Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202310626 Elektrická energia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.10.2023
08:00
Slovenská republika
Poľnohospodársky stroj - Rozmetadlo priemyselných hnojív
Prieskum trhu
10.10.2023
16:00
VITA - ZEL & company, spol. s r.o., Nová 1473, 946 32 Marcelová
Z202310446 Základné školenie bezpečnostného poradcu ADR
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.10.2023
15:44
Sliač - kúpele, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
31557-WYP Technická vybavenosť IBV Ružiná
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.10.2023
15:00
Obec Ružiná
Prenájom nebytového priestoru - kancelárie č. 424 o výmere 35,88 m2 nachádzajúcej sa na piatom nadzemnom podlaží v prevádzkovej budove so súpisným číslom 776, stojacej na pozemku parcela registra „C“ KN č. 3851/76, o výmere 845 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na liste vlastníctva číslo 2163, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, okres: Bratislava II, obec: Bratislava- Ružinov, katastrálne územie: Nivy (doba nájmu určitá, 5 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy)
Obchodná verejná súťaž
10.10.2023
13:00
Verejné prístavy, a. s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava
Prenájom nebytového priestoru - kancelárie č. 423 o výmere 38,03 m2 nachádzajúcej sa na piatom nadzemnom podlaží v prevádzkovej budove so súpisným číslom 776, stojacej na pozemku parcela registra „C“ KN č. 3851/76, o výmere 845 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na liste vlastníctva číslo 2163, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, okres: Bratislava II, obec: Bratislava- Ružinov, katastrálne územie: Nivy (doba nájmu určitá, 5 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy)
Obchodná verejná súťaž
10.10.2023
13:00
Verejné prístavy, a. s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava
Prenájom časti pozemku zapísaného na liste vlastníctva č. 3060, vedeného Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, katastrálne územie: Staré Mesto, obec: Bratislava - Staré Mesto, okres Bratislava I, parcela registra „C“ KN parcelné číslo 226/1, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 1 600 m² za účelom poskytovania gastronomických služieb, kultúrnych, spoločenských a voľno - časových aktivít a podujatí (doba nájmu určitá, 5 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy)
Obchodná verejná súťaž
10.10.2023
13:00
Verejné prístavy, a. s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava
Oznámenie o vyhlásení OVS na podávanie návrhov na uzatvorenie Nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku vo vlastníctve BSK - účel nájmu: telocvičňa, šatňa a umyvárka o rozlohe 290,26 m2 - Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, Bratislava
Obchodná verejná súťaž
10.10.2023
12:00
Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava
Oznámenie o vyhláseni OVS - telocvičňa, šatňa, umyvárka_SZŠ, Záhradnícka 44, BA (uzatvorenie Nájomnej zmluvy)
Obchodná verejná súťaž
10.10.2023
12:00
Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava
Stroje do prvovýroby 65/PRV/2022 (Plošný mulčovač obojstranný 1 ks, Tunelový orezávač letorastov 1 ks, Vyväzovač letorastov 2 ks)
Prieskum trhu
10.10.2023
12:00
Poľnohospodárske družstvo Strekov, Hlavná ul. 55/60, 941 37 Strekov
Zabezpečenie zhodnotenia/zneškodnenia nezákonne umiestneného nebezpečného odpadu - OÚ Prievidza
Dynamický nákupný systém
10.10.2023
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Ekologizácia mäsovýroby Šándor - fotovoltické panely
Prieskum trhu
10.10.2023
12:00
SS-GROUPE, s.r.o., Pleš 88, 985 31 Rapovce
32219-WNS Odvoz a likvidácia neupotrebiteľného majetku štátu v správe Colného úradu Bratislava
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 10.10.2023
12:00
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
31970-WNT Mobilná čerpacia stanica PHM 3 500L
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 10.10.2023
11:05
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Vonkajšie zateplenie prístavby - Liana
Prieskum trhu
10.10.2023
11:00
LIANA GOLIAŠ s.r.o., Lopuchovská 734/1, 086 41 Raslavice
„Chemikálie a spotrebný materiál Spencer 9“ – 91
Dynamický nákupný systém
10.10.2023
11:00
Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava
Jednorazový proviantný materiál
Dynamický nákupný systém
10.10.2023
11:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
32296-WNT Dodávka elektrickej energie pre obec Žabokreky - na obdobie od 1.1.2024 do 31.12.2025
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 10.10.2023
11:00
Obec Žabokreky
Servisné prehliadky a opravy systémov zálohového napájania
Obchodná verejná súťaž
eZakazky 10.10.2023
11:00
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
Z202310619 Cytokínový adsorbér, hadicový set a držiak pre pripojenie do dialyzačného okruhu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.10.2023
10:10
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202310621 Hemokultivačné fľaštičky na aeróbnu kultiváciu, pediatrické
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 10.10.2023
10:10
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Zabezpečenie podpory informačného systému Centrálny konsolidačný systému (CKS)
Verejná súťaž
10.10.2023
10:00
Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava
Vypracovanie DSZ, DÚR a 8a po vypracovaní DÚR (8a po DÚR) stavby Rýchlostná cesta R4 štátna hranica SR/PR - Hunkovce, km 1,0 - KÚ
Verejná súťaž
10.10.2023
10:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Oznámenie o vyhlásení OVS - prenájom nebytového priestoru (2 x kancelária, sociálne zariadenie) o výmere 27,25 m2, SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, Bratislava
Obchodná verejná súťaž
10.10.2023
10:00
Stredná odborná škola technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava
Nerezový zdravotnícky nábytok
Dynamický nákupný systém
10.10.2023
10:00
Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin
Zobrazených: 326 - 350 / 1115 Stránky:  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23