Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Zákrutomery
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 08.12.2022
15:00
CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o., Štúrova 101, 059 21 Svit
Ovocie, zelenina a zemiaky (12/2022 - 11/2023)
Zákazka s nízkou hodnotou
05.12.2022
09:00
Hotelová Akadémia - Žilina, Hlinská 31, 010 01 Žilina
SD/21606 Katódová ochrana STL/NTL plynovodov v obci Orechová (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu viliam.jakubicka@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod.. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail).)
Obchodná verejná súťaž
20.12.2022
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
STAVEBNÝ DOZOR PRE ZÁKAZKU „SMART TECHNOLÓGIE MESTA RUŽOMBEROK“
Zákazka s nízkou hodnotou
08.12.2022
09:00
Mesto Ružomberok
Obchodná verejná súťaž na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj stavebného pozemku
Obchodná verejná súťaž
04.01.2023
12:00
Mesto Nová Baňa
Šiltovky s nápisom POLÍCIA
Zákazka s nízkou hodnotou
21.12.2022
11:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Podpora softwarového produktu Uniface
Zákazka s nízkou hodnotou
05.12.2022
10:00
Univerzitná nemocnica Bratislava
Kancelárske potreby (trvanie zmluvy: 12 mesiacov)
Zákazka s nízkou hodnotou
05.12.2022
09:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
Oprava Lesnej odvoznej cesty Žuhračka II (asfaltová oprava)
Zákazka s nízkou hodnotou
05.12.2022
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Podunajsko, Koháryho 2, 934 01 Levice
Motorový vysokozdvižný vozík
Zákazka s nízkou hodnotou
05.12.2022
10:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
Infúzne roztoky
Súťažný dialóg
09.12.2022
14:00
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Ondavská 8, 040 11 Košice
Systémový operačný stôl s príslušenstvom
Zákazka s nízkou hodnotou
05.12.2022
10:00
Nemocnica Poprad, a.s., Banícka 803/28, 058 45 Poprad
Kompostovateľné vrecká 240l
Zákazka s nízkou hodnotou
05.12.2022
10:00
Mesto Žiar nad Hronom
Vyhotovenie geometrického plánu na zameranie stavby dieselagregátu pri CSS LIKAVA nachádzajúcej sa na parcele KN-C č. 2308/1 v k. ú. Likavka
Zákazka s nízkou hodnotou
05.12.2022
07:00
Žilinský samosprávny kraj
Obnova ohrevov plynu OH5 a OH6 - zhotoviteľ (Na základe uverejnenia tohto oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na internetovej stránke NAFTA a.s. (www.nafta.sk) navrhovatelia doručením e-mailu vyhlasovateľovi v termíne do 02.12.2022 na adresu nákupný portál: https://nafta.1803sw.com prejavia záujem o účasť v súťaži); (Vysvetlenie podmienok účasti uvedených v tomto oznámení je možné len na základe písomnej požiadavky doručenej elektronickou poštou kontaktnej osobe vyhlasovateľa (Mgr. Antonia Cavalli PhD.) najneskôr do 16.12.2022 do 12:00 hod.); (Obhliadka miesta realizácie diela je povinná. Termín obhliadky je stanovený na 05.12.2023 o 9:00 hod. Kontaktná osoba Ing. Andrej Kondlla +421 908 795 578 . Pokiaľ navrhovateľ nesplní podmienku povinnej obhliadky miesta realizácie diela, môže byť zo súťaže vylúčený.)
Obchodná verejná súťaž
22.12.2022
11:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
SD/21607 Katódová ochrana STL/NTL plynovodov v obciach Habura a Čertižné (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu lucia.vanisova@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod.. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail).)
Obchodná verejná súťaž
20.12.2022
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Katódová ochrana STL/NTL plynovodov v obci Drienovec (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu lubica.habalova@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Strana 3 z 3 Formulár na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail).)
Obchodná verejná súťaž
15.12.2022
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Systém pre online rezervácie a predaj vstupeniek pre SNM
Súťažný dialóg
03.12.2022
12:00
Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava
Cyklotrasa Brnianska ul. 1. etapa
Výzva na predkladanie ponúk
15.12.2022
11:00
Mesto Trenčín
Čadca OR PZ, vybudovanie špeciálnej výsluchovej miestnosti (obhliadka sa uskutoční dňa 01.12.2022 o 1000 hod. Stretnutie účastníkov obhliadky bude po telefonickom dohovore s kontaktnou osobou: Ivan Kopásek, tel. 0961 405 412, e-mail> ivan.kopasek@minv.sk , a to pri vstupe do objektu ORPZ Čadca, Palárikova 977/25, 022 01 Čadca)
Zákazka s nízkou hodnotou
08.12.2022
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Technológie do výrobného procesu
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 12.12.2022
10:00
RUBBER 24, s.r.o., Remenárska 1220, 956 18 Bošany
Školské lavice a stoličky – dvojmiestne zostavy
Zákazka s nízkou hodnotou
05.12.2022
12:00
Základná škola, Černyševského 8, 851 01 Bratislava
Dodávkový automobil s mraziarenskou nadstavbou
Zákazka s nízkou hodnotou
12.12.2022
07:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Tribeč, Parková 7, 951 93 Topoľčianky
Kancelársky spotrebný materiál
Zákazka s nízkou hodnotou
08.12.2022
10:00
Univerzitná nemocnica Bratislava
Vyhotovenie projektovej dokumentácie - Lesná cesta Nad Nivy, novostavba
Zákazka s nízkou hodnotou
08.12.2022
07:15
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie, Hodžova 38, 911 01 Trenčín
Zobrazených: 51 - 75 / 891 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20