Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
4506-MST Potraviny pre organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Centrum sociálnych služieb Horný Turiec, Turčianske Teplice
Verejná súťaž
UVO 17.02.2022
09:00
Žilinský samosprávny kraj
1583-WYP Zateplenie fasády ZUŠ Jozefa Rosinského
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 16.02.2022
12:00
Mesto Nitra
2054-MST Nákup ohraňovacieho lisu
Verejná súťaž
UVO 16.02.2022
12:00
Thermal+ s.r.o.
5138-WYP Revitalizácia športoviska ZŠ Podzámska - Hlohovec
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 16.02.2022
11:00
Mesto Hlohovec
4564-WYP Čistiareň odpadových vôd pre Centrum sociálnych služieb Rohov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 16.02.2022
10:00
Trnavský samosprávny kraj
5137-WYP VHD Hať Zvolen - oprava drôtokamenného opevnenia rozdeľovacej nádrže, ľavá strana
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 16.02.2022
10:00
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica
3577-MSP Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca – prestavba a modernizácia objektu Beskyd
Verejná súťaž
UVO 16.02.2022
09:00
Žilinský samosprávny kraj
Rekonštrukcia plynovodov Bytča, Červeňanského (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu katarina.valachovicova@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
15.02.2022
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
4248-WYP Obec Svätuš – obecný vodovod
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.02.2022
13:00
Obec Svätuš
2051-MST Technické a medicinálne plyny
Verejná súťaž
UVO 15.02.2022
10:00
Univerzitná nemocnica Martin
3197-WYP Realizácia stavby “Stavebné úpravy denného centra a kuchyne pre sociálne služby na Ul. Škultétyho v Martine“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.02.2022
10:00
Mesto Martin
3583-MST Digitálny RTG systém
Verejná súťaž
UVO 15.02.2022
10:00
Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s.
001/NLZ/2022 Modernizácia cestnej dopravnej signalizácie križovatiek na ceste I/66 v Banskej Bystrici
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 15.02.2022
10:00
Mesto Banská Bystrica
2050-MST Prístrojové vybavenie pre výskumné účely projektu: Analýza kardiovaskulárnej a imunologickej odpovede pacientov po prekonaní COVID-19
Verejná súťaž
UVO 15.02.2022
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
3000-WYP Prestavba budovy a zníženie spotreby energetickej náročnosti budovy - Obecný úrad Ábelová
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.02.2022
09:00
Obec Ábelová
4760-WYP Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v meste Humenné v prostredí MRK
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.02.2022
09:00
Mesto Humenné
5140-WYP Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy – obecný úrad č. 442 Rudina
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.02.2022
09:00
Obec Rudina
Laboratórne reaktory
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 15.02.2022
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
796-MRP Tepelný napájač Baňa Cígeľ - Prievidza
Rokovacie konanie so zverejnením
UVO 14.02.2022
23:59
Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. (v skratke PTH, a.s.)
1528-WYP Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Sokoľ
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.02.2022
23:59
Obec Sokoľ
2049-MST Mlieko a mliečne výrobky
Verejná súťaž
UVO 14.02.2022
15:00
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
3833-WYP Rozšírenie kanalizačnej siete v meste Nitra
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.02.2022
15:00
Mesto Nitra
1923-WYP ML-2-22_Rozšírenie kapacity zberného dvora v obci Mužla
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.02.2022
12:00
Obec Mužla
Z2022248 búracie kladivo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.02.2022
11:56
Košice - mestská časť Barca, Košice IV, Košický, Slovenská republika
84-MST Laboratórny materiál a pomôcky_vlastné zdroje
Verejná súťaž
UVO 14.02.2022
10:00
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Zobrazených: 76 - 100 / 630 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20