Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Obchodná verejná súťaž na predaj motorového vozidla značky Renault Fluence 1.6 16V techno Feel, e. č.: BL858DX
Obchodná verejná súťaž
15.08.2022
23:59
Mestská časť Bratislava - Dúbravka
OVS - prenájom novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“ č. 983/52, odčlenený z pozemkov parc. reg. „C“ č. 938/22 a parc. reg. „C“ č. 938/1 zapísaných na LV č. 2533 v mestskej časti Šimonovany na ulici Dolná v strmom svahu. - do 18.7.2022 (zv. 29.6.2022)
Obchodná verejná súťaž
18.07.2022
10:00
Mesto Partizánske
OVS - prenájom priestorov bazéna a sauny v MŠ, Malinovského 1159/27, Partizánske za účelom plaveckých kurzov detí od 3 mesiacov do 3 rokov (na podnikateľské účely) - do 20.7.2022 (zv. 29.6.2022)
Obchodná verejná súťaž
20.07.2022
12:00
Mesto Partizánske
Rekonštrukcia povrchu pred domom smútku na cintoríne vo Veľkých Bieliciach
Zákazka s nízkou hodnotou
13.07.2022
10:00
Mesto Partizánske
Rekonštrukcia budovy na ul.1.Mája 220/II. Partizánske
Zákazka s nízkou hodnotou
15.07.2022
10:00
Mesto Partizánske
Spevnená plocha za budovou úradu práce
Zákazka s nízkou hodnotou
15.07.2022
10:00
Mesto Partizánske
Parkovisko za DePressom v Galante
Zákazka s nízkou hodnotou
15.07.2022
10:00
Mesto Galanta
Nákup antidekubitárnych pomôcok_opakované vyhlásenie
Prieskum trhu pre určenie PHZ
07.07.2022
09:00
Fakultná nemocnica Nitra
Obstaranie dražobníka pre výkon záložného práva formou dobrovoľnej dražby (Dunajská Streda, oná pôda)
Zákazka s nízkou hodnotou
08.07.2022
23:59
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 811 08 Bratislava
Rekonštrukcia plynovodov Lučenec – Centrum, Doktora Herza 3.SC, ÚO02188 (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu matus.repa@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
02.08.2022
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Rekonštrukcia plynovodov UO00692 Hlohovec, ul. Československej armády 2.SC (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu katarina.skopekova@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
03.08.2022
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
CR-VPP-148-22 BA, Systém generálneho kľúča AB V
Výzva na predkladanie ponúk
spp 20.07.2022
10:00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
Kanónia č. 14, Spišská Kapitula – Spišské Podhradie, č. v ÚZPF 775-1- 3, obnova objektu - prípravné a projektové práce pre obnovu strechy, krovu a fasád
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 15.07.2022
12:00
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Technologická linka na úpravu uhlíkových materiálov
Prieskum trhu
partnerska_dohoda 24.08.2022
12:00
HC LOGISTIK, s.r.o., Pribinova 22, 811 09 Bratislava
Tepelné čerpadlo 2
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 11.07.2022
10:00
Heloro s.r.o., Medená 5, 811 02 Bratislava
Vypracovanie zjednodušenej projektovej dokumentácie: Modernizácia garáží Divíznej budovy Úradu KSK
Zákazka s nízkou hodnotou
13.07.2022
10:00
Košický samosprávny kraj
Oprava odkvapov dutého, viacvrstvového žľabu strechy Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha - opakovaná
Prieskum trhu pre určenie PHZ
15.07.2022
12:00
Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha, Malá hora 3, 036 01 Martin
Prvky ozubených kolies a spojok
Obchodná verejná súťaž
08.07.2022
09:30
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
Izolátory na ŽKV
Obchodná verejná súťaž
13.07.2022
13:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
Nádoby na odpadky pre ŽKV
Obchodná verejná súťaž
12.07.2022
11:30
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
Brzdová stolica so simulátorom tlaku
Zákazka s nízkou hodnotou
11.07.2022
10:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod lesnej techniky, Mičinská 33, 974 01 Banská Bystrica
Nákup a dodanie kŕmneho ovsa pre správu chovu koní na OZ Gemer
Zákazka s nízkou hodnotou
12.07.2022
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Gemer, Námestie slobody 2, 050 80 Revúca
Obnova RK2,3 – výroba a dodávka rekoncentračného kotla a výmenníkov / Restoration of RK2,3 - production and delivery of a TEG regenerator and exchangers (Following publication of this notice of a competitive public tender on the NAFTA a.s. website (www.nafta.sk), tenderers may express their interest in participating by sending an email to the Awarding Authority, by 07.07. 2022, at the purchasing portal https://nafta.1803sw.com) (The selection conditions specified in this announcement will only be explained if a written request has been electronically mailed to the Awarding Authority’s contact person (see “2”) at latest by 15 July 2022 at 10:00 am.)
Obchodná verejná súťaž
22.07.2022
10:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Vzduchový chladič brídových pár CL2 pre IA : Obnova RK2,3
Obchodná verejná súťaž
18.07.2022
10:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Výmena chromatografov PGC8, PGC9 - dodávka na kľúč
Výzva na predkladanie ponúk
15.07.2022
13:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Zobrazených: 76 - 100 / 917 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20