Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
IG-DNS-052-21 Zabezpečenie realizácie Fotovoltických elektrární
Dynamický nákupný systém
spp 21.04.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
IG-KS-133-21 Kvalifikačný systém pre obstarávanie statických posudkov budov pre potreby realizácie strešných fotovoltaických elektrární
Kvalifikačný systém
spp 09.06.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
IG-DNS-074-22 Oznámenie o vyhlásení DNS na dodanie Komponentov pre fotovoltické elektrárne
Dynamický nákupný systém
spp 03.05.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
IG-DNS-075-22 Oznámenie o vyhlásení DNS na dodanie a inštaláciu batériových úložísk, vrátane ich riadenia a servisu
Dynamický nákupný systém
spp 03.05.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
HR-KS-181-22 Kvalifikačný systém pre obstarávanie budovania zákazníckych centier a obdobných priestorov
Kvalifikačný systém
spp 18.07.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
Rekonštrukcia MŠP plynovodu v lokalite Hradištská Moľva (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu katarina.skopekova@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail).)
Obchodná verejná súťaž
07.12.2022
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
SD/19409 Rekonštrukcia MŠP plynovodu v lokalite Veľký Krtíš (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu matus.repa@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail).)
Obchodná verejná súťaž
08.12.2022
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Vybavenie pre kompostáreň PRAMEŇ (1. časť Traktor s príslušenstvom, 2. časť Teleskopický manipulátor s príslušenstvom, 3. časť Drvič konárov, 4. časť Bubnové sito, 5. časť Traktorový hákový nosič kontajnerov, 6. časť Veľkoobjemové kontajnery)
Verejná súťaž
07.12.2022
09:00
PRAMEŇ združenie obcí Konská, Kunerad, Kamenná Poruba, Stránske, Zbyňov, Školská ulica 410/2, 013 13 Konská
Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka - práce
Verejná súťaž
12.12.2022
10:00
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Anestéziologická pracovná stanica vyššej triedy a servoventilátory
Verejná súťaž
07.12.2022
13:00
Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 833 40 Bratislava
Dodanie a montáž fotovoltiky na vybraných budovách v meste Trnava II.
Verejná súťaž
05.12.2022
10:00
Mesto Trnava
Nákup laboratórneho nábytku a zariadenia
Verejná súťaž
05.12.2022
10:00
Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
Energie pre Mesto Dolný Kubín a jeho organizácie na rok 2023 (obdobie dodávania predmetu Zákazky je od 01.01.2023 do 31.12.2023)
Verejná súťaž
05.12.2022
14:00
Mesto Dolný Kubín
Fakoemulzifikačný prístroj na operáciu sivého zákalu
Verejná súťaž
05.12.2022
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Trvalé záložné pracovisko Národnej banky Slovenska Kremnica (návrh architektonicko-urbanistického riešenia)
Verejná súťaž
23.01.2023
17:00
Národná banka Slovenska
Redon sety na obdobie 12 mesiacov
Prieskum trhu pre určenie PHZ
13.01.2023
11:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky
Poistenie motorových vozidiel (na obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
09.12.2022
12:00
Mesto Prievidza
Obchodná verejná súťaž na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj stavebného pozemku
Obchodná verejná súťaž
07.12.2022
12:00
Mesto Nová Baňa
Zabezpečenie dodávky potravín pre ZSS HARMÓNIA (pravidelné zabezpečovanie dodávok potravín vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru na určené miesto. Zákazka je rozdelená na deväť samostatných častí: 1. Ovocie a zelenina, 2. Chlieb a pečivo, 3. Mlieko a mliečne výrobky, 4. Mrazené mäso a mäsové výrobky (chladené), 5. Mrazené ryby, 6. Mrazené polotovary, 7. Cestoviny, 8.Trvanlivé potraviny, 9. Zákusky)
Verejná súťaž
09.12.2022
09:00
Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA, Tuhárske námestie 886/10, 984 01 Lučenec
Mrazená zeleniny, mrazené polotovary, korenie, kuracie mäso a konzervované ovocie (DĹŽKA TRVANIA ZÁKAZKY Od 01.01.2023 do 31.12.2023)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
03.12.2022
12:00
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha, Hviezdoslavova 1, 053 04 Spišské Podhradie
Bravčové mäso a hovädzie mäso, vnútornosti, br. masť a výrobky domácej výroby (DĹŽKA TRVANIA ZÁKAZKY Od 01.01.2023 do 31.12.2023)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
05.12.2022
12:00
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha, Hviezdoslavova 1, 053 04 Spišské Podhradie
Udržiavacie stavebné práce, služby
Verejná súťaž
12.12.2022
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Topoľčany OR PZ, vybudovanie špeciálnej výsluchovej miestnosti (obhliadka sa uskutoční dňa 23.11.2022 o 10.00 hod. Stretnutie účastníkov obhliadky bude po telefonickom dohovore s kontaktnou osobou: Ing. Peter Matejovič, tel. 0961 305 443, e-mail: peter.matejovic@minv.sk , a to pri vstupe do objektu OR PZ Topoľčany, Námestie Ľ. Štúra č. 1738/1, 955 01 Topoľčany)
Zákazka s nízkou hodnotou
09.12.2022
11:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
SLA EVIDENCE (Softvérové podporné služby pre celoštátny informačný systém na správu expertíznych záznamov, spisov, skúmaných vzoriek a expertíz na obdobie od 07/2022 do 06/2026 (48 mesiacov))
Verejná súťaž
12.12.2022
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Lieky pre potreby FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. RVO/2703/2022 v rozsahu Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká
Verejná súťaž
13.12.2022
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica, Nám. L.Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
Zobrazených: 1 - 25 / 891 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20