Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Inovatívne technológie v procese výroby Strojárne SK, s.r.o.
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 20.07.2022
10:00
Strojárne SK s.r.o., Kružlov 177, 086 04 Kružlov
Výroba a dodávka 2 ks čerpadiel pre IA : RK 2-3
Obchodná verejná súťaž
20.07.2022
10:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
CR-VPP-148-22 BA, Systém generálneho kľúča AB V
Výzva na predkladanie ponúk
spp 20.07.2022
10:00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
29753-MST Úžitkové vozidlo do 3,5 t furgón, 3 miestny
Verejná súťaž
UVO 20.07.2022
10:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
29788-MUT DNS Osobné ochranné pracovné prostriedky
Užšia súťaž
UVO 20.07.2022
10:00
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
30194-MST Chemický posypový materiál NaCl
Verejná súťaž
UVO 20.07.2022
10:00
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)
30321-WYP Stavebné práce pre projekt CDR Dedina Mládeže 2
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.07.2022
10:00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
30417-WYP Regenerácia vnútroblokového priestoru na Hrnčiarskej ulici v Stropkove
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.07.2022
10:00
Mesto Stropkov
30532-WYP Modernizácia zdrojov vykurovania s využitím OZE
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.07.2022
10:00
Obec Raková
30715-WYP Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla - Rekonštrukcia zdroja tepla
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.07.2022
10:00
Obec Salka
30836 - WNS Poskytovanie služieb patentového zástupcu pre EŠIF projekty
eZakazky 20.07.2022
10:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
17643-WYP Bytové domy ul. Žigmunda Silbigera
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 20.07.2022
10:00
Mesto Ružomberok
29653-MST Drobné laboratórne zariadenia
Verejná súťaž
UVO 20.07.2022
09:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
29782-MST Spinálna plne-endoskopická 4K zostava s príslušenstvom
Verejná súťaž
UVO 20.07.2022
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
30049-MSS Zimná údržba v časti mesta Trnava II
Verejná súťaž
UVO 20.07.2022
09:00
Mesto Trnava
30584-WYP Cyklochodník na uliciach j. Bottu a Š. Moyzesa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.07.2022
09:00
Mesto Trnava
30661-WYP Obnova a zosilnenie povrchu ciest II. a III. triedy- SC ŽSK Závod Turiec
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.07.2022
09:00
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Z20226907 Potraviny na zabezpečenie pitného režimu - minerálna voda
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.07.2022
08:00
Nováky, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
16567-MSP „OBNOVA A MODERNIZÁCIA AULY AKADEMIKA BELLU SVF STU A PRIĽAHLÝCH PRIESTOROV“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 20.07.2022
08:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
16566-MSP OBNOVA BUDOVY STAVEBNEJ FAKULTY STU V BRATISLAVE - BLOK A
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
eZakazky 20.07.2022
08:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
29282-MST T20011 modernizácia strojnej časti turbíny TG1 PVE Ružín
Verejná súťaž
UVO 19.07.2022
22:00
Slovenské elektrárne, a.s.
29211-WYP „Zberný dvor Tvrdošovce“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 19.07.2022
14:00
Obec Tvrdošovce
Z20227302 Združená dodávka zemného plynu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.07.2022
13:21
Piešťany, Piešťany, Trnavský, Slovenská republika
SD/20003 Rekonštrukcia plynovodov Šenkvice, Glogovec, Lúčna , 1 sc. (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu viliam.jakubicka@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod.. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
19.07.2022
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Z20227166 Zaobstaranie nástroja na modelovanie vnútropodnikových procesov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 19.07.2022
13:00
Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Zobrazených: 151 - 175 / 916 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20