Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Verejná súťaž na predaj minoritného podielu Slovak Lines, a.s.
Verejná súťaž
10.11.2022
10:00
MH Manažment, a. s., Turbínova 3, 831 04 Bratislava
32423-WYP Modernizácia areálu JK EPONA Mútnik
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.11.2022
10:00
Jazdecký klub Epona Mútnik
41563-MSS Upratovanie a čistenie pre ZSSK
Verejná súťaž
UVO 10.11.2022
09:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Z202210524 Oplachové roztoky 1 000 ml
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.11.2022
15:00
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
41554-MRT IPR EBO 10043/3 Modifikácia regulačných obvodov primárneho a sekundárneho okruhu na 3. a 4. bloku JE V2 v SE-EBO
Rokovacie konanie so zverejnením
UVO 03.11.2022
12:00
Slovenské elektrárne, a.s.
41575-MST Zemný plyn
Verejná súťaž
UVO 03.11.2022
10:00
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
41587-MRS Servisné práce pre riadiaci systém T2000
Rokovacie konanie so zverejnením
UVO 02.11.2022
11:00
Slovenské elektrárne, a.s.
41839-MST Zariadenia pre zberný dvor v obci Pusté Úľany
Verejná súťaž
UVO 02.11.2022
10:00
Obec Pusté Úľany
42027-MST Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu – Obec Mužla
Verejná súťaž
eZakazky 02.11.2022
09:00
Obec Mužla
Laboratórium batériových systémov
eZakazky 02.11.2022
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Prenájom časti pozemku, parcely registra „C“ KN, parcelné číslo 9193/422, o výmere 2 500 m², druh pozemku: ostatná plocha, zapísanom na liste vlastníctva číslo 882, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, katastrálne územie: Nivy, obec: Bratislava-Ružinov
Obchodná verejná súťaž
31.10.2022
13:00
Verejné prístavy, a. s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava
Prenájom nebytového priestoru - garážového bloku č. 16, o výmere 251,51 m2, nachádzajúceho sa v stavbe - garážovej hale so súpisným číslom 4069, stojacej na pozemku parcela registra „C“ KN č. 1667/10, o výmere 2645 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na liste vlastníctva číslo 11263, vedenom Okresným úradom Komárno, katastrálny odbor, katastrálne územie Komárno, obec Komárno
Obchodná verejná súťaž
31.10.2022
13:00
Verejné prístavy, a. s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava
Nákup Monitorov pre MS SR
Verejná súťaž
31.10.2022
10:00
Ministerstvo spravodlivosti SR, Račianska 1523/71, 831 02 Bratislava
42031-MSP Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - ETAPA č. a 4
Verejná súťaž
UVO 31.10.2022
09:00
Trenčiansky samosprávny kraj
eBIZ – 06/2022 POSKYTOVANIE SLUŽBY SVIETENIA VEREJNÝM OSVETLENÍM
Verejná súťaž
eZakazky 31.10.2022
09:00
Mesto Lučenec
Úrad hlavného lekára OS SR Ružomberok - Pes služobný - výkup služobných psov
Zákazka s nízkou hodnotou
28.10.2022
23:59
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
41588-MST Dodávka elektrickej energie a zemného plynu 2023 - 2024
Verejná súťaž
UVO 28.10.2022
09:00
Mesto Rožňava
41717-MSP Modernizácia cesty II/558 v okrese Snina
Verejná súťaž
UVO 28.10.2022
09:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
41844-MST Nákup autobusov dĺžkovej kategórie 18m s CNG pohonom
Verejná súťaž
UVO 28.10.2022
09:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
41846-MST Nákup autobusov dĺžkovej kategórie 18m s dieslovým pohonom
Verejná súťaž
UVO 28.10.2022
09:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
42016-MSP Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, III. etapa
Verejná súťaž
UVO 28.10.2022
09:00
Trenčiansky samosprávny kraj
41578-MST Nákup dopravných prostriedkov a príslušenstva pre Strednú odbornú školu hotelových služieb a dopravy v Lučenci k projektu s názvom „Modernizácia odborného vzdelávania“
Verejná súťaž
UVO 27.10.2022
10:00
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy
41731-MST Technológia na spracovanie palivového dreva
Verejná súťaž
UVO 27.10.2022
10:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
41945-MSS Výroba, tlač a distribúcia tlačív a formulárov
Verejná súťaž
UVO 27.10.2022
10:00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
41847-MST Nákup HSM kariet a serverov pre projekt Modernizácia ÚPVS
Verejná súťaž
UVO 26.10.2022
13:00
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Zobrazených: 26 - 50 / 1093 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20