Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Verejná súťaž na predaj minoritného podielu Slovak Lines, a.s.
Verejná súťaž
10.11.2022
10:00
MH Manažment, a. s., Turbínova 3, 831 04 Bratislava
Zníženie energetickej náročnosti Slavia Production Systems a.s.
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 26.10.2022
10:00
Slavia Production Systems a.s., Dúbravy, Areál PPS 48, 962 12 Detva
Obstaranie poštových schránok, pokladničiek, schránok a trezorov
Verejná súťaž
12.10.2022
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Echokardiografický USG systém
Verejná súťaž
10.10.2022
10:00
Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín
Mobilný RTG prístroj
Verejná súťaž
10.10.2022
09:00
Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - Výzva na predloženie návrhu SEMaI-560-16/2022 - vypracovanie znaleckého posudku na hnuteľný majetok štátu
Obchodná verejná súťaž
30.09.2022
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
INOVÁCIA VÝROBY KRMNÝCH ZMESÍ V POĽNOHOSPODÁRSKOM DRUŽSTVE LOVČICA - TRUBÍN (stavebné úpravy jestvujúceho objektu v obci Lovčica-Trubín)
Prieskum trhu
04.10.2022
10:00
Poľnohospodárske družstvo Lovčica - Trubín, Lovčica - Trubín, 966 23 Lovčica - Trubín
NA-VPP-133-22 Osobné ochranné pracovné prostriedky
Výzva na predkladanie ponúk
spp 07.10.2022
10:00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
Banská Bystrica OO PZ, novostavba garáže (zabezpečenie vstupných podkladov pre potreby spracovania projektovej dokumentácie, zabezpečenie projektovej prípravy stavby - realizačný projekt ktorý bude využitý pre potreby rozhodnutia o umiestnení stavby a pre stavebné povolenie, zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu počas výstavby) (obhliadka miesta dodania predmetu zakázky sa uskutoční dňa 30.09.2022 o 10.00 hod. Účasť na obhliadke je záujemca povinný oznámiť najneskôr do 29.09.2022 do 10.00 hod. prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Stretnutie účastníkov obhliadky bude pri vstupe do objektu Obvodného oddelenia Policajného zboru Banská Bystrica, Okružná ul. 18, Banská Bystrica)
Zákazka s nízkou hodnotou
06.10.2022
14:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Bratislava P PZ, Budyšínska 2/A - zabezpečenie klimatizácie priestorov 5.NP (obhliadka sa uskutoční dňa 21.09.2022 o 10:00 hod. Účasť na obhliadke je záujemca povinný oznámiť najneskôr 20.09.2022 do 12:00 hod. e-mailom zástupcovi verejného obstarávateľa: Ing. arch. Ivan Vaš, tel.: 0961 054 519, e-mail: ivan.vas@minv.sk . Stretnutie účastníkov obhliadky bude pri vstupe do objektu Prezídia Policajného zboru, Budyšínska 2/A, 831 01 Bratislava)
Zákazka s nízkou hodnotou
30.09.2022
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Vrútky OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu (obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky sa uskutoční 8.10.2022 o 10:00 hod. na adrese Obvodné oddelenie PZ Vrútky, Judíkova 6, 038 61 Vrútky. Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta uskutočnenia predmetu zákazky, musia najneskôr do 7.10.2022 do 13:00 hod. ohlásiť svoj záujem na kontaktnej adrese: ivan.kopasek@minv.sk; tel:+421 961 405412)
Verejná súťaž
24.10.2022
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Poltár HS, výstavba objektu (obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky sa uskutoční 5.10.2022 o 10:00 hod. na adrese pozemok parcelné č. 1556/19 a 1556/20 na ul. 13. januára v Poltári. Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta uskutočnenia predmetu zákazky, musia najneskôr do 3.10.2022 do 13:00 hod. ohlásiť svoj záujem na kontaktnej adrese: marek.durovka@minv.sk; tel:+421 961 605404)
Verejná súťaž
18.10.2022
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Bratislava, Romanova 37, rekonštrukcia budovy (obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky sa uskutoční 5.10.2022 o 10:00 hod. na adrese Objekt Ministerstva vnútra SR, Romanova 37, 851 02 Bratislava. Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta uskutočnenia predmetu zákazky, musia najneskôr do 4.10.2022 do 13:00 hod. ohlásiť svoj záujem na kontaktnej adrese: ivan.vas@minv.sk; tel:+421 961 054519)
Verejná súťaž
19.10.2022
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Lyžiarsky a cyklistický trenažér s centrálnym riadením II
Obchodná verejná súťaž
30.09.2022
12:00
Slovenský olympijský a športový výbor, Junácka 6, 831 04 Bratislava
Technologická príprava laboratória k inštalácií prístroja
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
03.10.2022
10:00
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 2, 911 50 Trenčín
Prepojovacie objekty plastové (Súťažné podklady si môžu záujemcovia vyžiadať v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr do 2 pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 12:00 hod.. Súťažné podklady budú záujemcom poskytované výlučne elektronicky na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu: martin.lacko@spp-distribucia.sk. Záujemca je do žiadosti povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail). Súťažné podklady budú sprístupnené potenciálnym navrhovateľom po ich registrácii na portáli proebiz.com. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol.)
Obchodná verejná súťaž
05.10.2022
12:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
OVS na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o prevode nehnuteľnosti budovy ZŠ M. Tompu - Auxtov dom v RS
Obchodná verejná súťaž
30.09.2022
12:00
Mesto Rimavská Sobota
OVS na predaj NM mesta budovy bývalej ZŠ v Bakte (bez pozemku)
Obchodná verejná súťaž
30.09.2022
12:00
Mesto Rimavská Sobota
Zberný dvor v obci Vrakúň
Zákazka s nízkou hodnotou
30.09.2022
17:00
Obec Vrakúň
Bioanalyzér
Zákazka s nízkou hodnotou
30.09.2022
09:00
REVOL TT Consulting s. r. o., Vlárska 28, 917 01 Trnava
Dodávka elektrickej energie - PSO122
Verejná súťaž
14.10.2022
10:00
Slovenské centrum obstarávania, Podzámocká 67/6, 972 01 Bojnice
Bratislava SOŠ PZ, vybudovanie špeciálnej výsluchovej miestnosti (vrátane vypracovania projektovej dokumentácie (projektová príprava a inžinierska činnosť) a zabezpečenia výkonu odborného autorského dohľadu projektanta) (obhliadka dodania predmetu zákazky sa uskutoční dňa 23.09.2022 o 10:00 hod. Účasť na obhliadke je záujemca povinný oznámiť najneskôr do 22.09.2022 do 12:00 hod. e-mailom zástupcovi verejného obstarávateľa: Ing. arch. Ivan Vaš, tel. 0961 054 519, e-mail: ivan.vas@minv.sk . Stretnutie účrastníkov obhliadky bude pri vstupe do areálu Strednej odbornej školy Policajného zboru Bratislava, Vápencová 36, 840 09 Bratislava)
Zákazka s nízkou hodnotou
04.10.2022
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Rekonštrukcia elektroinštalácie – dielne OV
Zákazka s nízkou hodnotou
14.10.2022
12:00
Stredná odborná škola obchodu a služieb (Krupina), M. R. Štefánika 8, 963 01 Krupina
Obstaranie rekonštrukčných stavebných prác - PIGAGRO, s.r.o. (rekonštrukcia strešnej konštrukcie maštalí a zemnej nádrže na hnojovicu)
Prieskum trhu
04.10.2022
10:00
PIGAGRO, s.r.o., Ipeľský Sokolec 360, 935 75 Ipeľský Sokolec
Samochodná kosačka
Prieskum trhu
10.10.2022
09:00
NOTAX CONSULTING spol. s r.o., Fidlíkova 3, 066 01 Humenné
Zobrazených: 26 - 50 / 1093 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20