Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Obstaranie nákladného automobilu s príslušenstvom
Prieskum trhu
partnerska_dohoda 14.12.2021
09:00
REKONBAU s. r. o., Drieňová 5, 969 01 Banská Štiavnica
Prevádzkovanie a zabezpečenie údržby verejného osvetlenie a dopravnej signalizácie na území mesta Senica a mestských častí
Zákazka s nízkou hodnotou
10.12.2021
10:30
Mesto Senica
Vypracovanie PD – Multifunkčná športová hala – výstavba športovej infraštruktúry
Zákazka s nízkou hodnotou
13.12.2021
14:00
Mesto Galanta
Čistiace a hygienické prostriedky
Zákazka s nízkou hodnotou
13.12.2021
12:00
Mesto Svätý Jur
Oznámenia o vyhlásení pripravovaného prieskumu trhu na predmet súťaže č. 240/2021 „SVD G-N, Hať v inundácií stupňa Čunovo, Rekonštrukcia trafostanice TS 853, výmena meracích transformátorov prúdu v rozvodni 1R6,3kV a 2R6,3kV na VE Čunovo a doplnenie osvetlenia na Hatiach.“ (Podmienky súťaže (Výzvu) vyhlasovateľ zašle každému uchádzačovi, ktorý sa v termíne do 03.12.2021 do 10:00 hod. stredoeurópskeho času písomne prihlási do súťaže (e-mailom) na adresu kontaktnej osoby uvedenej v bode 2. V prihláške do súťaže zaslanej vyhlasovateľovi/ kontaktnej osobe uchádzač uvedie e-mailovú adresu, na ktorú sa majú zaslať Podmienky súťaže.)
Prieskum trhu
15.12.2021
10:00
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, P.O.BOX 45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - Michalovce Kasárne duklianske, b.č. 7,8,13,15,16,18,26,28,39,- náter striech (obhliadka: Verejný obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku staveniska a jeho okolia tak, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 02.12.2021. Zraz účastníkov bude o 09,00 hod. pred vstupom do VÚ 1109 Michalovce, P. O. Hviezdoslava, 071 01 Michalovce. Kontakt pre zabezpečenie vstupu: - Ing. Jaroslav Jakubec, tel.: 0960 542 126, e-mail: jaroslav.jakubec@mil.sk)
Zákazka s nízkou hodnotou
13.12.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - Nováky, Sklad Trebianka - Technický a Hospodársky priestor s Delaboračnou dolinou (obhliadka: Verejný obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku staveniska a jeho okolia tak, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 03.12.2021. Zraz účastníkov bude o 09,00 hod. pred vstupom do Skladu Trebianka v Novákoch. Kontakt pre zabezpečenie vstupu: z. Štefan MADAJ, tel.: 0960 346 468, e-mail: stefan.madaj@mil.sk)
Zákazka s nízkou hodnotou
17.12.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Ornitologické krúžky (krúžky na označenie výberových druhov vtákov v zmysle Smernice EÚ o vtákoch v rámci ich monitoringu)
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 10.12.2021
23:59
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - Ruská Nová Ves - Tesko barák - výmena strešnej krytiny, výmena zvodov a žľabov, náter opláštenia (obhliadka: Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že obhliadka staveniska (v prípade záujmu) bude dňa 09.12.2021 o 09,00 hod., ktorú si musí každý dohodnúť individuálne s kontaktnou osobou: - Ing. Daniel MARCIŇÁK, telefón 0960/524 709, e-mail: daniel.marcinak@mil.sk)
Zákazka s nízkou hodnotou
16.12.2021
12:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - Turecký vrch, č. o. 129 - oprava strechy a klampiarskych prvkov (obhliadka: Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že obhliadka staveniska (v prípade záujmu) bude dňa 07.12.2021 o 09,00 hod., ktorú si musí každý dohodnúť individuálne s kontaktnou osobou: - Ivan HALÁS, telefón 0960/393 100, e-mail: ivan.halas@mil.sk)
Zákazka s nízkou hodnotou
10.12.2021
12:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - Zvolen - budova na Kozačekovej č. 25 - oprava plechovej strešnej krytiny, dreveného podhľadu, žľabov a zvodov (obhliadka: Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že obhliadka staveniska (v prípade záujmu) bude dňa 07.12.2021 o 09,00 hod., ktorú si musí každý dohodnúť dva dni pred vykonaním obhliadky individuálne s kontaktnou osobou: - Stanislav CIBUĽA, telefón 0960/462 456, e-mail: stanislav.cibula@mil.sk)
Zákazka s nízkou hodnotou
14.12.2021
12:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Vyhotovenie geometrického plánu v katastrálnom území Malá Ida
Zákazka s nízkou hodnotou
09.12.2021
23:59
Košický samosprávny kraj
Chov Zubra hrivnatého
Zákazka s nízkou hodnotou
10.12.2021
12:00
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Topoľčianky, Parková 7, 951 93 Topoľčianky
Marketingová a mediálna stratégia komunikácie projektu „Slovensko v mobile“
Zákazka s nízkou hodnotou
13.12.2021
18:00
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Štefánikova 15, 811 05 Bratislava
Oprava sociálnych zariadení v blokoch A1 a C v budove Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, Hálova 16, 851 01 Bratislava
Zákazka s nízkou hodnotou
10.12.2021
18:00
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, 851 01 Bratislava 5
Zástavkový prístrešok Hrabovka
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 13.12.2021
12:00
Obec Hrabovka
Rekonštrukcia strechy budovy ÚPSVR Trebišov
Zákazka s nízkou hodnotou
10.12.2021
10:00
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67 Bratislava
Dodávka elektrickej energie pre IPR Mokrohájska 1, Bratislava
Zákazka s nízkou hodnotou
10.12.2021
11:00
Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím, Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava
Nákup tonerov a valcov
Zákazka s nízkou hodnotou
10.12.2021
10:00
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 6, 814 55 Bratislava
Nákup potravín - rôzne potravinárske výrobky
Zákazka s nízkou hodnotou
14.12.2021
12:00
Centrum pre deti a rodiny Košice - Hurbanova, Hurbanova 42, 040 01 Košice - mestská časť Sever
Zariadenia na potlač textilu
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 17.12.2021
10:00
reklama BARTOŠ, s. r. o., Bratislavská 752, 911 01 Trenčín
Zvadenie inovatívneho procesu kontrol moderných dieslových motorov EU6 a vyššie
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 31.01.2022
13:00
Jozef Dančo – AUTOCENTRUM JDA, Bottova 1522, 962 12 Detva
Inovácia výrobného procesu spoločnosti LKT, s. r. o.
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 22.12.2021
10:00
LKT, s. r. o., Oravická 1965/62, 028 01 Trstená
Lakovacej technológie pre skladové kontajnery odmastením a kataforickým nanášaním základnej farby úplným ponorom vo vaniach a robotickým práškovým lakovaním technológiou podľa kritérií Industrie 4.0
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 07.01.2022
10:00
SK-CONT s.r.o., Hadovce 219, 945 01 Komárno
Zabezpečenie elektronickej požiarnej signalizácie EPS
Zákazka s nízkou hodnotou
10.12.2021
12:00
Centrum sociálnych služieb PARK, Hviezdoslavova 918, 022 01 Čadca
Zobrazených: 26 - 50 / 939 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20