Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Predaj listinných cenných papierov vybraných emitentov vo vlastníctve MH Manažment, a.s.
Verejná súťaž
30.05.2022
12:00
MH Manažment, a. s., Turbínova 3, 831 04 Bratislava
Výzva na predloženie ponuky na predmet súťaže č. 190/2022 „Dodávka silovej elektriny pre objekty VV, š.p.“
Prieskum trhu
25.05.2022
10:00
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Karloveská 2, 842 04 Bratislava
GO a modernizácia TK8 – realizácia časť elektro (Na základe uverejnenia tohto oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na internetovej stránke NAFTA a.s. (www.nafta.sk) navrhovatelia doručením e-mailu vyhlasovateľovi v termíne do 16.05.2022 na adresu nákupný portál: https://nafta.1803sw.com prejavia záujem o účasť v súťaži) (Vysvetlenie podmienok účasti uvedených v tomto oznámení je možné len na základe písomnej požiadavky doručenej elektronickou poštou kontaktnej osobe vyhlasovateľa najneskôr do 23.05.2022 do 12:00 hod. Pracovný čas vyhlasovateľa je v pracovných dňoch pondelok až piatok od 9:00 do 14:00 hod.) (Obhliadka miesta realizácie diela je povinná. Termín obhliadky je stanovený na 17.05.2022 o 9:00 hod. Kontaktná osoba: Ing. Andrej Kondlla +421 908 795 578)
Obchodná verejná súťaž
27.05.2022
12:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
SD/20610 “Rekonštrukcia plynovodov Trebišov, Komenského, Letná, Varichovská (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu matus.repa@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
09.06.2022
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Rekonštrukcia šatní na klzisku
Zákazka s nízkou hodnotou
25.05.2022
10:00
Mesto Svidník
Nákup motocyklov - cestných skútrov v počte 6 ks pre potreby MV SR
Zákazka s nízkou hodnotou
26.05.2022
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodanie montážneho prípravku na demontáž/montáž 5 skrutkovej hlavy valcov (Vyhlasovateľ v tejto obchodnej verejnej súťaže určil povinnú obhliadku. Obhliadky sa zúčastní navrhovateľ, štatutárny zástupca navrhovateľa alebo oprávnená splnomocnená osoba za navrhovateľa, ktorá sa na obhliadke preukáže platným splnomocnením podpísaným navrhovateľom alebo osobou oprávnenou konať za navrhovateľa. Predložené splnomocnenie ostáva súčasťou dokumentácie z obchodnej verejnej súťaže, preto ho vyhlasovateľ späť nevydáva. Zúčastnená osoba na obhliadke za navrhovateľa sa preukáže prítomnému zástupcovi vyhlasovateľa občianskym preukazom. Zástupca vyhlasovateľa na obhliadke odovzdá zúčastnenej osobe na obhliadke potvrdenie o účasti na obhliadke. Fyzická obhliadka sa uskutoční vo štvrtok, t.j. dňa 19.5.2022 o 10:00. Kontaktná osoba: Bc. Vladimír Hrubý, 0903 681 210, hruby.vladimir@slovakrail.sk. Miesto obhliadky: Pri bitúnku 2, Košice, areál Rušňového depa)
Výzva na predkladanie ponúk
25.05.2022
12:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
I034 – Rekonštrukcia RS SO03 bleskozvod a uzemnenie
Výzva na predkladanie ponúk
25.05.2022
12:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava / SPP Storage, s.r.o., Dolní Bojanovice 891, 696 17 Dolní Bojanovice, Česká republika
Telefónna ústredňa (Súťažné podklady budú záujemcom poskytované na základe ich písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na emailovú adresu: Vladimir.Smolar@spp-distribucia.sk odo dňa vyhlásenia súťaže najneskôr do 26.05.2022 do 12.00 hod. Súťažné podklady budú záujemcom následne zaslané elektronicky prostredníctvom portálu PROEBIZ)
Obchodná verejná súťaž
30.05.2022
12:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Rekonštrukcia MŠ Makarenkova - strecha SO-02
Zákazka s nízkou hodnotou
26.05.2022
10:00
Mesto Partizánske
Rekonštrukcia lávky cez rieku Nitra v Partizánskom
Zákazka s nízkou hodnotou
30.05.2022
10:00
Mesto Partizánske
Oprava mestských komunikácií, ulica Jánošíkova a Nová Lehota
Prieskum trhu pre určenie PHZ
25.05.2022
10:00
Mesto Handlová
Softvéry
Zákazka s nízkou hodnotou
26.05.2022
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Mlieko a mliečne výrobky pre školskú jedáleň
Zákazka s nízkou hodnotou
02.06.2022
12:00
Stredná odborná škola dopravná, Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina
Dodávka mäsa a masových výrobkov - vrátane dopravy
Zákazka s nízkou hodnotou
26.05.2022
12:00
Centrum sociálnych služieb - Lúč, Hlboká cesta 1635/7, 010 01 Žilina
Lesná cesta Strihovec I. – rekonštrukcia
Zákazka s nízkou hodnotou
30.05.2022
10:45
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Vihorlat, Čemernianska 136, 093 03 Vranov nad Topľou
Realizácia stavby – Rozšírenie TU Hrušky a Osadenie BU DN700 PN80
Obchodná verejná súťaž
08.06.2022
12:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava / SPP Storage, s.r.o., Dolní Bojanovice 891, 696 17 Dolní Bojanovice, Česká republika
GPS – monitoring vozidiel (Súťažné podklady budú záujemcom poskytované na základe ich písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na emailovú adresu: Vladimir.Smolar@spp-distribucia.sk odo dňa vyhlásenia súťaže najneskôr do 02.06.2022 do 12.00 hod. Súťažné podklady budú záujemcom následne zaslané elektronicky prostredníctvom portálu PROEBIZ. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote, a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť uverejnené podmienky tejto súťaže alebo súťaž zrušiť, a to aj bez udania dôvodu)
Obchodná verejná súťaž
06.06.2022
12:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Zníženie energetickej náročnosti Základnej školy a kultúrneho domu v obci Ochtiná
Zákazka s nízkou hodnotou
27.05.2022
14:00
Obec Ochtiná
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - Výzva na predloženie návrhu SEMaI-96-83/2022-OdSHMŠ - vypracovanie znaleckého posudku na hnuteľný majetok štátu
Obchodná verejná súťaž
27.05.2022
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Právne služby a IPR ochrana (priemyselné práva na výsledky tvorivej duševnej činnosti)
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 27.05.2022
23:59
KALAS Medical , s. r. o., Slovenských partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica
Zemiaky, čerstvá zelenina, ovocie, strukoviny pre školskú jedáleň
Zákazka s nízkou hodnotou
20.06.2022
12:00
Stredná odborná škola dopravná, Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina
Mlieko, mliečne výrobky a slepačie vajcia
Zákazka s nízkou hodnotou
26.05.2022
12:00
Centrum sociálnych služieb - Lúč, Hlboká cesta 1635/7, 010 01 Žilina
Koberce
Obchodná verejná súťaž
25.05.2022
13:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
Združená dodávka elektriny pre odberné miesta RD Vrútky a AB Rožňavská Bratislava na rok 2023
Výzva na predkladanie ponúk
25.05.2022
10:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
Zobrazených: 26 - 50 / 948 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20