Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Prenájom nebytového priestoru - kancelárie č. 222 o výmere 35 m2, nachádzajúcej sa na treťom nadzemnom podlaží v prevádzkovej budove so súpisným číslom 776, stojacej na pozemku parcela registra „C“ KN č. 3851/76, o výmere 845 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na liste vlastníctva číslo 2163, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, okres: Bratislava II, obec: Bratislava - Ružinov, katastrálne územie: Nivy (doba určitá, 5 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy)
Obchodná verejná súťaž
05.10.2023
13:00
Verejné prístavy, a. s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava
31114-WYP Poliklinika Sabinov n.o - Prístavba ambulancií
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.10.2023
13:00
Mesto Sabinov
Z202310423 Tlačiarenské služby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2023
13:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Služby mechanizačnými prostriedkami - Výzva 01_2023 OZ Tribeč LS Žarnovica a LS Brod
Dynamický nákupný systém
05.10.2023
12:45
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Tribeč, Parková 7, 951 93 Topoľčianky
Služby mechanizačnými prostriedkami - OZ Tríbeč - výzva č. 04_2023 – Mechanizačný prostriedok s adaptérom - opilovacia hlavica
Dynamický nákupný systém
05.10.2023
12:30
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Tribeč, Parková 7, 951 93 Topoľčianky
Osobné, nákladné a špeciálne vozidlá (odpredaj); (ZETOR FORTERRA 120; MAN TGA 33.440 6x6; LADA NIVA 1.7i)
Obchodná verejná súťaž
05.10.2023
12:00
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
31998-WNT Prístroj na kontinuálne meranie krvných parametrov počas mimotelového obehu
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 05.10.2023
12:00
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
31947-WNS OPERATÍVNE ZABEZPEČENIE ČISTENIA PRIEPUSTOV POD CESTAMI A V PRIEKOPÁCH, DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE A VPUSTÍ, FRÉZOVANIE PRIEPUSTOV, MONITORING KANALIZÁCIE
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 05.10.2023
12:00
Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
Služby mechanizačnými prostriedkami - OZ Tríbeč, - výzva č. 03_2023 - dózer
Dynamický nákupný systém
05.10.2023
11:30
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Tribeč, Parková 7, 951 93 Topoľčianky
Skrinky DRZ pre investičné projekty na rok 2024 (Súťažné podklady si môžu záujemcovia vyžiadať v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr do 2 pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 11:00 hod. Súťažné podklady budú záujemcom poskytované výlučne elektronicky na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu: kristina.klacova@spp-distribucia.sk. Záujemca je do žiadosti povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail). Súťažné podklady budú sprístupnené potenciálnym navrhovateľom po ich registrácii na portáli proebiz.com. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol.)
Obchodná verejná súťaž
05.10.2023
11:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Klimatizácia s rekuperáciou vo výrobných priestoroch s potrubím - LIANA
Prieskum trhu
05.10.2023
11:00
LIANA GOLIAŠ s.r.o., Lopuchovská 734/1, 086 41 Raslavice
30974-WYP Rozšírenie kapacít ZŠ Novoť - stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.10.2023
11:00
Obec Novoť
31996-WNT Dodávka elektrickej energie pre obec Liptovský Trnovec - na obdobie od 1.1.2024 do 31.12.2025
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 05.10.2023
11:00
Obec Liptovský Trnovec
Z202310422 Tlačiarenské služby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2023
10:45
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Z202310405 Okná, dvere a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2023
10:34
Trebišov, Trebišov, Košický, Slovenská republika
Služby mechanizačnými prostriedkami - OZ Považie, Lesná správa Trenčín, lesnícke obvody v rámci územnej pôsobnosti Lesnej správy Trenčín - výzva č. 09/2023
Dynamický nákupný systém
05.10.2023
10:30
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie, Hodžova 38, 911 01 Trenčín
Z202310282 Lieky ATC skupiny B02 - časť 1.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.10.2023
10:10
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Odmasťovacie, konzervačné, čistiace a iné produkty
Výzva na predkladanie ponúk
05.10.2023
10:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
Nákup nového príklopového výsekového stroja
Prieskum trhu
partnerska_dohoda 05.10.2023
10:00
RSP Group s.r.o., registrovaný sociálny podnik, Pionierov 638/16, 048 01 Rožňava
30759-MST IKT - modernizácia vybavenia stredných odborných škôl
Verejná súťaž
UVO 05.10.2023
10:00
Trnavský samosprávny kraj
30760-MST IKT pre Kreatívne centrum Trnava
Verejná súťaž
UVO 05.10.2023
10:00
Trnavský samosprávny kraj
30763-MST MODERNIZÁCIA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA V SOŠ DREVÁRSKA A STAVEBNÁ KRÁSNO NAD KYSUCOU
Verejná súťaž
UVO 05.10.2023
10:00
Žilinský samosprávny kraj
31158-WYP Výstavba cyklistických komunikácií v Euroregióne Tatry – IV. Etapa: Liptovský Mikuláš - Okoličné (názov projektu: Mikulášsky cyklochodník ako ekologická alternatíva dopravy – 4. etapa)
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.10.2023
10:00
Mesto Liptovský Mikuláš
31304-WNT SMART infraštruktúra, programovanie - Holíčsky zámok
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 05.10.2023
10:00
Mesto Holíč
31928-WNT Nákup pohonných hmôt na palivové karty .
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 05.10.2023
10:00
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Zobrazených: 426 - 450 / 1021 Stránky:  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27