Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Vybudovanie skladu soli v Považskej Bystrici
Výzva na predkladanie ponúk
16.02.2023
10:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Poskytovanie služieb podpory aplikácií eSCAN, jDoc a CUD
Verejná súťaž
20.02.2023
12:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka
Zhotovenie stavby Diaľnica D2 Protihluková stena Lamač v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - "žltá kniha" (naprojektovať, vybudovať a skolaudovať dočasné protihlukové steny)
Verejná súťaž
16.03.2023
10:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Automatická výrobná stanica – AVS
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 13.02.2023
23:59
SEZ DK a.s., M. R. Štefánika 1831/46, 026 19 Dolný Kubín
Výmena guľových kohútov v prevádzke PZZP 2023 - zhotoviteľ (Obhliadka miesta realizácie diela je povinná. Termín obhliadky miesta realizácie jednotlivými navrhovateľmi bude dohodnutý po dohode s Ľubomír Knap, tel.: +421905477850, e mail: lubomir.knap@nafta.sk . Termín obhliadky je najneskôr do 26.01.2023. Pokiaľ navrhovateľ nesplní podmienku povinnej obhliadky miesta realizácie diela, bude zo súťaže vylúčený.)
Výzva na predkladanie ponúk
09.02.2023
10:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
GO a modernizácia TK7 a TK8 Premiestnenie a inštalovanie nových vzduchových chladičov oleja kompresorových jednotiek TK7 a TK8 (Na základe uverejnenia tohto oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na internetovej stránke NAFTA a.s. (www.nafta.sk) navrhovatelia doručením e-mailu vyhlasovateľovi v termíne do 23.01.2023 na adresu nákupný portál: https://nafta.1803sw.com prejavia záujem o účasť v súťaži. Vysvetlenie podmienok účasti uvedených v tomto oznámení je možné len na základe písomnej požiadavky doručenej elektronickou poštou kontaktnej osobe vyhlasovateľa (Mgr. Antonia Cavalli PhD) najneskôr do 2022 do 02.02.2023 do 12:00 hod. Obhliadka miesta realizácie diela je povinná. Termín obhliadky je stanovený na 23.01.2023 o 9:00 hod. Kontaktná osoba Ing. Andrej Kondlla +421 908 795 578 . Pokiaľ navrhovateľ nesplní podmienku povinnej obhliadky miesta realizácie diela, môže byť zo súťaže vylúčený.)
Obchodná verejná súťaž
08.02.2023
12:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
SD/21609-RE-RESO „Rekonštrukcia plynovodov Prešov – Juh, Masarykova„ (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu matus.repa@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
15.02.2023
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Rekonštrukcia plynovodov Tatranská Lomnica 2.SC – zemné práce (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu katarina.skopekova@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
07.02.2023
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Rekonštrukcia plynovodov Tatranská Lomnica 3.SC – zemné práce (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu katarina.skopekova@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
08.02.2023
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Modernizácia verejného osvetlenia mesta Stupava s využitím garantovanej energetickej služby
Rokovacie konanie so zverejnením
13.02.2023
23:59
Tatra Tender s. r. o., Krčméryho 16, 811 04 Bratislava / Mesto Stupava
Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-219 nad cestou do Liptovského Jána
Verejná súťaž
21.02.2023
10:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Spišská Nová Ves OKP OR PZ, vybudovanie špeciálnej výsluchovej miestnosti (obhliadka sa uskutoční dňa 25.01.2023 o 10.00 hod. Stretnutie účastníkov obhliadky bude po telefonickom dohovore s kontaktnou osobou uvedenou v časti I. tejto výzvy: Ing. Miroslava Lipčaková, telefón: 0961 954 064, e-mail: miroslava.lipcakova@minv.sk ; a to pri vstupe do objektu.)
Zákazka s nízkou hodnotou
03.02.2023
11:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Multifunkčná ANGIO stena
Zákazka s nízkou hodnotou
01.02.2023
10:00
Nemocnica Poprad, a.s., Banícka 803/28, 058 45 Poprad
Most na ceste III/5328 ev.č. 05328-4 Hucín (cesta III/2837, DC/Most: M1296.01)
Výzva na predkladanie ponúk
07.02.2023
10:00
Banskobystrický samosprávny kraj
Rozmetadlo priemyselných hnojív
Prieskum trhu
01.02.2023
14:00
Poľnohospodárske družstvo Trenčianska Turná, Trenčianska Turná 345, 913 21 Trenčianska Turná
ZVÝŠENIE ÚROVNE INFORMAČNEJ A KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI VO FNSP ŽILINA
Výzva na predkladanie ponúk
01.02.2023
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Cyklotrasa Podolínec - Vyšné Ružbachy
Výzva na predkladanie ponúk
15.02.2023
12:00
Mesto Podolínec
Nákup určených meračov tepla a meračov pretečeného množstva TV a SV - č. 23/2/3/7
Zákazka s nízkou hodnotou
06.02.2023
12:00
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice, Komenského 7, 040 01 Košice
Podpora spolupráce FECUPRAL, spol. s.r.o. a SPŠ elektrotechnickej v Prešove pre účely zvýšenia odbornej praxe v oblasti elektromobilizácie Európskej únie
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 06.02.2023
12:30
FECUPRAL, spol. s.r.o., Ľ. Štúra 17, 082 21 Veľký Šariš
CYTOSTATIKÁ - Antineoplastické činidlá pre potreby FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. RVO/2758/2022
Verejná súťaž
20.02.2023
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica, Nám. L.Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
Skalica - Zateplenie časti požiarnej zbrojnice
Zákazka s nízkou hodnotou
02.02.2023
09:00
Mesto Skalica
Nákup notebookov a monitorov pre poslancov ZBBSK a zamestnancov Úradu BBSK
Zákazka s nízkou hodnotou
01.02.2023
10:00
Banskobystrický samosprávny kraj
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - Výzva na predloženie návrhu SEMaI-26-7/2023 - vypracovanie znaleckého posudku na hnuteľný majetok štátu
Obchodná verejná súťaž
10.02.2023
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Školiaci materiál a potreby II.
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 01.02.2023
12:00
Obchodná akadémia - Liptovský Mikuláš, Nábrežie K. Petroviča 1571, 03147 Liptovský Mikuláš
Elektrické polohovateľné postele (121 ks) - Elektricky polohovateľná posteľ s antidekubitným matracom, hrazdou a hrazdičkou
Verejná súťaž
16.02.2023
08:00
Nitriansky samosprávny kraj
Zobrazených: 26 - 50 / 481 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20