Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
IG-DNS-052-21 Zabezpečenie realizácie Fotovoltických elektrární
Dynamický nákupný systém
spp 21.04.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
IG-KS-133-21 Kvalifikačný systém pre obstarávanie statických posudkov budov pre potreby realizácie strešných fotovoltaických elektrární
Kvalifikačný systém
spp 09.06.2025
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
Úrad hlavného lekára OS SR Ružomberok - Pes služobný - výkup služobných psov
Zákazka s nízkou hodnotou
28.10.2022
23:59
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Revitalizácia Lesoparku Kalvária v Bardejove - súťaž návrhov
Súťaž návrhov
11.07.2022
12:00
Mesto Bardejov
IG-DNS-074-22 Oznámenie o vyhlásení DNS na dodanie Komponentov pre fotovoltické elektrárne
Dynamický nákupný systém
spp 03.05.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
IG-DNS-075-22 Oznámenie o vyhlásení DNS na dodanie a inštaláciu batériových úložísk, vrátane ich riadenia a servisu
Dynamický nákupný systém
spp 03.05.2026
23:55
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
Revitalizácia verejných priestranstiev sídliska Diely v Nitre (súťaž na urbanisticko-krajinárske riešenie verejného priestranstva)
Zákazka s nízkou hodnotou
14.07.2022
13:00
Mesto Nitra
VOS - nehnuteľného majetku mesta - nebytového priestoru v 48 b.j. na Ul. Francisciho s.č. 642 v Rimavskej Sobote
Obchodná verejná súťaž
26.08.2022
12:00
Mesto Rimavská Sobota
VOS nehnuteľného majetku mesta Rimavská Sobota - budovy čerpacej stanice s.č. 4932 na Ul. Jabloňovej
Obchodná verejná súťaž
26.08.2022
12:00
Mesto Rimavská Sobota
Oznámenia o vyhlásení pripravovaného prieskumu trhu k súťaži č. 062/2022 „Stĺpový žeriav pre vtoky MVE Mošon I a stĺpový žeriav pre vtoky MVE Mošon II“ (Podmienky súťaže (Výzvu) vyhlasovateľ zašle každému uchádzačovi, ktorý sa v termíne do 20.6.2022 do 10:00 hod. stredoeurópskeho času písomne prihlási do súťaže (e-mailom) na adresu kontaktnej osoby uvedenej v bode 2. V prihláške do súťaže zaslanej vyhlasovateľovi/ kontaktnej osobe uchádzač uvedie e-mailovú adresu, na ktorú sa majú zaslať Podmienky súťaže.)
Prieskum trhu
14.07.2022
10:00
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Karloveská 2, 842 04 Bratislava
SD/19315 Rekonštrukcia plynovodov Prievidza – Moštenická (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu matus.repa@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
12.07.2022
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Rekonštrukcia plynovodov Trenčín, Sasinkova 2.SC (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu katarina.skopekova@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
14.07.2022
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Obnova Mestskej tržnice (Obchodné centrum 1. etapa)
Zákazka s nízkou hodnotou
07.07.2022
10:00
Mesto Nitra
Inovatívne technológie výroby textilného športového oblečenia
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 04.07.2022
10:00
NyNa s.r.o., Banícka 23, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom
LO-VPP-154-22 BA, výmena audio video vrátnikov
Výzva na predkladanie ponúk
spp 11.07.2022
10:00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
PA-VPP-169-22 Technický dozor a koordinátor BOZP pre výstavbu plniacej stanice LCNG Prešov
Výzva na predkladanie ponúk
spp 04.07.2022
10:00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
CR-OVS-171-22 Rekonštrukcia klimatizácie Lučenec, Pavlova ul.
Obchodná verejná súťaž
spp 11.07.2022
12:00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
VI-OVS-159-22 Služby online marketingu
Obchodná verejná súťaž
spp 19.07.2022
10:00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
JN-VPP-185-22 Dodávka vodíka a zásobníkov pre H2 ČS stanicu HyQube500
Výzva na predkladanie ponúk
spp 08.07.2022
10:00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
Nákup prezentačného stolíka s potlačou nevyhnutného pre plnenie úloh KMV
Zákazka s nízkou hodnotou
08.07.2022
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Detektory kovov
Zákazka s nízkou hodnotou
04.07.2022
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zabezpečenie prevádzky Národnej linky pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818
Zákazka s nízkou hodnotou
08.07.2022
15:30
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Nákup QSCD zariadení - čipové karty pre vydávanie mandátnych certifikátov
Zákazka s nízkou hodnotou
15.07.2022
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Úrad pre investície a akvizície Bratislava - MUNÍCIA - Malokalibrové strelivo a náboje
Výzva na predkladanie ponúk
22.07.2022
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sekcia majetku a infraštruktúry Bratislava - Výzva na predloženie návrhu SEMaI-560/2022 - vypracovanie znaleckého posudku na hnuteľný majetok štátu
Obchodná verejná súťaž
15.07.2022
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zobrazených: 1 - 25 / 925 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20