Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
SD/20608-RE-RESO „Rekonštrukcia plynovodov Humenné, Gaštanová, Iljikčana 1.SC” (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu matus.repa@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
26.07.2022
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Obnova ultrazvukového meradla ZS3 a Obnova ultrazvukového meradla ZS1 (Na základe uverejnenia tohto oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na internetovej stránke NAFTA a.s. (www.nafta.sk) navrhovatelia doručením e-mailu vyhlasovateľovi v termíne do 06.07.2022 na adresu nákupný portál: https://nafta.1803sw.com prejavia záujem o účasť v súťaži.) (Vysvetlenie podmienok účasti uvedených v tomto oznámení je možné len na základe písomnej požiadavky doručenej elektronickou poštou kontaktnej osobe vyhlasovateľa (uvedenej v bode 2) najneskôr do 20.07.2022 do 12:00 hod.) (Obhliadka miesta realizácie diela JE povinná. Termín obhliadky miesta realizácie jednotlivými navrhovateľmi je stanovený na 13.07.2022 so zrazom navrhovateľov na vrátnici CAG v Gajaroch o 9:30 hod. Poznámka: V prípade, že termín bude nevyhovujúci je možné dohovoriť aj termín obhliadky individuálne. Kontaktná osoba : Svetlana Ondrušková, e mail: svetlana.ondruskova@nafta.sk, mobil: +421 905 899 961. Predkladateľ je povinný ohlásiť svoj záujem o obhliadku minimálne 2 dni vopred kontaktnej osobe za účelom vybavenia vstupu do areálu ZS1 a ZS3)
Obchodná verejná súťaž
26.07.2022
12:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
29600-MSS Rozšírenie portfólia služieb a inovácia služieb elektronického zdravotníctva (VS)
Verejná súťaž
UVO 26.07.2022
10:00
Národné centrum zdravotníckych informácií
29970-MSS Tlačiarenské služby pre emisie stieracích žrebov okamžitých lotérií
Verejná súťaž
UVO 26.07.2022
10:00
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
30193-MST Náhradné diely na výhybky a výhybkové konštrukcie
Verejná súťaž
UVO 26.07.2022
10:00
Železnice Slovenskej republiky
30393-MST Zariadenia na vykonávanie statických skúšok na autonómnych dýchacích prístrojoch a protichemických oblekoch s príslušenstvom
Verejná súťaž
UVO 26.07.2022
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30401-MSS Informačný systém obchodného registra a súvisiace služby
Verejná súťaž
UVO 26.07.2022
10:00
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
30405-MSS Mobilné telekomunikačné a dátové služby
Verejná súťaž
UVO 26.07.2022
10:00
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
30757-MST Nákup motorového vozidla Pick Up 4x4
Verejná súťaž
UVO 26.07.2022
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
30774-MSS Služby mobilného operátora
Verejná súťaž
UVO 26.07.2022
10:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
30782-MST AKTIVITA 2 - OBSTARANIE MODERNÉHO MTV SOŠT V ČADCI
Verejná súťaž
UVO 26.07.2022
10:00
Žilinský samosprávny kraj
30590-WYP Rekonštrukcia krytu vozovky a chodníky Lokalita Sedličná – smer Monolit, Trenčianske Stankovce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 26.07.2022
09:00
Obec Trenčianske Stankovce
30627-MSS Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti v regióne Žilina
Verejná súťaž
UVO 26.07.2022
09:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
29286-MRT IPR EBO 10410 DOPLNENIE BARIÉR FO TECHNOLOGICKÝCH OBJEKTOV JE V2 V SE-EBO
Rokovacie konanie so zverejnením
UVO 25.07.2022
12:00
Slovenské elektrárne, a.s.
30619-MST Služobné motorové vozidlá
Verejná súťaž
UVO 25.07.2022
12:00
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
31066-WYP MZ-3-22_REKONŠTRUKCIA BUDOVY UL. ŠTÚROVA 15 NA OBJEKT MATERSKEJ ŠKOLY A DETSKÝCH JASLÍ ŽELIEZOVCE
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.07.2022
12:00
Mesto Želiezovce
30192-MST Zábrany a oplotenie
Verejná súťaž
UVO 25.07.2022
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30208-MSS VE Madunice - oprava strojno-technologických zariadení ovládania klapky na plavebnej komore
Verejná súťaž
UVO 25.07.2022
10:00
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie dolného Váhu, odštepný závod
30618-MST Moderné technológie pre moderné mesto
Verejná súťaž
UVO 25.07.2022
10:00
Mesto Dubnica nad Váhom
30758-MST Nákup potravín pre LUMEN - ŠZ, ZpS a DSS III.
Verejná súťaž
UVO 25.07.2022
10:00
LUMEN, Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
30779-MUT DNS Nákup serverov
Užšia súťaž
UVO 25.07.2022
10:00
Úrad vlády Slovenskej republiky
30912-WYP Obnova fasády Divadla Jána Palárika v Trnave – časť z Divadelnej ulice, II.etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 25.07.2022
10:00
Divadlo Jána Palárika v Trnave
Z20227426 práčky, sušičky, žehličky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 25.07.2022
10:00
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
VVS_MOR_12_2021 Moravany - Kanalizácia.
Verejná súťaž
eZakazky 25.07.2022
10:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
VVS_PL_12_2021 Ploské - Ortáše - vodovod a Ploské - Ortáše - prívod vody a vodojem
Verejná súťaž
eZakazky 25.07.2022
10:00
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zobrazených: 76 - 100 / 917 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20