Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Úrad hlavného lekára Ozbrojených síl SR - Výkup služobných psov
Zákazka s nízkou hodnotou
29.10.2021
23:59
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Technologická linka na úpravu uhlíkových materiálov
Prieskum trhu
partnerska_dohoda 31.10.2021
18:00
HC LOGISTIK, s.r.o., Pribinova 22, 811 09 Bratislava
IG-DNS-052-21 Zabezpečenie realizácie Fotovoltických elektrární
Dynamický nákupný systém
spp 21.04.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
IG-KS-133-21 Kvalifikačný systém pre obstarávanie statických posudkov budov pre potreby realizácie strešných fotovoltaických elektrární
Kvalifikačný systém
spp 09.06.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
Technologická zostava na výrobu kovových dielcov a plieškov
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 29.10.2021
12:00
PRINTY s. r. o., Bytčianska 492, 010 03 Žilina
Verejná súťaž na predaj minoritného podielu Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, akciová spoločnosť
Obchodná verejná súťaž
29.10.2021
10:00
MH Manažment, a.s. Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto
Verejná súťaž na predaj minoritného podielu SAD Humenné, a.s.
Obchodná verejná súťaž
29.10.2021
10:00
MH Manažment, a.s. Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto
Verejná súťaž na predaj minoritného podielu SAD Prievidza a.s.
Obchodná verejná súťaž
29.10.2021
10:00
MH Manažment, a.s. Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto
Opakovaná verejná súťaž na predaj majetku vo vlastníctve MH Manažment, a.s. - okres Zvolen
Obchodná verejná súťaž
22.10.2021
13:00
MH Manažment, a.s. Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto
Podpora podnikania a inovácií spoločnosti MAVIS, s.r.o. v rámci rozvoja mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ (predmetom zákazky je dodanie: Odporová bodová zváračka – 1 ks, Kompletný otryskávací box – Balotína 1 ks)
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 22.10.2021
09:00
MAVIS, s.r.o., Staničná 502, 952 01 Vráble
Čistenia protipieskových filtrov, čistenie povrchových filtrov a deparafinizácia sond pre NAFTA a.
Obchodná verejná súťaž
22.10.2021
12:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ podporou podnikania a inovácií spoločnosti DYNAMIKUM s.r.o.
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 22.10.2021
09:00
DYNAMIKUM s.r.o., Staničná 502, 952 01 Vráble
MESTSKÁ PLAVÁREŇ V DUBNICI NAD VÁHOM Verejná anonymná architektonická súťaž návrhov (podávanie žiadostí o vysvetlenie: do 19.11.2021 do 23:59 hod.)
Obchodná verejná súťaž
26.11.2021
15:00
Mesto Dubnica nad Váhom
Šiltovky s napisom POLÍCIA
Zákazka s nízkou hodnotou
19.10.2021
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Opasky kožené
Zákazka s nízkou hodnotou
20.10.2021
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Úrad pre investície a akvizície Bratislava - Bratislava, Kutuzovove kasárne, budova č. 151 - modernizácia výťahov - PD + realizácia (obhliadka miesta plnenia: Odporúča sa obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky. Uskutoční sa z dôvodu overenia a získania všetkých informácií potrebných pre prípravu a spracovanie cenovej ponuky dňa 20.10.2021 v čase od 09:00 hod. do 11:00 hod. Obhliadky sa môžu zúčastniť zástupcovia záujemcu, ktorí sa musia preukázať dokladom totožnosti a povolením k vstupu do objektov. Ak sa obhliadky zúčastnia namiesto štatutárov poverené osoby, musia sa preukázať aj overenou plnou mocou uchádzača (nie staršou ako tri mesiace). Nakoľko ide o obhliadku vojenských objektov, je potrebné požiadať o povolenie k vstupu osôb do týchto objektov: Stredisko prevádzky objektov Bratislava, oprávnená osoba Mgr. Ján Kšiňan, tel. č. 0960 317 111, e-mail: jan.ksinan@mil.sk. Záujemcom alebo povereným osobám záujemcu, ktorí si do uvedeného termínu nepožiadali o vstup a nepredložia uvedené doklady pred obhliadkou, nebude umožnený prístup do objektov za účelom obhliadky miesta uskutočnenia predmetu zákazky.)
Zákazka s nízkou hodnotou
25.10.2021
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - Zemianske Kostoľany, b.č.67 - opravy a údržba ústredného kúrenia - ZK - oprava elektrického kúrenia (obhliadka: Verejný obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku staveniska a jeho okolia tak, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 07.10.2021. Zraz účastníkov bude o 09,00 hod. pred vstupom do Kasární VÚ 1056, Pod horou 1, 972 43 Zemianske Kostoľany. Kontakt pre zabezpečenie vstupu: - z. Milan Šuňal, tel.: 0960 346 454, e-mail: milan.sunal@mil.sk)
Zákazka s nízkou hodnotou
19.10.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Stavebné úpravy – zázemie kompostárne
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 19.10.2021
09:00
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o., Partizánska 1043/84, 966 81 Žarnovica
Rekonštrukcia športového areálu-futbalové ihrisko s umelou trávou-PD
Zákazka s nízkou hodnotou
22.10.2021
15:00
Gymnázium Trebišov
Rekonštrukcia športového areálu-tenisové ihrisko-PD
Zákazka s nízkou hodnotou
22.10.2021
15:00
Gymnázium Trebišov
Rekonštrukcia športového areálu-atletický bežecký ovál-PD
Zákazka s nízkou hodnotou
22.10.2021
15:00
Gymnázium Trebišov
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - Martin, kasárne SNP, budova č. 36, špeciálny objekt pre výuku a budova č. 119, kryté vodné cvičisko - obnova náterov v bazénoch (obhliadka: Verejný obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku staveniska a jeho okolia tak, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 12.10.2021. Zraz účastníkov bude o 11,00 hod. pred vstupom do kasární. Kontakt pre zabezpečenie vstupu: Ing. Vladimír KRÁLIK, tel.: 0960/482 591, e-mail: vladimir.kralik@mil.sk (kvôli zabezpečeniu vstupu je nutné sa nahlásiť vopred, najneskôr do 11.10.2021 do 10:00, meno, priezvisko,číslo OP))
Zákazka s nízkou hodnotou
19.10.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Nákup plnoautomatickej výrobnej technológie
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 19.10.2021
09:00
Stolárstvo u Kunaja, s.r.o., Tatranská Štrba 1169, 059 41 Štrba
Automatické plniace linky
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 21.10.2021
10:00
EURO-VAT spol. s r.o., Alekšince 231, 951 22 Alekšince
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania NP - miestnosť č. 316 (24,5m2) - Škols.internát, EP Saratovská 26,BA
Obchodná verejná súťaž
19.10.2021
12:00
Školský internát, Trnavská cesta 2, 821 08 Bratislava, IČO 00607291
Zobrazených: 1 - 25 / 1081 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20