Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
31034-WNP Dvere protipožiarne interiérové – ZŠ Školská a ZŠ Komenského
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.07.2022
09:00
Obec Bernolákovo
31071-WNS Poskytovanie strážnej služby pre Povodie Hornádu, o.z. a Povodie Bodrogu, o.z.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.07.2022
09:00
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Hornádu, odštepný závod
Z20226669 Nemrazené polotovary
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.07.2022
09:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z20226957 Opravy a údržba čerpadiel a kompresorov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.07.2022
09:00
Zemianske Kostoľany, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
Z20227355 Páska ZEBRA, plastové karty (čisté)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 15.07.2022
09:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
33/ME/2022 MRK výstavba a rekonštrukcia chodníkov a rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Veľký Meder
eZakazky 15.07.2022
09:00
Mesto Veľký Meder
Dodávka softvérového diela – Databáza telefónnych čísel „Do Not Contact List“
Zákazka s nízkou hodnotou
14.07.2022
15:00
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Továrenská 7, 828 55 Bratislava
Z20227164 Servis, údržba a opravy veľkokuchynských zariadení
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.07.2022
14:22
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
30832-WNP Rekonštrukcia chodníka, Južná trieda, II. etapa: stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.07.2022
14:00
Mesto Košice
26/2022 Odberové vaky na odber a spracovanie celej krvi vrátane prenájmu prístrojov
eZakazky 14.07.2022
14:00
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
Z20226993 Omšové víno
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.07.2022
13:09
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Revitalizácia verejných priestranstiev sídliska Diely v Nitre (súťaž na urbanisticko-krajinárske riešenie verejného priestranstva)
Zákazka s nízkou hodnotou
14.07.2022
13:00
Mesto Nitra
Rekonštrukcia plynovodov Trenčín, Sasinkova 2.SC (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu katarina.skopekova@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
14.07.2022
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Obsluha a prevádzkovanie plynovej kotolne vo vybraných objektoch verejného obstarávateľa
Zákazka s nízkou hodnotou
14.07.2022
13:00
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
30711-WNS Obsluha a prevádzkovanie plynovej kotolne vo vybraných objektoch verejného obstarávateľa.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.07.2022
13:00
Hlavné mesto SR Bratislava
Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na Medzinárodnom veľtrhu spracovávania plechov a ich technológií EuroBLECH 2022, ktorý sa bude konať v termíne 25.10.-28.10.2022 v meste Hannover, Nemecko
eZakazky 14.07.2022
13:00
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
30687-WNS Územný plán zóny Janíkovce I. Nitra
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.07.2022
12:00
Mesto Nitra
30795-WNS Organizovanie kongresov, seminárov a podujatí – Prešov 2
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.07.2022
12:00
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
31067-WNT Dodávka a montáž vybavenia do tried a učební
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.07.2022
12:00
Obec Chorvátsky Grob
Z20227048 Tlač publikácie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.07.2022
12:00
Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Z20227271 Prenájom dávkovačov pramenitej vody vrátane dodávky vody
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.07.2022
11:30
Lučenec, Lučenec, Banskobystrický, Slovenská republika
30803-WNT Nákup HW a SW licencií pre kyberbezpečnostné systémy
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 14.07.2022
11:00
Mesto Senica
Z20226860 Studená asfaltová zmes
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.07.2022
11:00
Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Z20227308 ND do motorových vysokozdvižných vozíkov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.07.2022
11:00
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Oznámenia o vyhlásení pripravovaného prieskumu trhu k súťaži č. 062/2022 „Stĺpový žeriav pre vtoky MVE Mošon I a stĺpový žeriav pre vtoky MVE Mošon II“ (Podmienky súťaže (Výzvu) vyhlasovateľ zašle každému uchádzačovi, ktorý sa v termíne do 20.6.2022 do 10:00 hod. stredoeurópskeho času písomne prihlási do súťaže (e-mailom) na adresu kontaktnej osoby uvedenej v bode 2. V prihláške do súťaže zaslanej vyhlasovateľovi/ kontaktnej osobe uchádzač uvedie e-mailovú adresu, na ktorú sa majú zaslať Podmienky súťaže.)
Prieskum trhu
14.07.2022
10:00
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Karloveská 2, 842 04 Bratislava
Zobrazených: 301 - 325 / 917 Stránky:  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22