Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - SPO Hlohovec- odstránenie nedostatkov z OP a OS elektrických zariadení budov - elektrické inštalácie (Obhliadka: záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku objektu, aby si overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 16.09.2021. Zraz účastníkov bude o 9,00 hod. pred vstupom do objektu kasárni vojenského útvaru, Kasárenská 1, Sereď. Účasť na obhliadke je potrebné nahlásiť kontaktnej osobe e-mailom minimálne 2 dni pred jej realizáciou. Kontaktná osoba: Ing. Eduard CÍSAR, tel.: 0960/396 461, e-mail: eduard.cisar@mil.sk)
Zákazka s nízkou hodnotou
29.09.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zásobovanie pitnou vodou regiónu Novohrad Obec Ozdín časť Bystrička – budovanie vodovodu MRK – prvá etapa
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 24.09.2021
12:00
Obec Ozdín
Zabezpečenie vysielania priameho prenosu zo zasadnutí Zastupiteľstva TTSK
Zákazka s nízkou hodnotou
21.09.2021
10:00
Trnavský samosprávny kraj
Zabezpečenie realizácie vzdelávacieho programu v oblasti rozvoja kritického myslenia a vedomostí v oblasti ľudských práv pre žiakov na vybraných SŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK v šk. r. 2021/2022
Zákazka s nízkou hodnotou
17.09.2021
13:00
Banskobystrický samosprávny kraj
Obstaranie knižnično-informačného systému DAWINCI
Zákazka s nízkou hodnotou
17.09.2021
10:00
Zemplínska knižnica Trebišov
IKT vybavenie pre projekt "IMAGRAM - Inovujeme, Modernizujeme, Aktivizujeme GRAMotnosti"
Prieskum trhu pre určenie PHZ
20.09.2021
12:00
Stredná priemyselná škola stavebná, Veľká okružná 25, 010 01 Žilina
Školiaci materiál a potreby pre projekt "IMAGRAM - Inovujeme, Modernizujeme, Aktivizujeme GRAMotnosti"
Prieskum trhu pre určenie PHZ
20.09.2021
12:00
Stredná priemyselná škola stavebná, Veľká okružná 25, 010 01 Žilina
Rekonštrukcia chodníka Ul. Dlhá 2. etapa
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
10:00
Mesto Svidník
LC Barlahov - povodňová škoda
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
11:00
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Sobrance, Kúpeľská 69, 073 01 Sobrance
LC Morské oko - povodňová škoda
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
11:30
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Sobrance, Kúpeľská 69, 073 01 Sobrance
LC Remetský potok - Povodňová škoda
Certifikovaná elektronická aukcia
20.09.2021
11:30
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Sobrance, Kúpeľská 69, 073 01 Sobrance
LC Nemecká - Piesočné (projektová dokumentácia)
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
13:00
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Revúca, Námestie slobody 2, 050 01 Revúca
Verejná súťaž na predaj minoritného podielu Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, akciová spoločnosť
Obchodná verejná súťaž
29.10.2021
10:00
MH Manažment, a.s. Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto
Verejná súťaž na predaj minoritného podielu SAD Humenné, a.s.
Obchodná verejná súťaž
29.10.2021
10:00
MH Manažment, a.s. Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto
Verejná súťaž na predaj minoritného podielu SAD Prievidza a.s.
Obchodná verejná súťaž
29.10.2021
10:00
MH Manažment, a.s. Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto
Testovacie zariadenie na tlakovanie plynomerov
Obchodná verejná súťaž
20.09.2021
11:00
SPP – distribúcia , a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Náhradný zdroj elektrickej energie
Výzva na predkladanie ponúk
22.09.2021
18:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
1030 Studie administrativní budovy PZP
Výzva na predkladanie ponúk
20.09.2021
12:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
CR-OVS-227-21 Upgrade Print Office
Obchodná verejná súťaž
spp 29.09.2021
10:00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
Dodávka a montáž šatníkových skriniek
Zákazka s nízkou hodnotou
17.09.2021
12:00
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava
Dodávka, montáž a inštalácia IKT technológií do 9 nových tried a školskej knižnice
Zákazka s nízkou hodnotou
17.09.2021
12:00
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava
Maľovanie zariadenia
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
14:00
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ, Hlavná 13, 900 31 Stupava, IČO: 00364193
Zneškodnenie nezákonne umiestneného nebezpečného odpadu – stavebné materiály obsahujúce azbest v k. ú. Černochov
Zákazka s nízkou hodnotou
17.09.2021
15:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zneškodnenie nezákonne umiestneného nebezpečného odpadu – stavebné materiály obsahujúce azbest v k. ú. Malá Tŕňa
Zákazka s nízkou hodnotou
17.09.2021
15:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - Sliač - zameranie podzemných inžinierskych sietí (Obhliadka: Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že pred predložením ponuky je možné vykonať obhliadku miesta výkonu prác. Obhliadka je odporúčaná. Obhliadka sa uskutoční dňa 17.9.2021 o 9:30 hod., zraz účastníkov bude pred vstupnou bránou č. 2 na LZ Sliač , ul. Československej armády, Sliač (48°37'19.9"N 19°08'15.0"E). O vstup je potrebné požiadať najneskôr do 14.9.2021 do 13,00 hod. zaslaním nasledovných údajov: meno, dátum narodenia, č. občianskeho preukazu, EVČ a typ vozidla. Kontakt pre zabezpečenie vstupu: Ing. Peter KLIŽAN, tel.: 0960/322 810, e-mail: peter.klizan@mod.gov.sk)
Zákazka s nízkou hodnotou
22.09.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zobrazených: 76 - 100 / 934 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20