Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202310613 Nákup generátorov a elektrocentrál do 10 kW
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.10.2023
11:16
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Rozmetadlá priemyselných hnojív 2 ks
Prieskum trhu
09.10.2023
11:00
Poľnohospodárske družstvo Senica, Čáčovská cesta 5234/198, 905 01 Senica
Technologické zariadenia na rozšírenie výroby a na dosiahnutie energetických úspor pri výrobe (technologické zariadenie zabezpečujúce zabalenie gastro tofu o rozmeroch 280x125 mm + zariadenie na automatickú prepravu a spracovanie údeného tofu)
Prieskum trhu
09.10.2023
11:00
ALFA BIO s.r.o., Kremnička 71, 974 05 Banská Bystrica
Z202310486 Učebné pomôcky - zdravotnícky sektor
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.10.2023
11:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z202310528 Dodávka zemného plynu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 09.10.2023
10:01
Prievidza, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
Balistické vesty
Dynamický nákupný systém
09.10.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Realizačná dokumentácia pre modernizáciu a doplnenie premenného dopravného značenia tunela Sitina a priľahlých diaľničných úsekov
Verejná súťaž
09.10.2023
10:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Automatizovaný systém odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky_radary
Verejná súťaž
09.10.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodanie, uvedenie do prevádzky mostový žeriav 5 t vrátane vykonania všetkých predpísaných skúšok a revízií v zmysle zákona NS SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach v platnom znení a Vyhlášky MDPaT SR č. 205/2010 Z. z. o UTZ a určených činnostiach na UTZ (Vyhlasovateľ v tejto obchodnej verejnej súťaže určil povinnú obhliadku. Účasť navrhovateľa na obhliadke je podmienkou pre vyhodnotenie predloženého návrhu vyhlasovateľom. Predmetom obhliadky bude obhliadka miesta inštalácie nového mostového žeriava z dôvodu správnej technickej špecifikácie. Obhliadky sa zúčastní navrhovateľ, štatutárny zástupca navrhovateľa alebo oprávnená splnomocnená osoba za navrhovateľa, ktorá sa na obhliadke preukáže platným splnomocnením podpísaným navrhovateľom alebo osobou oprávnenou konať za navrhovateľa. Predložené splnomocnenie ostáva súčasťou dokumentácie z obchodnej verejnej súťaže, preto ho vyhlasovateľ späť nevydáva. Zúčastnená osoba na obhliadke za navrhovateľa sa preukáže prítomnému zástupcovi vyhlasovateľa občianskym preukazom. Zástupca vyhlasovateľa na obhliadke odovzdá zúčastnenej osobe na obhliadke potvrdenie o účasti na obhliadke. Fyzická obhliadka sa uskutoční v kolovni Opravovne vozňov Nové Zámky, dňa 26.09.2023 od 10:00 do 11:00 hod. Kontaktná osoba: Bc. Tomáš Machala, machala.tomas@slovakrail.sk, mobil: +421 911 170 341)
Výzva na predkladanie ponúk
09.10.2023
10:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
Kancelársky papier formátu A4
Dynamický nákupný systém
09.10.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Výzva č. 14 - Elektrospotrebiče pre mestskú útulňu Hradská
Dynamický nákupný systém
09.10.2023
10:00
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dojacie zariadenie 2 x 24
Prieskum trhu
09.10.2023
10:00
FATIMEX, s.r.o., Bôrická 103, 010 01 Žilina
Zlepšenie podmienok chovu zvierat Hybrav - stavebné práce a izolácie
Prieskum trhu
09.10.2023
10:00
Hybrav a.s., Dolné Obdokovce 702, 951 04 Veľký Lapáš
Technologická linka na šetrné extrúzne spracovanie surovín a ich tvarovanie, určenej na výrobu funkčných tyčiniek
Prieskum trhu
09.10.2023
10:00
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o., Vinárska 26, 951 41 Lužianky
Záhradná technika a náradie (strediská Doprava, Krematórium, Vrakuňa, Slavín, Slávičie údolie)
Dynamický nákupný systém
09.10.2023
10:00
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy, Šafárikovo námestie 76/3, 811 02 Bratislava
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny pre A PZ 2024 DNS (pre rozpočtovú organizáciu Ministerstva vnútra SR Akadémia Policajného zboru v Bratislavena za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024 (12 mesiacov), s možnosťou predĺženia o ďalších 12 mesiacov, najviac trikrát (najneskorší dátum ukončenia Zmluvy je 31.12.2027)); (predpokladaný objem odobratej elektriny počas Zmluvného obdobia je 11 100,000 MWh)
Dynamický nákupný systém
09.10.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Mlieko a mliečne výrobky I.
Dynamický nákupný systém
09.10.2023
10:00
Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava
Nákup kameniva pre OZ lesnej techniky - výzva č. 16/2023
Dynamický nákupný systém
09.10.2023
10:00
Lesy Slovenskej republiky, š.p., Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Nákup pletív a drôtov a ostatného pomocného materiálu pre OZ Semenoles - časť „A“ - výzva č. 01/2023
Dynamický nákupný systém
09.10.2023
10:00
Lesy Slovenskej republiky, š.p., Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Nákup IKT pre FBP 28.9.23
Dynamický nákupný systém
09.10.2023
10:00
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
29984-MSS Poskytovanie servisných služieb pre Integrovaný štatistický informačný systém a Integrovaný volebný informačný systém
Verejná súťaž
UVO 09.10.2023
10:00
Štatistický úrad Slovenskej republiky
30806-MSS Realizačná dokumentácia pre modernizáciu a doplnenie premenného dopravného značenia tunela Sitina a priľahlých diaľničných úsekov
Verejná súťaž
UVO 09.10.2023
10:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
30873-MST Nákup nových svahových kolesových nosičov náradia s kabínou pre obsluhu s príslušenstvom
Verejná súťaž
UVO 09.10.2023
10:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
30875-MSS Prevádzková a servisná podpora IS Fabasoft – SLA
Verejná súťaž
UVO 09.10.2023
10:00
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
30880-MSS Vypracovanie projektovej dokumentácie (1) - rekonštrukcia mosta M999 v obci Kráľov Brod
Verejná súťaž
UVO 09.10.2023
10:00
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Zobrazených: 451 - 475 / 1115 Stránky:  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28