Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Stavebný dozor – Letná čitáreň v záhrade Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave
Zákazka s nízkou hodnotou
27.01.2022
10:00
Trnavský samosprávny kraj
Oprava a údržba služobných motorových vozidiel značky Škoda
Zákazka s nízkou hodnotou
26.01.2022
10:00
Prešovský samosprávny kraj
Potraviny - suchý tovar - opakovaný postup verejného obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
02.02.2022
12:00
Gymnázium Šrobárová KE
Potraviny - chladené a mrazené ryby a ostatné mrazené potraviny - opakovaný postup verejného obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
02.02.2022
12:00
Gymnázium Šrobárová KE
Potraviny - potraviny pre celiatikov - opakovaný postup verejného obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
02.02.2022
12:00
Gymnázium Šrobárová KE
Potraviny - káva, čaj a príbuzné produkty - opakovaný postup verejného obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
02.02.2022
12:00
Gymnázium Šrobárová KE
Oprava oplotenia areálu školy - 2. časť
Zákazka s nízkou hodnotou
31.01.2022
23:59
SOŠ obchodu a služieb Jána Bocatia Košice
Microsoft SQL Server Enterprise 2016 Core 2Lic
Zákazka s nízkou hodnotou
28.01.2022
09:00
Košický samosprávny kraj
Mlieko a mliečne výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
27.01.2022
12:00
SPŠ elektrotechnická Košice
Vypracovanie projektových dokumentácií - Stavebné úpravy miestnych komunikácií v meste Lučenec
Zákazka s nízkou hodnotou
02.02.2022
12:00
Mesto Lučenec
Vypracovanie účelového energetického auditu budov
Prieskum trhu pre určenie PHZ
31.01.2022
15:00
Mesto Sečovce
Sabinov - rekonštrukcia chodníka G. Svobodu
Zákazka s nízkou hodnotou
28.01.2022
14:00
Mesto Sabinov
Architektonická štúdia Výstavba oddielu pre matky s deťmi v ÚVTOS Nitra Chrenová
Prieskum trhu
01.02.2022
15:00
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Šagátova ul. č. 1, 813 04 Bratislava 1
Zimná softshellová bunda, 200 ks
Zákazka s nízkou hodnotou
07.02.2022
23:59
Univerzitná nemocnica Bratislava
Zhotovenie stavby "Kombinovaná výroba elektriny a tepla s vyvedením tepla do BAT - Výhrevňa Juh a jeho dodávkou do sústavy CZT Východ"
Prieskum trhu
03.02.2022
09:00
Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
Rekonštrukcia plynovodov Bytča, Červeňanského (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu katarina.valachovicova@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
15.02.2022
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
HR-OVS-007-22 Úpravy Zámočníckej dielne a Depozitára, BA
Obchodná verejná súťaž
spp 08.02.2022
12:00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
CLIMECO GAB – Výstavba cykloprístrešku so stojanmi
Zákazka s nízkou hodnotou
09.02.2022
17:00
Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69, 903 01 Senec
Servis optických prístrojov
Prieskum trhu pre určenie PHZ
07.02.2022
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Športové trofeje
Zákazka s nízkou hodnotou
26.01.2022
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Softvér na úpravu fotografií a dokumentov
Zákazka s nízkou hodnotou
28.01.2022
10:00
Slovak Business Agency, Karadžičova 7773/2, 811 09 Bratislava – Staré Mesto
Údržba komunikácií v Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP
Zákazka s nízkou hodnotou
26.01.2022
12:00
Mestská časť Košice - Sídlisko KVP
Rekonštrukcia mostného objektu v riečnom km 1,502 Humenského potoka v meste Humenné
Zákazka s nízkou hodnotou
01.02.2022
11:00
Mesto Humenné
Zabezpečenie procesu verejného obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
01.02.2022
15:00
Mesto Galanta
Tržnicové stoly VIZA centrum Štúrovo
Prieskum trhu pre určenie PHZ
31.01.2022
13:00
Mesto Štúrovo
Zobrazených: 51 - 75 / 630 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20