Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202310559 Ostatné interiérové vybavenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.10.2023
13:30
Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Prenájom nebytového priestoru - garáže č. 012 o výmere 19,03 m2 nachádzajúcej sa v suteréne prevádzkovej budovy so súpisným číslom 776, stojacej na pozemku parcela registra „C“ KN č. 3851/76, o výmere 845 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na liste vlastníctva číslo 2163, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, okres: Bratislava II, obec: Bratislava - Ružinov, katastrálne územie: Nivy
Obchodná verejná súťaž
11.10.2023
13:00
Verejné prístavy, a. s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania - bufet rýchleho občerstvenia o celkovej ploche 71,40 m2, Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, 831 02 Bratislava
Obchodná verejná súťaž
11.10.2023
12:00
Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, 831 02 Bratislava
32056-WNT Dezinfekcia
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 11.10.2023
11:00
Ľubovnianska nemocnica, n. o.
Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), a oznámenie o zmene navrhovanej činnosti 8a po vypracovaní DÚR (8a po DÚR) stavby Rýchlostná cesta R4 Kuková – Lipníky
Verejná súťaž
11.10.2023
10:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
OVS č. 5/2023 DNsP Dolný Kubín (nájom nebytových priestorov na dobu určitú, od 01.11.2023 do 31.10.2026 (tri roky) s možnosťou predĺženia na 5 rokov - bufet); (Obhliadka predmetu nájmu sa uskutoční 04.10.2023 v čase od 9,00 do 10,00h po predchádzajúcom oznámení záujmu o obhliadku kontaktnej osobe vyhlasovateľa. Mimo tohto termínu si môžu uchádzači obhliadku vopred dohodnúť s kontaktnou osobou vyhlasovateľa, tel. 043/5801 202, sekretariat@donsp.sk)
Obchodná verejná súťaž
11.10.2023
10:00
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L.N.Jégého Dolný Kubín, Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubín
Údržba a opravy koľajísk v jednotlivých regionálnych pracoviskách ZSSK
Výzva na predkladanie ponúk
11.10.2023
10:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
Ťahaný postrekovač na precíznu aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín
Prieskum trhu
11.10.2023
10:00
AGROTRADE GROUP spol. s r.o., Šafárikova 124, 048 01 Rožňava
Nákup kameniva pre OZ Karpaty - výzva č.10/2023 LS Bratislava
Dynamický nákupný systém
11.10.2023
10:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Karpaty, Pri rybníku 1301, 908 41 Šaštín-Stráže
30746-MST ROZŠÍRENIE BACK UP DISKOVÉHO POĽA IBM FS5035
Verejná súťaž
UVO 11.10.2023
10:00
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
30749-MSS Udržiavacie stavebné práce, služby II.
Verejná súťaž
UVO 11.10.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30801-MSS Vypracovanie DSZ, DÚR a 8a po DÚR stavby Rýchlostná cesta R4 Kuková – Lipníky
Verejná súťaž
UVO 11.10.2023
10:00
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
31210-WYP Zníženie energetickej náročnosti budov v základných školách - ZŠ a MŠ, Jarná 3168/13, 058 01 Poprad
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.10.2023
10:00
Mesto Poprad
31656-WYP Elektrická prípojka a transformátor – Realizácia rehabilitačných opatrení v povodí Dunaja
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.10.2023
10:00
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
31952-WYT Kuchynské linky pre DSS Okoč – Opatovský Sokolec
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.10.2023
10:00
Trnavský samosprávny kraj
32257-WNT Dodávka ELEKTRICKEJ ENERGIE
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 11.10.2023
10:00
Obec Nemčiňany
32260-WNT Dodávka ZEMNÉHO PLYNU
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 11.10.2023
10:00
Obec Nemčiňany
Z202310649 Nákup 9 miestneho vozidla s úpravou pre ZŤP
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.10.2023
10:00
Bratislava - mestská časť Vajnory, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
DNS_Opravy autobusov po mimoriadnych udalostiach
Dynamický nákupný systém
11.10.2023
09:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
Nákup IKT pre FAPZ 28.9.23
Dynamický nákupný systém
11.10.2023
09:00
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
DNS Krmivá na roky 2023-2027 - výzva pre OZ Ulič, č. 3/37/DNS/41555
Dynamický nákupný systém
11.10.2023
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Ulič, Ulič 96, 067 67 Ulič
DNS – Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Ulič - výzva č. 1/37/DNS/44460
Dynamický nákupný systém
11.10.2023
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Ulič, Ulič 96, 067 67 Ulič
Nákup kameniva pre OZ Karpaty - výzva č.9/2023 LS Majdan
Dynamický nákupný systém
11.10.2023
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Karpaty, Pri rybníku 1301, 908 41 Šaštín-Stráže
Nákup kameniva pre OZ Karpaty - výzva č.11/2023 LS Dechtice
Dynamický nákupný systém
11.10.2023
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Karpaty, Pri rybníku 1301, 908 41 Šaštín-Stráže
Nákup kameniva pre OZ Karpaty - výzva č.12/2023 LS Malacky
Dynamický nákupný systém
11.10.2023
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Karpaty, Pri rybníku 1301, 908 41 Šaštín-Stráže
Zobrazených: 276 - 300 / 1115 Stránky:  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21