Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Podpora inteligentných inovácií vo výrobnom procese spoločnosti MACH TRADE, spol. s r. o. - III
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 05.08.2021
09:00
MACH TRADE, spol. s r. o., Niklová ul., 926 01 Sereď
Rekonštrukcia komunikácie Horská III
Zákazka s nízkou hodnotou
05.08.2021
09:00
Mesto Ružomberok
31218-MSS Informačný systém manažment údajov pre oblasť neprofesionálneho umenia
Verejná súťaž
UVO 05.08.2021
09:00
Národné osvetové centrum
32903-WNT Dodávka potravín pre školskú jedáleň
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.08.2021
09:00
Stredná odborná škola drevárska
Z202116080 Elektronika - základná
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 05.08.2021
09:00
Žiar nad Hronom, Žiar nad Hronom, Banskobystrický, Slovenská republika
31542-MST Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie – ZMO, región JE Jaslovské Bohunice
Verejná súťaž
eZakazky 05.08.2021
09:00
Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice
AOS-300/24-94/2021 Rekonštrukcia a modernizácia výťahu - Internát B1
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 05.08.2021
09:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
33118-WYP Prístavba základnej školy a telocvične v Kráľovej pri Senci
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.08.2021
08:00
Obec Kráľová pri Senci
Prieskum trhu "Kompletná rekonštrukcia fontány v parku na Americkej triede Košice-Sídlisko Ťahanovce" (obhliadku je možné zrealizovať po vzájomnej dohode najneskôr do: 29. 7. 2021 do 14.00 hod)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
04.08.2021
15:00
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
Rekonštrukcia mestského rozhlasu v meste Sládkovičovo
Zákazka s nízkou hodnotou
04.08.2021
14:00
Mesto Sládkovičovo
31074-MST Teplovýmenné rúrky do hlavných kondenzátorov turbogenerátora
Verejná súťaž
UVO 04.08.2021
14:00
Slovenské elektrárne, a.s.
Hasičský tovar – odevy, obuv, špeciálne technické hasičské náradie (16.07.2021) (Lehota na podanie žiadosti o účasť: Dátum do: 02.08.2021 do 13,00hod.)
Zákazka s nízkou hodnotou
04.08.2021
13:00
Mesto Liptovský Mikuláš
Exteriérová vertikálna vegetačná stena pri Dome kultúry 3 (23.07.2021)
Zákazka s nízkou hodnotou
04.08.2021
13:00
Mesto Liptovský Mikuláš
LO-OVS-168-21 Migrácia SAP CRM a ISU na databázu HANA
Obchodná verejná súťaž
spp 04.08.2021
12:00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
Agentúra správy majetku Bratislava - Levice, Duklianske kasárne, budova č. 007 - sklady - oprava strešnej krytiny a doskového podbitia (Obhliadka: Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že obhliadka staveniska (v prípade záujmu) bude dňa 28.07.2021 o 09,00 hod., ktorú si musí každý dohodnúť individuálne s kontaktnou osobou)
Zákazka s nízkou hodnotou
04.08.2021
12:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Vyhotovenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu lesných ciest Kršlenice a Solisko
Zákazka s nízkou hodnotou
04.08.2021
12:00
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Žilina, Námestie M.R.Štefánika 1, 011 45 Žilina
Stredisko prevádzky objektov Zemianske Kostoľany - Nováky, Sklad Trebianka - b.č.6 obnova hygienického náteru (Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky: Odporúča sa obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky. Uskutoční sa z dôvodu overenia a získania všetkých informácií potrebných pre prípravu a spracovanie cenovej ponuky. Zraz je pred vstupom do VÚ 5728, Duklianska 60, 972 71 Nováky dňa 2.8.2021 o 9,30 hod. Obhliadky sa môžu zúčastniť zástupcovia záujemcu, ktorí sa musia preukázať dokladom totožnosti a povolením k vstupu do objektov. Ak sa obhliadky zúčastnia namiesto štatutárov poverené osoby, musia sa preukázať aj overenou plnou mocou uchádzača (nie staršou ako tri mesiace). Nakoľko ide o obhliadku vojenských objektov, je potrebné požiadať o povolenie k vstupu osôb do týchto objektov. Žiadosť o účasť na obhliadke je potrebné doručiť na email stefan.madaj@mil.sk v termíne do 30.7.2021 do 12,00 hod. Záujemcom alebo povereným osobám záujemcu, ktorí si do uvedeného termínu nepožiadali o vstup a nepredložia uvedené doklady pred obhliadkou, nebude umožnený prístup do objektov za účelom obhliadky miesta uskutočnenia predmetu zákazky.)
Zákazka s nízkou hodnotou
04.08.2021
12:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Modernizácia priestorov MTF STU Trnava - realizácia Fitness a stojiska na bicykle
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 04.08.2021
12:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Cyklochodník Geča
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 04.08.2021
11:00
Obec Geča
Cyklochodník Čaňa
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 04.08.2021
11:00
Obec Čaňa
Servis služobných osobných motorových vozidiel
Zákazka s nízkou hodnotou
04.08.2021
10:00
Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
Oprava spadnutej brány a časti oplotenia školského areálu
Zákazka s nízkou hodnotou
04.08.2021
10:00
Gymnázium Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14, 821 03 Bratislava, IČO: 17337062
Obnova pomníka padlým v I. a II. svetovej vojne
Prieskum trhu
04.08.2021
10:00
Mesto Liptovský Hrádok
Multifunkčné ihrisko, Matice Slovenskej, Stropkov
Zákazka s nízkou hodnotou
04.08.2021
10:00
Mesto Stropkov
Zabezpečenie prenájmu mobilných toaliet
Zákazka s nízkou hodnotou
04.08.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zobrazených: 301 - 325 / 759 Stránky:  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22