Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPBA 8
Obchodná verejná súťaž
29.12.2023
13:00
Verejné prístavy, a. s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava
Umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPBA 28
Obchodná verejná súťaž
29.12.2023
13:00
Verejné prístavy, a. s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava
Umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPBA 30
Obchodná verejná súťaž
29.12.2023
13:00
Verejné prístavy, a. s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava
Umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPŠT 1
Obchodná verejná súťaž
29.12.2023
13:00
Verejné prístavy, a. s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava
Umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPŠT 5
Obchodná verejná súťaž
29.12.2023
13:00
Verejné prístavy, a. s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava
Umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPŠT 6
Obchodná verejná súťaž
29.12.2023
13:00
Verejné prístavy, a. s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava
Rekonštrukcia a dostavba areálu FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Užšia súťaž
12.12.2023
12:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica, Nám. L.Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
Rolby - stroje na úpravu ľadovej plochy
Užšia súťaž
18.12.2023
10:00
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Nákup potápačského materiálu
Užšia súťaž
08.01.2024
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Prihrňovač kŕmnych zmesí
Prieskum trhu pre určenie PHZ
13.12.2023
13:00
Agrodružstvo OPZ, Oravská Poruba 81, 027 54 Veličná
Dojáreň
Prieskum trhu pre určenie PHZ
13.12.2023
10:00
Poľnohospodárske družstvo Dolný Kubín, Družstevná 164/25, 026 01 Dolný Kubín
Prihrňovač kŕmnych zmesí 2 ks
Prieskum trhu pre určenie PHZ
13.12.2023
10:00
Poľnohospodárske družstvo Dolný Kubín, Družstevná 164/25, 026 01 Dolný Kubín
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - Sliač - vybudovanie stojiska stred, stojiska na nabíjanie a parkovacej plochy (Uchádzači zo Slovenskej republiky doručia do 22. novembra 2023 písomné „vyhlásenie o záujme“ zúčastniť sa medzinárodnej súťaže podpísané konateľom, alebo štatutárnym zástupcom spoločnosti, alebo ním splnomocnenou osobou. Vyhlásenie musí obsahovať kontaktnú osobu a jej e-mailovú adresu.)
Užšia súťaž
31.01.2024
23:59
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Marketingové predmety, zriadenie a prevádzkovanie e-shopu 2023-2025
Užšia súťaž
22.12.2023
10:00
Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava
Upratovacie a čistiace služby pre: časť 1 - Útvary sekcie ekonomiky MV SR, časť 2 - Trenčiansky kraj a časť 3 – Žilinský kraj
Užšia súťaž
18.12.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Endoskopický systém 4K/3D vrátane pozáručného servisu
Súťažný dialóg
11.12.2023
15:00
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Ondavská 8, 040 11 Košice
Strážna služba
11.12.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
USG prístroje pre Kliniku pediatrie
Užšia súťaž
11.12.2023
09:00
Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín
Prenájom nebytového priestoru - garážového bloku č. 3, o výmere 185,5 m2, nachádzajúceho sa v stavbe - garážovej hale so súpisným číslom 4069, stojacej na pozemku parcela registra „C“ KN č. 1667/10, o výmere 2645 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na liste vlastníctva číslo 11263, vedenom Okresným úradom Komárno, katastrálny odbor, katastrálne územie Komárno, obec Komárno, okres Komárno (doba nájmu určitá, 5 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy, nie však skôr ako 01.01.2024)
Obchodná verejná súťaž
12.12.2023
13:00
Verejné prístavy, a. s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava
Prenájom časti pozemku parcely registra „C“ KN, parcelné číslo 9193/49, o výmere 100 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísanom na liste vlastníctva číslo 882, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, katastrálne územie: Nivy, obec: Bratislava – Ružinov, okres Bratislava II (doba nájmu určitá, 5 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy, nie však skôr ako 22.01.2024)
Obchodná verejná súťaž
12.12.2023
13:00
Verejné prístavy, a. s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava
Rekonštrukcia horúcovodného potrubia vetiev Zvolen - Sekier a Zvolen - Zlatý Potok - časť SO 400 HV rozvod Zvolen - Zlatý Potok
Užšia súťaž
19.12.2023
14:00
MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava
Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov CZT v meste Martin III. etapa
Užšia súťaž
12.12.2023
15:00
MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava
Lieky RVO/2738/2023 v rozsahu Antipsychotiká, Antireumatiká, Chemoterapeutiká, Vazopresoriká, Spasmolytiká, Antidotum, Sympatomimetiká, Vitamíny, Varia pre potreby FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Užšia súťaž
11.12.2023
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica, Nám. L.Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie plynu pre potreby rezortu MZ SR, výzva č. 2/2024
Dynamický nákupný systém
11.12.2023
12:00
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava 37
Preprava materiálnej humanitárnej pomoci (trvanie rámcovej dohody 48 mesiacov)
Užšia súťaž
14.12.2023
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zobrazených: 26 - 50 / 987 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20