Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
SD/20206 Rekonštrukcia plynovodov Martin, Stred, Mudroňova, Ruppeldtova (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu robert.mato@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod.. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
07.06.2023
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Výsadba ovocného sadu (Rakytník rešetliakovitý)
Prieskum trhu
09.06.2023
23:59
Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce, Szechényiho 10, 941 10 Tvrdošovce
Rekonštrukcia technologickej časti čerpacej stanice (obstaranie rekonštrukcie technologickej časti čerpacej stanice - odstredivé horizontálne čerpadlo s frekvenčným meničom, odstredivé horizontálne čerpadlo)
Prieskum trhu
09.06.2023
23:59
Poľnohospodárske družstvo vo Veľkom Blahove, 930 01 Veľké Blahovo
Rozšírenie kapacít skladu na sóju
Prieskum trhu
06.06.2023
16:00
Ing. Milan Hredzák, Stankovce 78, 076 61 Stankovce
Automaticky riadený kŕmiaci robot
Prieskum trhu
06.06.2023
09:00
Poľnohospodárska spoločnosť, a.s., Š. Moysesa 427/81, 965 01 Žiar nad Hronom
Modernizácia zdroja tepla na farme Kovarce
Prieskum trhu
09.06.2023
23:00
Liaharenský podnik Nitra, a.s., Jarocká 86/2, 949 01 Nitra - Párovské Háje
Výmena technológie plynovej kotolne Párovské Háje
Prieskum trhu
06.06.2023
23:00
Liaharenský podnik Nitra, a.s., Jarocká 86/2, 949 01 Nitra - Párovské Háje
Úžitkové vozidlo - Pick up
Prieskum trhu
05.06.2023
12:00
ABBEX s.r.o., Velčice 442, 951 71 Velčice
Zariadenie medárne
Zákazka s nízkou hodnotou
10.06.2023
09:00
ABBEX s.r.o., Velčice 442, 951 71 Velčice
Včelnica-úle s príslušenstvom
Zákazka s nízkou hodnotou
10.06.2023
09:00
ABBEX s.r.o., Velčice 442, 951 71 Velčice
Front-end vývoj digitálnych služieb
Verejná súťaž
19.06.2023
10:00
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Revitalizácia areálu pre Ústav pamäti národa
Súťaž návrhov
11.08.2023
15:00
Ústav pamäti národa, Miletičova 19, 820 18 Bratislava
Prípravné trhové konzultácie k predmetu zákazky Dodávka diagnostických súprav a spotrebného materiálu pre CLK vrátane prenájmu a servisu automatických analytických systémov
Súťažný dialóg
30.06.2023
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica, Nám. L.Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
SD/20205 Rekonštrukcia plynovodov Martin Priekopa, ul. Priekopská (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu lucia.vanisova@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod.. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
13.06.2023
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Rekonštrukcia plynovodov Kolárovo – Staničná, Dolná, UO02835, UO02316 (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu katarina.skopekova@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
22.06.2023
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Obnova ultrazvukového meradla ZS2 (Na základe uverejnenia tohto oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na internetovej stránke NAFTA a.s. (www.nafta.sk) navrhovatelia doručením e-mailu vyhlasovateľovi v termíne do 26.05.2023 na adresu nákupný portál: https://nafta.1803sw.com prejavia záujem o účasť v súťaži.); (Vysvetlenie podmienok účasti uvedených v tomto oznámení je možné len na základe písomnej požiadavky doručenej elektronickou poštou kontaktnej osobe vyhlasovateľa (uvedenej v bode 2-Mgr. Antonia Cavalli PhD.) najneskôr do 21.06.2023 do 10:00 hod.); (Obhliadka miesta realizácie diela JE povinná. Termín obhliadky miesta realizácie jednotlivými navrhovateľmi je stanovený na 15.06.2023 so zrazom navrhovateľov na vrátnici CAG v Gajaroch o 9:00 hod. Poznámka: V prípade, že termín bude nevyhovujúci je možné dohovoriť aj termín obhliadky individuálne. Kontaktná osoba: Svetlana Ondrušková, e-mail: svetlana.ondruskova@nafta.sk, mobil: +421 905 899 961. Predkladateľ je povinný ohlásiť svoj záujem o obhliadku minimálne 2 dni vopred kontaktnej osobe za účelom vybavenia vstupu do areálu ZS2.)
Obchodná verejná súťaž
26.06.2023
10:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Zapojenie sondy J30 (vrátane vypracovania projektovej dokumentácie); (Obhliadka miesta realizácie diela JE povinná. Termín obhliadky miesta realizácie jednotlivými navrhovateľmi je po vzájomnej dohode. Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Hulínová, zuzana.hulinova@nafta.sk, mob.+421 945 506 940)
Obchodná verejná súťaž
16.06.2023
10:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Podpora investícií do poľnohospodárskych podnikov – SADY LIPTOV – TS Jelšie
Prieskum trhu
07.06.2023
23:59
Ing. Martina Bellušová - SADY LIPTOV, Tehliarska 1080/15A, 031 05 Liptovský Mikuláš
Rozšírenie výrobných kapacít - PEX s.r.o.
Prieskum trhu
09.06.2023
10:00
PEX s.r.o., Krajná 938, 925 22 Veľké Úľany
Investície do vybavenia v chove dojníc PVOD Kočín (Plno-automatický systém zhŕňania hnojovice v ustajňovacích priestoroch; Gumené podlahy do dojárne a do vyčkávacieho priestoru)
Prieskum trhu
09.06.2023
10:00
Poľnohospodárske výrobné a obchodné družstvo Kočín, Šterusy 199, 922 03 Šterusy
Komplexné zateplenie budov a striech Zariadenia sociálnych služieb AMBRA, Lučenec
Verejná súťaž
20.06.2023
09:00
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA, Rúbanisko III 2938/52, 984 03 Lučenec
Lieky ATC skupiny L01FG01 (na obdobie 36 mesiacov)
Verejná súťaž
20.06.2023
10:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka
Hasiace prístroje a požiarne zariadenia – kontroly a opravy
Výzva na predkladanie ponúk
05.06.2023
08:30
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
Riadiace jednotky klimatizácie a Kondenzátory Faiveley
Obchodná verejná súťaž
06.06.2023
09:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
ND žkv - elektrická časť - matica, nosič, páka, teleso valca, člen pružný, zubatka, blok pryžokovový
Výzva na predkladanie ponúk
08.06.2023
09:30
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Drieňová 24, 820 09 Bratislava
Zobrazených: 51 - 75 / 1065 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20