Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
"Rekonštrukcia domu smútku Šimonovany" - vypracovanie PD pre SP a RS
Zákazka s nízkou hodnotou
08.06.2023
10:00
Mesto Partizánske
Vypracovanie projektovej dokumentácie (pre stavbu - inštalácia fotovoltaických systémov na strechu telocvične a pre stavbu tepelného čerpadla pre vykurovanie); (je nevyhnutná obhliadka, ktorú je možné dohodnúť e-mailom: julius.ernekii@gmail.com)
Zákazka malého rozsahu
16.06.2023
00:00
Obec Hrochoť
Posteľ s elektrickým zdvihom a polohovaním s matracom (všetko 25 ks) a stolík (s výsuvnou jedálenskou doskou, 20 ks)
Zákazka s nízkou hodnotou
12.06.2023
10:00
SUBSIDIUM Rožňava
Oprava – Tabuľa smerová digitálna ETLP 13212ONO3V
Obchodná verejná súťaž
08.06.2023
10:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
Skúšky dlhodobej stability (zdrojov ionizujúceho žiarenia vo FNsP Žilina); (termín poskytovania predmetu zákazky – 24 mesiacov na základe čiastkových objednávok)
Zákazka s nízkou hodnotou
12.06.2023
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Oprava Dacia Dokker BL 258 NB (oprava tyčky + čapy riadenia + geometria + predné brzdy výmena kotúče + platničky)
Zákazka s nízkou hodnotou
13.06.2023
23:59
Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava
Rekonštrukcia plynovodov Komárno, Letecké pole, Gy. Berecza 2.SC, UO02767 (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu katarina.skopekova@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
29.06.2023
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
SD/20314 Rekonštrukcia plynovodov Leopoldov – Holubyho 2. SC (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu robert.mato@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod.. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
28.06.2023
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Dron s multispektrálnou kamerou a nabíjacou stanicou
Prieskum trhu pre určenie PHZ
09.06.2023
23:59
CGC INNOVATION s.r.o., Nám. priateľstva 2172/32, 929 01 Dunajská Streda
Nákup IKT pre potreby - Dekanát FEŠRR 30.5. 23
Dynamický nákupný systém
13.06.2023
09:00
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Ožínač letorastov / Pruner of shoots
Prieskum trhu pre určenie PHZ
09.06.2023
23:59
CGC INNOVATION s.r.o., Nám. priateľstva 2172/32, 929 01 Dunajská Streda
Investície do 80 tis. do živočíšnej výroby – Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec
Prieskum trhu pre určenie PHZ
09.06.2023
23:59
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec, Hlavná ul. 716, 930 28 Okoč
Skladové priestory (resp. polyfunkčný objekt, ktorý spĺňa požiadavky z hľadiska hygieny na skladovanie potravín (budova, bývalá prevádzka potravín, reštaurácia, sklad potravín a pod.); objekt nevyžadujúci rozsiahle stavebné úpravy. Úžitková plocha objektu v rozsahu od 100 m2 do 400 m2. Toaleta, tečúca teplá a studená voda podmienkou.)
Prieskum trhu
29.06.2023
00:00
Arcidiecézna charita Košice, Bočná 2, 040 01 Košice
Modernizácia balenia cukru 1 kg, Modernization of 1kg sugar packaging (dodávka a inštalácia uceleného systému. Ide o dodávku a montáž baliacej linky na 1 kg cukor kryštál, s automatickou, samostatnou prípravou 1 kg sáčkov s plochým dnom z balíka papiera. Súčasťou zariadenia je detektor kovov a váha, ako aj tlačiarenský systém na tlačenie šarže a dátumu výroby.)
Prieskum trhu
09.06.2023
09:00
SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o., Cukrovarská 726, 926 01 Sereď
Rozmetadlo priemyselných hnojív (šírka rozmetania od min 5 do min 45m)
Prieskum trhu
09.06.2023
23:00
Poľnohospodárske družstvo Melčice-Lieskové, Melčice-Lieskové 129, 913 05 Melčice-Lieskové
Nákup kameniva pre OZ lesnej techniky - výzva č. 11/2023 (Frakcia 0 - 32 mm: 1 260 t; Frakcia 0 – 63 mm: 1 250 t; Frakcia 32 - 63 mm: 170 t; Frakcia 63 - 125 mm: 100 t)
Dynamický nákupný systém
12.06.2023
09:00
Lesy Slovenskej republiky, š.p., Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Spotrebný materiál pre potreby ÚAV FAPZ 1.6.23
Dynamický nákupný systém
12.06.2023
10:00
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Nákup tonerov - č. 23/3/3/29 (dodávka tonerov na obdobie rokov 2023 - 2024)
Zákazka s nízkou hodnotou
19.06.2023
12:00
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice, Komenského 7, 040 01 Košice
Výzva č. 02 - Modernizácia osvetlenia tréningových hál, zimný štadión O. Nepelu v Bratislave (výmena existujúcich svietidiel v halách A a B s výbojkovými zdrojmi s nízkou účinnosťou za nové s LED zdrojmi. Navrhovaná modernizácia predstavuje výmenu svietidiel a ponecháva jestvujúci spôsob pripojenia, napájací rozvádzač a hlavné káblové rozvody.)
Dynamický nákupný systém
09.06.2023
09:00
Technické siete Bratislava, a.s., Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
Obstaranie tovarov do výrobného procesu liehovaru
Prieskum trhu pre určenie PHZ
12.06.2023
15:00
Fruit Distillery Cooperation s.r.o., Štrková ul. 1413, 946 32 Marcelová
Jednodverový plazmový sterilizátor
Súťažný dialóg
08.06.2023
11:00
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice - mestská časť Juh
Nákup IKT pre potreby FBP
Dynamický nákupný systém
12.06.2023
09:00
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Modernizácia technologického vybavenia spoločnosti HYDINA KUBUS s.r.o. (dodanie: Chladiarenské vozidlo - 2 ks, Náves - 1 ks, Ťahač - 1 ks, Teleskopický manipulátor - 1 ks)
Prieskum trhu
09.06.2023
10:00
HYDINA KUBUS s.r.o., Veľký Slavkov 290, 059 91 Veľký Slavkov
Stroje do vinohradu (Mulčovač nesený - 1 ks, Rosič - 1 ks)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
08.06.2023
10:00
Movino, spol. s r. o., Osloboditeľov 66, 990 01 Veľký krtíš
Čistenie a nátery trakčných stožiarov v úsekoch 154, 1653 a 269
Dynamický nákupný systém
13.06.2023
09:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
Zobrazených: 101 - 125 / 1183 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20