Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
59507-MST Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu kardiológiu
Verejná súťaž
UVO 04.02.2022
10:00
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
59882-MSP Národné tréningové centrum Košice
Verejná súťaž
UVO 04.02.2022
10:00
NTC Košice, a. s.
526-MSS MANAŽMENT ÚDAJOV ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
Verejná súťaž
UVO 04.02.2022
10:00
Žilinský samosprávny kraj
527-MSS Tvorba rastlinných genotypov s vysokou odolnosťou a adaptabilitou k biotickým a abiotickým faktorom
Verejná súťaž
UVO 04.02.2022
10:00
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
1582-WYP Medzibrodie nad Oravou - lokalita Klin. Rozšírenie splaškovej kanalizácie.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.02.2022
10:00
Obec Medzibrodie nad Oravou
3763-WNS Podzemné garáže bytového domu Vajanského 3 až 20
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.02.2022
10:00
Mesto Trnava
Z2022294 Antigénové testy - výterové
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.02.2022
10:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z2022323 Kŕmne zmesi pre bažanty
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.02.2022
10:00
Rozhanovce, Košice - okolie, Košický, Slovenská republika
TS_PU_01_2022 Zneškodnenie, zhodnotenie, uloženie a zber odpadu v Púchovskej doline
Verejná súťaž
eZakazky 04.02.2022
10:00
Obec Lysá pod Makytou
2216-WYP Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu vrátane zatepľovania, Nová Bašta
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.02.2022
09:00
Obec Nová Bašta
2981-WYP Zosilnenie povrchu cesty III/2094 Divina- Lúky spojené so zatrubnením priekopy
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.02.2022
09:00
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
5142-WNS Zhotovenie realizačného projektu v rámci projektu „Spojená škola Detva – modernizácia odborného vzdelávania“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.02.2022
09:00
Banskobystrický samosprávny kraj
Z2022297 Notebook
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.02.2022
09:00
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Z2022337 Nákup stravných poukážok a stravovacích kariet
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.02.2022
09:00
Vranov nad Topľou, Vranov nad Topľou, Prešovský, Slovenská republika
Z2022341 Združená dodávka zemného plynu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.02.2022
09:00
Michalovce, Michalovce, Košický, Slovenská republika
Z2022309 Výrub drevín
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.02.2022
08:51
Nitra - Staré Mesto, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SLUŽIEB MEDIÁTOROV AKO SLUŽBU VEREJNOSTI
Zákazka s nízkou hodnotou
03.02.2022
22:00
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Račianska ul. 71, 813 11 Bratislava
Poprad OKP OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu - výkon činnosti stavebného dozoru
Zákazka s nízkou hodnotou
03.02.2022
15:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
2218-WYP Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry obce Plešivec
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.02.2022
14:00
Obec Plešivec
Rekonštrukcia plynovodov Partizánske – Škultétyho 1.SC (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu matus.repa@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
03.02.2022
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Meranie tlaku na medzikružiach sond 3. stavby – spracovanie PD (Obhliadka miesta realizácie je povinná. Termín obhliadky 20.01.2022 o 10:00 hod.)
Obchodná verejná súťaž
03.02.2022
12:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Obnova telemetrických zariadení – 7. etapa (2. časť) (Súťažné podklady budú záujemcom poskytované na základe ich písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na emailovú adresu: Vladimir.Smolar@spp-distribucia.sk odo dňa vyhlásenia súťaže najneskôr do 02.02.2022 do 12.00 hod. Súťažné podklady budú záujemcom následne zaslané elektronicky prostredníctvom portálu PROEBIZ. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote, a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol.)
Obchodná verejná súťaž
03.02.2022
12:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Dodávka, montáž, vykonanie odbornej skúšky mostového žeriavu
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 03.02.2022
12:00
Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava 1
Distribúcia dvojmesačníka ZAkraj_Vyzva_10820
Zákazka s nízkou hodnotou
03.02.2022
12:00
Žilinský samosprávny kraj
227-MSS ZABEZPEČENIE UPRATOVACÍCH A ČISTIACICH SLUŽIEB PRE VŠZP, a. s. – PREŠOVSKÝ KRAJ
Verejná súťaž
UVO 03.02.2022
12:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Zobrazených: 226 - 250 / 630 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20