Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
31025-WYP Rekonštrukcie, rozšírenia a opravy ciest, chodníkov a spevnených plôch v meste Humenné v roku 2022
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 22.07.2022
09:00
Mesto Humenné
30847-WYP REKONŠTRUKCIA KOTOLNE - Výstavba zariadenia na využitie OZE pre objekt ŠD Čajka, Komárno
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 22.07.2022
08:00
UNIVERZITA J. SELYEHO
Akčný plán mesta Bardejov pre zhodnotenie a prispôsobenie vplyvu klimatických zmien mesta Bardejov (Služby) pdf FUR000157_E.1_Navrh akcneho planu mesta Bardejov pre zmiernovanie a prisposobovanie sa zmene klimy
Zákazka s nízkou hodnotou
21.07.2022
23:59
Mesto Bardejov
SD/19320-RE-RESO „Rekonštrukcia plynovodov Martin, Stráne, Bezručova“ (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu matus.repa@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
21.07.2022
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
SD/20004 Rekonštrukcia plynovodov Šenkvice, Lúčna (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu viliam.jakubicka@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod.. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
21.07.2022
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Z20227226 Pranie a chemické čistenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.07.2022
10:26
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Inovácia výrobného procesu MD-MAX s.r.o.
Výzva na predkladanie ponúk
partnerska_dohoda 21.07.2022
10:00
MD-MAX s. r. o., Robotnícka 4357, 017 01 Považská Bystrica
30210-MST Upgrade DWDM technológie
Verejná súťaž
UVO 21.07.2022
10:00
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
30713-WYP Vodorovné dopravné značenie na cestách II. a III. triedy Bratislavského samosprávneho kraja
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.07.2022
10:00
Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
30792-WYP Zlepšenie environmentálnych aspektov sídliska Bystrá v obci Rabča.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.07.2022
10:00
Obec Rabča
30652-WYP Rekonštrukcia spevnených plôch pre zber a zhodnocovanie BRKO – Nová Dubnica
eZakazky 21.07.2022
10:00
Mesto Nová Dubnica
30570-WYP Revitalizácia - vnútro bloky Dukelská Považská Bystrica
eZakazky 21.07.2022
10:00
Mesto Považská Bystrica
26661-WYP Zberný dvor Dunajská Streda - stavebné práce
eZakazky 21.07.2022
10:00
Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.
29964-MST Koncové prvky audio a videotechniky v objekte Severných hradieb
Verejná súťaž
UVO 21.07.2022
09:00
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
30464-WYP Nemšová, HK - zateplenie budovy č. 15 - R
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.07.2022
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
30699-WYP Regenerácia vnútroblokového priestoru ulíc Turgenevova - Lomonosovova, Košice
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.07.2022
09:00
Mesto Košice
30794-WYP Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Partizánske - stavebné práce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.07.2022
09:00
Trenčiansky samosprávny kraj
30845-WYP Rekonštrukcia cesty Úhorná – úseky a stavebná úprava
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.07.2022
09:00
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
OBOB-1/4/2022 Prestavba bývalej školy na materskú školu Most pri Bratislave
eZakazky 21.07.2022
09:00
Obec Most pri Bratislave
30852-WYP MATERSKÁ ŠKOLA HRONSKÉ KĽAČANY
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.07.2022
08:30
Obec Hronské Kľačany
SD/20508 Rekonštrukcia plynovodov Tvrdošovce, Železničná 1.SC (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu katarina.valachovicova@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
20.07.2022
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
30278-WYP HUCÍN - VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA CESTY
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.07.2022
13:00
Obec Hucín
OVS - prenájom priestorov bazéna a sauny v MŠ, Malinovského 1159/27, Partizánske za účelom plaveckých kurzov detí od 3 mesiacov do 3 rokov (na podnikateľské účely) - do 20.7.2022 (zv. 29.6.2022)
Obchodná verejná súťaž
20.07.2022
12:00
Mesto Partizánske
29284-MST VET21003 Modernizácia uzáverov privádzača PVE Ružín TG1 a TG2
Verejná súťaž
UVO 20.07.2022
12:00
Slovenské elektrárne, a.s.
30198-MST Špeciálne prístrojové vybavenie pre potreby projektu OP KŽP – „Monitoring svahových deformácií"
Verejná súťaž
eZakazky 20.07.2022
12:00
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Zobrazených: 126 - 150 / 917 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20