Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Jednotná digitálna brána (vytvorenie a implementácia softvérového Informačného systému)
Verejná súťaž
15.07.2022
09:00
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava
Test automatických správ
Výzva na predkladanie ponúk
11.07.2022
18:05
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Obnova ultrazvukového meradla ZS3 a Obnova ultrazvukového meradla ZS1 (Na základe uverejnenia tohto oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na internetovej stránke NAFTA a.s. (www.nafta.sk) navrhovatelia doručením e-mailu vyhlasovateľovi v termíne do 06.07.2022 na adresu nákupný portál: https://nafta.1803sw.com prejavia záujem o účasť v súťaži.) (Vysvetlenie podmienok účasti uvedených v tomto oznámení je možné len na základe písomnej požiadavky doručenej elektronickou poštou kontaktnej osobe vyhlasovateľa (uvedenej v bode 2) najneskôr do 20.07.2022 do 12:00 hod.) (Obhliadka miesta realizácie diela JE povinná. Termín obhliadky miesta realizácie jednotlivými navrhovateľmi je stanovený na 13.07.2022 so zrazom navrhovateľov na vrátnici CAG v Gajaroch o 9:30 hod. Poznámka: V prípade, že termín bude nevyhovujúci je možné dohovoriť aj termín obhliadky individuálne. Kontaktná osoba : Svetlana Ondrušková, e mail: svetlana.ondruskova@nafta.sk, mobil: +421 905 899 961. Predkladateľ je povinný ohlásiť svoj záujem o obhliadku minimálne 2 dni vopred kontaktnej osobe za účelom vybavenia vstupu do areálu ZS1 a ZS3)
Obchodná verejná súťaž
26.07.2022
12:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Výroba a dodávka 2 ks čerpadiel pre IA : RK 2-3
Obchodná verejná súťaž
20.07.2022
10:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Obnova ohrevov OH5,6 – výroba a dodávka kotla K3n (Na základe uverejnenia tohto oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na internetovej stránke NAFTA a.s. (www.nafta.sk) navrhovatelia doručením e-mailu vyhlasovateľovi v termíne do 06.07.2022 na adresu nákupný portál: https://nafta.1803sw.com prejavia záujem o účasť v súťaži.) (Vysvetlenie podmienok účasti uvedených v tomto oznámení je možné len na základe písomnej požiadavky doručenej elektronickou poštou kontaktnej osobe vyhlasovateľa (uvedenej v bode 2) najneskôr do 14.07.2022 do 12:00 hod.)
Obchodná verejná súťaž
18.07.2022
12:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Geologická databáza
Výzva na predkladanie ponúk
15.07.2022
11:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
SD/19012 Rekonštrukcia plynovodov Malacky, Továrenská (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu viliam.jakubicka@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod.. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
07.07.2022
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
SD/20508 Rekonštrukcia plynovodov Tvrdošovce, Železničná 1.SC (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu katarina.valachovicova@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
20.07.2022
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
SD/19320-RE-RESO „Rekonštrukcia plynovodov Martin, Stráne, Bezručova“ (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu matus.repa@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
21.07.2022
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
SD/20003 Rekonštrukcia plynovodov Šenkvice, Glogovec, Lúčna , 1 sc. (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu viliam.jakubicka@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod.. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
19.07.2022
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
SD/20004 Rekonštrukcia plynovodov Šenkvice, Lúčna (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu viliam.jakubicka@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod.. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
21.07.2022
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Rekonštrukcia plynovodov Humenné, Gaštanová, Iljikčana 2.SC (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu katarina.valachovicova@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
28.07.2022
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Rekonštrukcia plynovodov Veľké Úľany, Sládkovičovská (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu katarina.skopekova@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
27.07.2022
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
SD/18314-RE-RESO„Rekonštrukcia plynovodov Trenčín, Sasinkova 1.SC“ – dokončenie (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu matus.repa@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
08.07.2022
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
SD/20608-RE-RESO „Rekonštrukcia plynovodov Humenné, Gaštanová, Iljikčana 1.SC” (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu matus.repa@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
26.07.2022
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Obsluha a prevádzkovanie plynovej kotolne vo vybraných objektoch verejného obstarávateľa
Zákazka s nízkou hodnotou
14.07.2022
13:00
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Oplotenie Materská škola Medňanská Ilava
Zákazka s nízkou hodnotou
07.07.2022
12:00
Mesto Ilava
Nákup štvorkolky pre DHZ Iliavka
Zákazka s nízkou hodnotou
06.07.2022
12:00
Mesto Ilava
Cateringové, konferenčné a ubytovacie služby
Zákazka s nízkou hodnotou
08.07.2022
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu - k. ú. Považská Bystrica
Zákazka s nízkou hodnotou
15.07.2022
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu - k. ú. Nové Mesto nad Váhom
Zákazka s nízkou hodnotou
15.07.2022
13:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zmluvný výskum (realizácia vedeckých analýz pre projekt: „Inteligentné operačné a spracovateľské systémy pre UAV“ a projekt „„Inteligentné technológie pre zabezpečenie zdravotného personálu prvej línie a prevádzky zdravotných zariadení v čase šírenia ochorenia Covid-19“. Základom bude identifikácia, rešerš dostupných odborných zdrojov, analýza a zber poznatkov.)
Prieskum trhu
partnerska_dohoda 15.07.2022
10:00
GLOBESY, s.r.o., Framborská 58, 010 01 Žilina
Čas pomoci - zariadenie sociálnych služieb komunitného typu v obci Kuraľany
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 12.07.2022
23:59
Čas pomoci, n. o., Bernolákovo námestie 119/3, 940 58 Nové Zámky
Rekonštrukcia elektroinštalácie v kultúrnej pamiatke Zochov dom
Prieskum trhu pre určenie PHZ
partnerska_dohoda 15.07.2022
12:00
Obec Cerovo
Vyhotovenie geometrických plánov na rozdelenie parciel a vysporiadanie pozemkov v k.ú Zakamenné
Zákazka s nízkou hodnotou
09.07.2022
00:30
Žilinský samosprávny kraj
Zobrazených: 51 - 75 / 917 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20