Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Turbodúchadlá a ich časti
Obchodná verejná súťaž
02.10.2023
14:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
Technické zhodnotenie elektroinštalácie jednej sady (4 ks) zdvihákov STANDARD DUO 4×25 t v RD Bratislava (Vyhlasovateľ v tejto obchodnej verejnej súťaže určil povinnú obhliadku. Účasť navrhovateľa na obhliadke je podmienkou pre vyhodnotenie predloženého návrhu vyhlasovateľom. Obhliadky sa zúčastní navrhovateľ, štatutárny zástupca navrhovateľa alebo oprávnená splnomocnená osoba za navrhovateľa, ktorá sa na obhliadke preukáže platným splnomocnením podpísaným navrhovateľom alebo osobou oprávnenou konať za navrhovateľa. Predložené splnomocnenie ostáva súčasťou dokumentácie z obchodnej verejnej súťaže, preto ho vyhlasovateľ späť nevydáva. Zúčastnená osoba na obhliadke za navrhovateľa sa preukáže prítomnému zástupcovi vyhlasovateľa občianskym preukazom. Zástupca vyhlasovateľa na obhliadke odovzdá zúčastnenej osobe na obhliadke potvrdenie o účasti na obhliadke. Fyzická obhliadka sa uskutoční dňa 27.09.2023 od 10:00 do 11:00 hod. Kontaktná osoba pre RD Bratislava: Bc. Machala, +421 911 170 341, machala.tomas@slovakrail.sk)
Výzva na predkladanie ponúk
04.10.2023
12:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
Dodanie, uvedenie do prevádzky mostový žeriav 5 t vrátane vykonania všetkých predpísaných skúšok a revízií v zmysle zákona NS SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach v platnom znení a Vyhlášky MDPaT SR č. 205/2010 Z. z. o UTZ a určených činnostiach na UTZ (Vyhlasovateľ v tejto obchodnej verejnej súťaže určil povinnú obhliadku. Účasť navrhovateľa na obhliadke je podmienkou pre vyhodnotenie predloženého návrhu vyhlasovateľom. Predmetom obhliadky bude obhliadka miesta inštalácie nového mostového žeriava z dôvodu správnej technickej špecifikácie. Obhliadky sa zúčastní navrhovateľ, štatutárny zástupca navrhovateľa alebo oprávnená splnomocnená osoba za navrhovateľa, ktorá sa na obhliadke preukáže platným splnomocnením podpísaným navrhovateľom alebo osobou oprávnenou konať za navrhovateľa. Predložené splnomocnenie ostáva súčasťou dokumentácie z obchodnej verejnej súťaže, preto ho vyhlasovateľ späť nevydáva. Zúčastnená osoba na obhliadke za navrhovateľa sa preukáže prítomnému zástupcovi vyhlasovateľa občianskym preukazom. Zástupca vyhlasovateľa na obhliadke odovzdá zúčastnenej osobe na obhliadke potvrdenie o účasti na obhliadke. Fyzická obhliadka sa uskutoční v kolovni Opravovne vozňov Nové Zámky, dňa 26.09.2023 od 10:00 do 11:00 hod. Kontaktná osoba: Bc. Tomáš Machala, machala.tomas@slovakrail.sk, mobil: +421 911 170 341)
Výzva na predkladanie ponúk
09.10.2023
10:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
Odmasťovacie, konzervačné, čistiace a iné produkty
Výzva na predkladanie ponúk
05.10.2023
10:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
VOS prenájom pozemkov parc. č. 1606_ 75, k.ú. Rača (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12 m2, ul. Hečkova)
Obchodná verejná súťaž
17.10.2023
15:00
Mestská časť Bratislava - Rača
VOS odpredaj pozemkov parc. č. 1606_ 50, 75, k.ú. Rača
Obchodná verejná súťaž
17.10.2023
15:00
Mestská časť Bratislava - Rača
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Hergottova ulica, Svätý Jur
Zákazka s nízkou hodnotou
03.10.2023
13:00
Mesto Svätý Jur
Obchodno verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie na predaj pozemku v Brezne – rozdelené pozemky Vrbová
Obchodná verejná súťaž
19.10.2023
11:00
Mesto Brezno
Obchodno verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemkov určených na výstavbu priemyselného parku v Brezne časť Rohozná
Obchodná verejná súťaž
19.10.2023
11:00
Mesto Brezno
Obchodno verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj stavebných pozemkov v Brezne časť Rohozná
Obchodná verejná súťaž
19.10.2023
11:00
Mesto Brezno
Obchodno verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľností na Štúrovej ulici – nebytový priestor č.7 v Brezne
Obchodná verejná súťaž
19.10.2023
11:00
Mesto Brezno
Obchodno verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľností na Štúrovej ulici – nebytový priestor č.5 v Brezne
Obchodná verejná súťaž
19.10.2023
11:00
Mesto Brezno
Obchodno verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľností na Cintorínskej ulici – dvojdom v Brezne
Obchodná verejná súťaž
19.10.2023
11:00
Mesto Brezno
Obchodno verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemku v Brezne časť Mazorníkovo
Obchodná verejná súťaž
19.10.2023
11:00
Mesto Brezno
Obchodno verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemkov v lokalite Mlynná dolina - Hlinka
Obchodná verejná súťaž
19.10.2023
11:00
Mesto Brezno
Obstaranie technológie pre spoločnosť VITA – ZEL & company, spol. s r.o. (Kombajn na zber koreňovej zeleniny – 1 ks; Pneumatická sejačka – 1 ks; Ťahaný postrekovač – 1 ks; Optická triedička na mrkvu – 1 ks)
Prieskum trhu
06.10.2023
16:00
VITA - ZEL & company, spol. s r.o., Nová 1473, 946 32 Marcelová
Obstaranie strojového vybavenia – obracač, šmykom riadený nakladač, rotačná plečka
Prieskum trhu
06.10.2023
09:00
ARVUM, Poľnohospodárske družstvo, Körtvélyešská 490/30, 930 25 Vrakúň
Martinský cintorín – realizácia opravy hlavného chodníka (Obhliadka sa uskutoční len po telefonickom dohovore: dňa 28.09.2023 o 9.00 hod. (nie je povinná). Kontaktná osoba: Ing. Jana Hronská, tel. č.: +421 948 656 785, e-mail: jana.hronska@marianum.sk)
Dynamický nákupný systém
03.10.2023
10:00
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy, Šafárikovo námestie 76/3, 811 02 Bratislava
Stavovacie služby (dňa 3.10.2023 zabezpečenie reštauračných služieb pre 9 osôb; slávnostná večera v zložení: prípitok, polievka, hlavné jedlo, dezert, káva, nealkoholický nápoj; max. limit 45€/osoba)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
28.09.2023
07:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Stavovacie služby (dňa 2.10.2023 zabezpečenie reštauračných služieb pre 8 osôb; večera v zložení: predjedlo, hlavné jedlo, nealkoholický nápoj, káva; max. limit 19,60€/osoba)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
28.09.2023
07:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zhodnotenie/zneškodnenie nezákonne umiestneného nebezpečného odpadu na území Žilinského kraja: Tvrdošín, Trstená
Dynamický nákupný systém
06.10.2023
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zhodnotenie/zneškodnenie nezákonne umiestneného nebezpečného odpadu na území Žilinského kraja: Vrútky
Dynamický nákupný systém
06.10.2023
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Odborná prehliadka detektora LB-124 SCINT
Prieskum trhu pre určenie PHZ
04.10.2023
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Kancelársky papier formátu A4
Dynamický nákupný systém
09.10.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Plán obnovy 02_IKT bežná
Dynamický nákupný systém
18.10.2023
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zobrazených: 201 - 225 / 1021 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20