Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Denný lyžiarsky kurz 2022
Zákazka s nízkou hodnotou
01.02.2022
23:59
Hotelová akadémia Košice
Stravné poukážky pre zamestnancov
Zákazka s nízkou hodnotou
28.01.2022
23:59
Hotelová akadémia Košice
Spracované potraviny - opakovaný postup verejného obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
07.02.2022
12:00
Gymnázium Šrobárová KE
Lyžiarsky výcvik 2022
Zákazka s nízkou hodnotou
03.02.2022
10:00
Gymnázium Šrobárová KE
Distribúcia dvojmesačníka ZAkraj_Vyzva_10820
Zákazka s nízkou hodnotou
03.02.2022
12:00
Žilinský samosprávny kraj
Motorové vozidlá pre prevádzkové potreby Vyhlasovateľa
Obchodná verejná súťaž
22.02.2022
10:00
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
Obstaranie germicídnych čističov vzduchu a multifunkčných kioskov do DK v Šali
Zákazka s nízkou hodnotou
02.02.2022
10:00
Mesto Šaľa
Moderné technológie – Šaľa na ceste SMART: Publicita projektu
Zákazka s nízkou hodnotou
31.01.2022
12:00
Mesto Šaľa
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
Zákazka s nízkou hodnotou
02.02.2022
10:00
Mesto Rožňava
Nákup notebookov s príslušenstvom
Zákazka s nízkou hodnotou
28.01.2022
11:00
IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy, Čs. armády 20, 041 18 Košice
Sledovanie veľkosti ožiarenia pacientov, Skúšky prevádzkovej stálosti, rok 2022
Zákazka s nízkou hodnotou
26.01.2022
23:59
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Projektové riadenie (management) a controlling projektu IROP/ 302021AYY1
Zákazka s nízkou hodnotou
31.01.2022
23:59
Univerzitná nemocnica Bratislava
ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SLUŽIEB MEDIÁTOROV AKO SLUŽBU VEREJNOSTI
Zákazka s nízkou hodnotou
03.02.2022
22:00
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Račianska ul. 71, 813 11 Bratislava
Nákup a dodanie plechov HARDOX
Zákazka s nízkou hodnotou
02.02.2022
10:00
Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
SD/19218-RE-RESO „Rekonštrukcia plynovodov Bytča – Moyzesova” (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu matus.repa@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
17.02.2022
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Rekonštrukcia plynovodov Bytča, Dukelská (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu katarina.valachovicova@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
22.02.2022
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Z202125283 Servis, údržba a opravy autobusov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 27.01.2022
09:00
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Z202125298 Vybavenie autodielne
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 02.02.2022
09:00
Partizánske, Partizánske, Trenčiansky, Slovenská republika
Z202214 Pracovná obuv
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 31.01.2022
09:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z202222 Dodávka dezinfekčných prostriedkov časť 3 - KAZ
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2022
12:45
Nové Zámky, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
Z202232 Dodávka dezinfekčných prostriedkov časť 5 - Malé plochy ALKOHOL
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2022
08:45
Nové Zámky, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
Z202239 Antibakteriálne liečivá - Kolistín
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 31.01.2022
10:00
Poprad, Prešovský, Slovenská republika
Z202274 Združená dodávka elektrickej energie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 26.01.2022
12:30
Rajec, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z2022101 Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 28.01.2022
11:00
Sečovce, Trebišov, Košický, Slovenská republika
Z2022109 Umývanie, dezinfekcia rúk a pokožky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 31.01.2022
10:00
Nitra - Staré Mesto, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Zobrazených: 101 - 125 / 630 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20