Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - SPO Zvolen - odstránenie nedostatkov po OP a OS bleskozvodov (Obhliadka: záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku objektu, aby si overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 16.09.2021. Zraz účastníkov bude o 09,00 hod. pred vstupom do objektu Kasárni SNP Podborová, Borovianská cesta 59/28 Zvolen. Účasť na obhliadke je potrebné nahlásiť kontaktnej osobe e-mailom najneskôr do 13.9.2021 do 15,00 hod. Kontaktná osoba: Ing. Jozef JUREČKA, tel.: 0960/462 451, e-mail: jozef.jurecka@mil.sk)
Zákazka s nízkou hodnotou
23.09.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zásobovacia základňa II. Martin - Opravy a údržba vojenských železničných vlečiek
Zákazka s nízkou hodnotou
17.09.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Budovanie vodozádržných opatrení v obci Tarnov
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 22.09.2021
18:00
Obec Tarnov
Stavebný dozor na stavbe Vážska cyklomagistrála: časť Šulekovo – hranica TTSK/TSK, úsek 1.1 Piešťany – hranica TTSK/TSK
Prieskum trhu pre určenie PHZ
partnerska_dohoda 20.09.2021
12:00
Trnavský samosprávny kraj
Automatické robotické zváracie pracovisko
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 24.09.2021
09:00
V I KO spol. s r.o., Považská Teplá 529, 017 05 Považská Bystrica
Zimná údržba – prieskum trhu
Prieskum trhu
30.09.2021
12:00
Mestská časť Bratislava-Čuňovo
Meracia technika, čistiace pomôcky a nástroje pre optické siete
Zákazka s nízkou hodnotou
17.09.2021
10:00
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Stavebné úpravy, energetické a technické zhodnotenie časti opláštenia administratívnej budovy MU
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
10:00
Mestská časť Bratislava-Ružinov
Prechodné apartmánové bývanie pre potreby školy
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
09:00
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa
PD – Kultúrne centrum Lipa - rekonštrukcia
Zákazka s nízkou hodnotou
22.09.2021
12:00
Mesto Nitra
Obnova pomníka padlým vojakom v 1. a 2. sv. vojne, 2 kolo
Zákazka s nízkou hodnotou
17.09.2021
13:00
Mesto Šaľa
Reklamné predmety mesta Senica a Europe Direct Senica s potlačou
Zákazka s nízkou hodnotou
23.09.2021
23:59
Mesto Senica
Obstaranie osobného motorového vozidla formou finančného leasingu s následnou kúpou auta
Zákazka s nízkou hodnotou
21.09.2021
12:00
Mesto Kolárovo
PZP a HP služobných motorových vozidiel
Zákazka s nízkou hodnotou
17.09.2021
10:00
Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava
Chladiace boxy
Prieskum trhu pre určenie PHZ
21.09.2021
11:00
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice, Floriánska 18, 041 42 Košice
Oprava podlahy v priestoroch dielne služobných garáží
Prieskum trhu pre určenie PHZ
20.09.2021
11:00
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice, Floriánska 18, 041 42 Košice
Mlieko, syry, mliečne a syrárske výrobky
Prieskum trhu
17.09.2021
13:00
Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dukelská štvrť 941/10, 018 41 Dubnica nad Váhom
Odstránenie nezákonne uloženého odpadu - umiestneného v lokalite Gonzí, parc. č. 2545/4 " v k. ú. Suchohrad
Zákazka s nízkou hodnotou
17.09.2021
13:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Opakovací výcvik týkajúci sa Nariadenia komisie (EÚ) č. 1321/2014 požadovaný pre výkon funkcie riadenia zachovania letovej spôsobilosti a leteckých technikov
Zákazka s nízkou hodnotou
17.09.2021
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - Levice, DK, b. č. 015 - údržba chátrajúcich budov (oprava vonkajších a vnútorných povrchov) - RŠÚ (Obhliadka: záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku miesta, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Zraz záujemcov bude dňa 17.septembra 2021 o 11,00 hod. pred vstupom do Duklianskych kasární, Šafárikova 9, 934 01 Levice. Kontaktná osoba pre obhliadku: Monika DOBROTOVÁ, tel.: 0960/430 450, e-mail: monika.dobrotova@mil.sk Záujemca musí nahlásiť telefonicky, prípadne emailom zoznam osôb, ktoré sa zúčastnia obhliadky a to najneskôr dňa 16.septembra 2021 do 10,00 hod.)
Zákazka s nízkou hodnotou
23.09.2021
11:30
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zásobovacia základňa II. Martin - Opravy zariadení na skladovanie PL
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
13:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - VÚ 3030 Mierovo - oprava obvodového systému ochrany objektu a reflektorov ku kamerovému systému, interkom, maják, osvetlenie (Obhliadka: záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku objektu, aby si overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 20.09.2021. Zraz účastníkov bude o 9,00 hod. pred vstupom do objektu kasárni vojenského útvaru, Mierovo. Účasť na obhliadke je potrebné nahlásiť kontaktnej osobe e-mailom minimálne 2 dni pred jej realizáciou. Kontaktná osoba: Ing. Ľuboš DŽUGAN, tel.: 0960/ 317 104, e-mail: lubos.dzugan@mod.gov.sk)
Zákazka s nízkou hodnotou
30.09.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Stredisko prevádzky objektov Zemianske Kostoľany - Zemianske Kostoľany, Chemická zbrojnica, Nováky, Sklad Trebianka - opravy a údržba protipožiarnych zariadení (Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky: Odporúča sa obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky. Uskutoční sa z dôvodu overenia a získania všetkých informácií potrebných pre prípravu a spracovanie cenovej ponuky. Zraz je pred vstupom do VÚ 1056, Pod horou 1, 972 43 Zemianske Kostoľany dňa 16.9.2021 o 9,00 hod. Obhliadky sa môžu zúčastniť zástupcovia záujemcu, ktorí sa musia preukázať dokladom totožnosti a povolením k vstupu do objektov. Ak sa obhliadky zúčastnia namiesto štatutárov poverené osoby, musia sa preukázať aj overenou plnou mocou uchádzača (nie staršou ako tri mesiace). Nakoľko ide o obhliadku vojenských objektov, je potrebné požiadať o povolenie k vstupu osôb do týchto objektov. Žiadosť o účasť na obhliadke je potrebné doručiť na email mario.bartolen@mil.sk v termíne do 14.9.2021 do 12,00 hod. Záujemcom alebo povereným osobám záujemcu, ktorí si do uvedeného termínu nepožiadali o vstup a nepredložia uvedené doklady pred obhliadkou, nebude umožnený prístup do objektov za účelom obhliadky miesta uskutočnenia predmetu zákazky.)
Zákazka s nízkou hodnotou
22.09.2021
12:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Taktické krídlo Sliač - Nákup kuchynských liniek pre ubytovňu Taktického krídla Sliač
Prieskum trhu pre určenie PHZ
20.09.2021
13:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zásobovacia základňa III. Zemianske Kostoľany - Opravy a údržba vojenských železničných vlečiek (Obhliadka: Vzhľadom na špecifickosť predmetu zákazky je možné vykonať obhliadku, k získaniu všetkých potrebných informácií, ktoré budú potrebné pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadku je možné vykonať dňa 13.9.2021 o 9:00 na adrese: Zásobovacia Základňa III. Pod Horou, Zemianske Kostoľany 972 43 Pred vykonaním obhliadky je nutné nahlásiť termín vopred telefonicky na tel. č: z. Miloš HÁJOVSKÝ, 0960 346 387)
Zákazka s nízkou hodnotou
17.09.2021
10:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zobrazených: 101 - 125 / 922 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20