Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na nájom mestského pozemku ako záhradky v lokalite ul. Mieru
Obchodná verejná súťaž
30.06.2023
11:00
Mesto Nová Baňa
Pivovarská technológia
Prieskum trhu
09.06.2023
14:00
Sandorf s.r.o., Prievaly 79, 906 34 Prievaly
Vybavenie SOŠ Medzilaborce - Zariadenia a nástroje pre prácu s drevom
Verejná súťaž
22.06.2023
13:00
Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce, Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce
Rokovací stôl a nábytok do pracovne 050
Dynamický nákupný systém
12.06.2023
10:00
Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava
Modernizácia odstredivkovej stanice A produkt (výmena jednej odstredivky)
Prieskum trhu
13.06.2023
09:00
SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o., Cukrovarská 726, 926 01 Sereď
Poľnohospodárske družstvo Kútniky - živočíšna výroba
Prieskum trhu
29.09.2023
00:00
Poľnohospodárske družstvo Kútniky, 929 01 Kútniky
Chemikálie pre potreby ÚKI 29.5.23
Dynamický nákupný systém
09.06.2023
10:00
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Spotrebný materiál pre potreby FZKI 22.3.23
Dynamický nákupný systém
09.06.2023
09:00
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Stroj do prvovýroby (Ťahaný postrekovač prípravkov na ochranu rastlín a hnojív - precízna technológia aplikácie POR, hnojív a ostatných substrátov s cieľom zvýšenia úrodnosti pôdy a ochrany pred jej degradáciou a znižovania emisií amoniaku)
Prieskum trhu
19.06.2023
14:00
Poľnohospodárske družstvo Strekov, Hlavná ul. 55/60, 941 37 Strekov
Interiérový nábytok pre vstupné priestory a komunitný priestor 049
Dynamický nákupný systém
09.06.2023
11:00
Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava
Stroje do prvovýroby 65/PRV/2022 (Plošný mulčovač obojstranný 1 ks, Tunelový orezávač letorastov 1 ks, Vyväzovač letorastov 2 ks)
Prieskum trhu
19.06.2023
14:00
Poľnohospodárske družstvo Strekov, Hlavná ul. 55/60, 941 37 Strekov
Interiérové vybavenie ŠI SOŠ HSaD Lučenec - Výzva č. 34
Dynamický nákupný systém
13.06.2023
09:00
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy (Lučenec), Zvolenská cesta 83, 984 01 Lučenec
Technologické zariadenia do mäsovýroby (Dvojkomorová vákuová balička, Kontinuálna vákuová plnička, Nastrekovačka mäsa, Poloautomatický dvojsponovací stroj s automatickým podávaním očiek)
Prieskum trhu
09.06.2023
15:00
Poľnohospodárske družstvo Bošáca, Bošáca 194, 913 07 Bošáca
Dataprojektory 01/23 (16 ks)
Dynamický nákupný systém
16.06.2023
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Laboratórne stoličky (16 ks) - plán obnovy a odolnosti
Dynamický nákupný systém
16.06.2023
11:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Oprava hydromotorov Behr
Obchodná verejná súťaž
09.06.2023
15:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
Hydromotory Behr a ich komponenty
Obchodná verejná súťaž
08.06.2023
15:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
Tender na krytie strát a vlastnú spotrebu plynu na roky 2023 – 2024 (zmena); (Ak má navrhovateľ záujem o získanie doplňujúcich informácií potrebných pre úspešné splnenie požiadaviek vyhlasovateľa, alebo požaduje objasniť súťažné podklady, môže vyhlasovateľa písomne požiadať o vysvetlenie na adrese: SPP - distribúcia, a.s. Mgr. Milan Kolarik, Plátennícka 2, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, tel: +421 910 578 105, e-mail: milan.kolarik@spp-distribucia.sk a to najneskôr do 05.06.2023 do 15:30 hod. Žiadosti o vysvetlenie musia byť písomne doručené v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku (poštou, e-mailom, kuriérom alebo doručené osobne do podateľne).)
Obchodná verejná súťaž
09.06.2023
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Odber, naloženie, preprava a zabezpečenie zhodnotenia nebezpečných odpadov znečistených odorantom (THT, Spotleak); (Súťažné podklady budú záujemcom poskytované na základe ich písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na emailovú adresu: Vladimir.Smolar@spp-distribucia.sk odo dňa vyhlásenia súťaže najneskôr do 26.7.2023 do 12.00 hod. Súťažné podklady budú záujemcom následne zaslané elektronicky prostredníctvom portálu PROEBIZ. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote, a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol.)
Obchodná verejná súťaž
31.07.2023
12:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Rekonštrukcia povrchu ihriska pri bytovom dome 682 na Októbrovej ul.
Zákazka s nízkou hodnotou
12.06.2023
10:00
Mesto Partizánske
Vypracovanie projektovej dokumentácie (pre stavbu - inštalácia fotovoltaických systémov na strechu telocvične a pre stavbu tepelného čerpadla pre vykurovanie); (je nevyhnutná obhliadka, ktorú je možné dohodnúť e-mailom: julius.ernekii@gmail.com)
Zákazka malého rozsahu
16.06.2023
00:00
Obec Hrochoť
Posteľ s elektrickým zdvihom a polohovaním s matracom (všetko 25 ks) a stolík (s výsuvnou jedálenskou doskou, 20 ks)
Zákazka s nízkou hodnotou
12.06.2023
10:00
SUBSIDIUM Rožňava
Skúšky dlhodobej stability (zdrojov ionizujúceho žiarenia vo FNsP Žilina); (termín poskytovania predmetu zákazky – 24 mesiacov na základe čiastkových objednávok)
Zákazka s nízkou hodnotou
12.06.2023
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Oprava Dacia Dokker BL 258 NB (oprava tyčky + čapy riadenia + geometria + predné brzdy výmena kotúče + platničky)
Zákazka s nízkou hodnotou
13.06.2023
23:59
Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava
Rekonštrukcia plynovodov Komárno, Letecké pole, Gy. Berecza 2.SC, UO02767 (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu katarina.skopekova@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
29.06.2023
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Zobrazených: 76 - 100 / 1148 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20