14.12.2023
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Domové membránové plynomery veľkostí G4 a G6 s elektronickým zariadením na teplotnú korekciu, zabudovaným integrovaným NBIoT modemom a s uzatváracím integrovaným ventilom plynu – nákup pre rok 2024 (Súťažné podklady si môžu záujemcovia vyžiadať v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr do 2 pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 11:00 hod. Súťažné podklady budú záujemcom poskytované výlučne elektronicky na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu: kristina.klacova@spp-distribucia.sk. Záujemca je do žiadosti povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail). Súťažné podklady budú sprístupnené potenciálnym navrhovateľom po ich registrácii na portáli proebiz.com. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol.)
13.12.2023
11:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Membránové priemyselné plynomery veľkostí G10, G16, G25, G40 s elektronickým zariadením na teplotnú korekciu a zabudovaným integrovaným NBIoT modemom – nákup pre r. 2024 (Súťažné podklady si môžu záujemcovia vyžiadať v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr do 2 pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 11:00 hod. Súťažné podklady budú záujemcom poskytované výlučne elektronicky na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu: kristina.klacova@spp-distribucia.sk. Záujemca je do žiadosti povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail). Súťažné podklady budú sprístupnené potenciálnym navrhovateľom po ich registrácii na portáli proebiz.com. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol.)
14.12.2023
11:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Obchodno verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemku na Potočnej ul. v Brezne
20.12.2023
14:00
Mesto Brezno
Obchodno verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemkov v Brezne, miestna časť Zadné Halny
20.12.2023
14:00
Mesto Brezno
OVS - odpredaj pozemku - Ul.Kuzmányho
11.12.2023
09:00
Mesto Michalovce
OVS - odpredaj pozemku Ul. Špitálska
11.12.2023
09:00
Mesto Michalovce
OVS - odpredaj pozemku - Ul višňová
11.12.2023
09:00
Mesto Michalovce
Výpočtová technika pre útvary MV SR
Certifikovaná elektronická aukcia
18.12.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Výstavba fóliovníka
12.12.2023
12:00
HADO Investments, s. r. o., Pražská 11, 811 04 Bratislava I
Mäsiarska technológia
11.12.2023
18:00
Beata Vrlíková, Ľubochnianska dolina 608/1, 034 91 Ľubochňa
Poskytovanie služieb harvesterovými technológiami (viacoperačné technológie) - časť E - výzva č. 81/2023
11.12.2023
09:00
Lesy Slovenskej republiky, š.p., Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Poskytovanie služieb harvesterovými technológiami (viacoperačné technológie) - časť A - výzva č. 82/2023
11.12.2023
09:00
Lesy Slovenskej republiky, š.p., Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Multifunkčný vozík so zásuvkami, 2 kolieska s aretáciou - 2 ks
11.12.2023
10:00
Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin
Vozík pojazdný nerezový s policou, 2 kolieska s aretáciou - 2ks
11.12.2023
10:00
Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin
Prachotesný vozík pre transport sterilného materiálu – 1ks
11.12.2023
10:00
Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin
Obstaranie zariadení pre sčítanie dopravy
11.12.2023
14:00
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Údržba verejnej zelene v meste Nitra
Užšia súťaž
10.01.2024
15:00
Mesto Nitra
Šmykom riadený nakladač
11.12.2023
18:00
NAVI, spol. s r.o., Dlhá 52, 971 01 Prievidza
Technologické vybavenie mliekarne
12.12.2023
14:00
PD Uhrovec, a.s., Uhrovec 754, 956 41 Uhrovec
Zobrazených: 76 - 100 / 987 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20