Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
30768-MSS PODPORNÉ ČINNOSTI PRE IT SERVICE MANAGEMENT DATACENTRA
Verejná súťaž
UVO 06.10.2023
09:00
DataCentrum
30769-MSS Príprava celodennej stravy vrátane jej dopravy pre Centrum sociálnych služieb Ľadoveň, Martin
Verejná súťaž
UVO 06.10.2023
09:00
Žilinský samosprávny kraj
30802-MSS Údržba a oprava cestnej svetelnej signalizácie
Verejná súťaž
UVO 06.10.2023
09:00
Mesto Košice
30765-MSP CENTRUM ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI TURZOVKA – ODSTRÁNENIE HAVARIJNÉHO STAVU HYGIENICKÝCH ZARIADENÍ
Verejná súťaž
UVO 06.10.2023
09:00
Žilinský samosprávny kraj
31063-WYP Zníženie energetickej náročnosti Telocvične ZŠ Bobrovec
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.10.2023
09:00
Obec Bobrovec
31310-WYP Výstavba kontajnerových stojísk zberných nádob 2
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.10.2023
09:00
Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici
31708-WNT "Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach" - Turisticko - informačné centrum - vybavenie
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 06.10.2023
09:00
Trenčianske múzeum v Trenčíne
31875-WNP Zhotovenie prác – „Čačín – oprava vrát oceľovej haly“
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 06.10.2023
09:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
31949-WNT Laboratórny koncentračný SPLAV
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 06.10.2023
09:00
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
31946-WNS Opravy a servis chladiacich mikroveží
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 06.10.2023
09:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
31993-WNS Dopravno-inžinierske posúdenie križovatky ciest I/65 – III/1662
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 06.10.2023
09:00
Nitriansky samosprávny kraj
32030-WNS Odvoz a likvidácia odpadu
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 06.10.2023
09:00
Obec Bernolákovo
32054-WNS Zhodnocovanie a zneškodňovanie biologicky rozložiteľného odpadu
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 06.10.2023
09:00
Komunálny podnik Bratislavy
Z202310390 Technické plyny a zásobníky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 06.10.2023
08:38
Rožňava, Rožňava, Košický, Slovenská republika
Nákup kameniva pre OZ Gemer - časť A, bez dopravy, výzva č. 11/2023
Dynamický nákupný systém
06.10.2023
08:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Gemer, Námestie slobody 2, 050 80 Revúca
31213-WYP Prístavba triedy a hygieny k škole Obec Jablonec
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.10.2023
08:00
Obec Jablonec
31308-WYP STAVBA PRVKOV DETSKÉHO IHRISKA
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 06.10.2023
08:00
Mesto Malacky
31641-WNP Malacky, Záhradná ulica - odkanalizovanie
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 06.10.2023
08:00
Mesto Malacky
31990-WNP Výmena PVC podlahovej krytiny v učebniach
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 06.10.2023
07:00
Stredná odborná škola
Materiál pre poľnohospodárske zariadenia
Prieskum trhu
06.10.2023
00:00
WELDING & TESTING OF MATERIALS, s. r. o., Dlhá 1011/88D, 010 09 Žilina
31559-WNT Infraštruktúra pre voľnočasové a pohybové aktivity v obci Veľké Ripňany_ plocha pre pohybové aktivity
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 05.10.2023
16:00
Obec Veľké Ripňany
Odsávače a hadice na odsávanie
Súťažný dialóg
05.10.2023
15:00
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Ondavská 8, 040 11 Košice
31521-WNP Infraštruktúra pre voľnočasové a pohybové aktivity v obci Veľké Ripňany_ viacúčelové prístrešky
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 05.10.2023
15:00
Obec Veľké Ripňany
Prenájom nebytového priestoru č. 006 o výmere 62,48 m2, nachádzajúceho sa na prvom podzemnom podlaží v prevádzkovej budove so súpisným číslom 776, stojacej na pozemku parcela registra „C“ KN č. 3851/76, o výmere 845 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na liste vlastníctva číslo 2163, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, okres: Bratislava II, obec: Bratislava - Ružinov, katastrálne územie: Nivy (doba určitá, 5 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy)
Obchodná verejná súťaž
05.10.2023
13:00
Verejné prístavy, a. s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava
Prenájom nebytového priestoru - kancelárie č. 223 o výmere 36,9 m2, nachádzajúcej sa na treťom nadzemnom podlaží v prevádzkovej budove so súpisným číslom 776, stojacej na pozemku parcela registra „C“ KN č. 3851/76, o výmere 845 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na liste vlastníctva číslo 2163, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, okres: Bratislava II, obec: Bratislava - Ružinov, katastrálne územie: Nivy (doba určitá, 5 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy)
Obchodná verejná súťaž
05.10.2023
13:00
Verejné prístavy, a. s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava
Zobrazených: 401 - 425 / 1021 Stránky:  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26