Zverejnené súťaže

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
31245-MST Softvér pre testovacie prostredie v projekte „PKI CSCA VISA SEALS“
Verejná súťaž
UVO 16.10.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
31249-MSS Vypracovanie realizačných projektových dokumentácií pre vybrané úseky vodných tokov Morava, Tisa a Dunaj a súvisiace práce
Verejná súťaž
UVO 16.10.2023
10:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
31331-MST Dodávanie pekárskych, lahôdkarských a cukrárskych výrobkov
Verejná súťaž
UVO 16.10.2023
10:00
Slovenské národné divadlo
31552-WYP Zvýšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v obci Sečianky
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 16.10.2023
10:00
Obec Sečianky
31888-WYP Oprava asfaltového povrchu križovatiek v meste Nitra
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 16.10.2023
10:00
Mesto Nitra
Evakuačná sieť do podvesu vrtuľníka
Verejná súťaž
16.10.2023
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Poistenie majetku PSK a OvZP PSK (na 48 mesiacov)
Verejná súťaž
16.10.2023
09:00
Prešovský samosprávny kraj
29361-MSP Rekonštrukcia úsekov ciest II. a III. triedy v rámci PSK, I. etapa
Verejná súťaž
UVO 16.10.2023
09:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
30623-WYP Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít IV. materskej školy na Námestí SNP č. 17 v Detve
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 16.10.2023
09:00
Mesto Detva
31075-MST Evakuačná sieť do podvesu vrtuľníka
Verejná súťaž
UVO 16.10.2023
09:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
31220-MST Nákup servisnej chémie
Verejná súťaž
UVO 16.10.2023
09:00
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
31242-MST Nákup traktorov a malotraktorov
Verejná súťaž
UVO 16.10.2023
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
31319-MST 2_Rúškovacie sety pre potreby kardiochirurgie, cievnej chirurgie a intervenčných sál
Verejná súťaž
UVO 16.10.2023
09:00
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
31432-WYP Výmena interiérových dverí v administratívnej budove ÚPV SR a práce s tým súvisiace
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 16.10.2023
09:00
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
31613-MST Zabezpečenie dodávky potravín pre DD a DSS Senium BB
Verejná súťaž
UVO 16.10.2023
09:00
SENIUM - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
31602-MSS Dodanie IS na evidenciu lesnej výroby a zabezpečenie jeho rozvoja a prevádzky na obdobie 48 mesiacov
Verejná súťaž
UVO 16.10.2023
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
31609-MSS Implementácia CRM systému.
Verejná súťaž
UVO 16.10.2023
09:00
Banskobystrický samosprávny kraj
31967-WYS Konsolidácia telekomunikačnej infraštruktúry
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 16.10.2023
09:00
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
31968-WYP Čistiareň odpadových vôd - asfalt
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 16.10.2023
09:00
T-servis Teplička, s.r.o.
31969-WYP Zosilnenie povrchu cesty I/70 v k.ú. Istebné
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 16.10.2023
09:00
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Z202310315 Priemyselne vyrobené nekovové materiály
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 16.10.2023
09:00
Nitra - Staré Mesto, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
32002-WYP Prístupové komunikácie ku kontajnerovým stojiskám
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 16.10.2023
08:00
Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici
31337-MST Terče na nácvik streľby - kovové
Verejná súťaž
UVO 15.10.2023
20:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Súťaž na nájom nebytového priestoru v Sade Janka Kráľa v Bratislave, k.ú. Petržalka (Ohliadka nebytového priestoru bude dňa 03.10.2023 o 11:00 hod. Stretnutie záujemcov bude pred vchodom do nebytového priestoru. Obhliadka nebytového priestoru je jednou z podmienok, ktorú navrhovateľ musí splniť, inak jeho návrh nie je možné zahrnúť do súťaže. Prítomnosť navrhovateľov bude zaznamenávať poverený zamestnanec prenajímateľa do prezenčnej listiny. V prípade záujmu ohliadky aj v iný termín, je možné si dohodnúť si termín ohliadky s kontaktnou osobou-Ing. Milan Ondrus-uvedenou v bode 5. týchto súťažných podmienok. Individuálna ohliadka nenahrádza povinnosť navrhovateľa zúčastniť sa na ohliadke dňa 03.10.2023 o 11:00 hod.)
Obchodná verejná súťaž
13.10.2023
14:00
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, Vajnorská ul. 135, 831 04 Bratislava
31494-WYP Výstavba kultúrneho domu v Obci Zlatná na Ostrove
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 13.10.2023
13:00
Obec Zlatná na Ostrove
Zobrazených: 151 - 175 / 1031 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20