Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
5361-MUT IKT pre potreby SIEA
Dynamický nákupný systém
eZakazky 21.02.2022
10:00
Slovenská inovačná a energetická agentúra
5370-MST Združená dodávka plynu na roky 2022 / 2023
Verejná súťaž
UVO 21.02.2022
09:30
MH Invest II, s. r. o.
2457-MST Lieky RVO/1835/2021 v rozsahu IMMUNOPREPARÁTA, CYTOSTATIKÁ, ANTIHORMÓNA pre potreby FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Verejná súťaž
UVO 21.02.2022
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
3791-WYP Kruhové mólo v Trnave
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.02.2022
09:00
Mesto Trnava
4513-MRS Oprava elektrickej poschodovej jednotky 671 018
Rokovacie konanie so zverejnením
UVO 21.02.2022
09:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
4746-WYP Rekonštrukcia školy na nájomný bytový dom
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.02.2022
09:00
Obec Kremnické Bane
5356-MST Dodávka a montáž stropných kazetových klimatizačných jednotiek
Verejná súťaž
UVO 21.02.2022
09:00
Bratislavský samosprávny kraj
5357-MSS Pravidelné kalibrácie a nálezové opravy meteorologických meracích senzorov
Verejná súťaž
UVO 21.02.2022
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
5364-MST Združená dodávka elektrickej energie na roky 2022 / 2023
Verejná súťaž
UVO 21.02.2022
09:00
MH Invest II, s. r. o.
84/ME/2022 „Rekonštrukcia priestorov budúceho Enviro Centra v Dunajskej Strede“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 21.02.2022
09:00
Mesto Dunajská Streda
4511-MST OBSTARANIE TECHNICKÉHO VYBAVENIA PRE ZVÝŠENIE KAPACITY TRIEDENÉHO ZBERU KOMUNÁLNYCH ODPADOV V OBCI LOVČA
Verejná súťaž
UVO 18.02.2022
15:00
Obec Lovča
Exchange of Silica gel in technology UGS Gajary – báden - execution of the works
Obchodná verejná súťaž
18.02.2022
10:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
2217-WYP Ždiar - zberný dvor
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.02.2022
10:00
Obec Ždiar
3595-MST Dodávka zemného plynu
Verejná súťaž
UVO 18.02.2022
10:00
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
4547-MST Antineoplastiká a imunomodulačné činidlá 22-007
Verejná súťaž
UVO 18.02.2022
10:00
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
59530-MSS Optimalizácia dátových tokov v oblasti kvantity a kvality vody
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 18.02.2022
10:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
2977-MST Nákup IT- koncových zariadení a ich dodanie do miesta plnenia
Verejná súťaž
UVO 18.02.2022
09:00
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
3576-MST Nákup originálnych náhradných dielov Volkswagen pre autorizovaný servis
Verejná súťaž
UVO 18.02.2022
09:00
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
3759-WYP Sanácia zosuvu na ceste III/1556, Rykynčice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 18.02.2022
09:00
Banskobystrický samosprávny kraj
4534-MST Potraviny pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
Verejná súťaž
UVO 18.02.2022
09:00
Žilinský samosprávny kraj
4544-MUT DNS na dodávky elektriny a zemného plynu pre roky 2022, 2023, 2024 a 2025
Užšia súťaž
UVO 18.02.2022
09:00
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
SD/19218-RE-RESO „Rekonštrukcia plynovodov Bytča – Moyzesova” (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu matus.repa@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
17.02.2022
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
2053-MST AKTIVITA 2 - OBSTARANIE MODERNÉHO MATERIÁLNO- TECHNICKÉHO VYBAVENIA v SOŠs v KNM
Verejná súťaž
UVO 17.02.2022
11:00
Žilinský samosprávny kraj
3003-WYP Odvodnenie parkoviska na Kamennej ceste
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 17.02.2022
10:00
Mesto Trnava
3578-MSS Opravy elektrozariadení a súvisiaceho príslušenstva v objekte č.522 a v objekte č.713
Verejná súťaž
UVO 17.02.2022
09:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Zobrazených: 51 - 75 / 630 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20