Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
48105-MST Potraviny 2023 - ZŠ s MŠ Centrum I 32, Dubnica nad Váhom
Verejná súťaž
UVO 16.12.2022
10:00
Základná škola s materskou školou Centrum I 32
48324-MST LIEKY PRE BIOLOGICKÚ LIEČBU 2022
Verejná súťaž
UVO 16.12.2022
10:00
Národný ústav reumatických chorôb
47880-MST Kompenzátor magnetických polí pre SEM elektrónový mikroskop
Verejná súťaž
UVO 16.12.2022
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
48107-MST Potraviny 3/2022
Verejná súťaž
UVO 16.12.2022
09:00
Technická univerzita v Košiciach
48807-WYP STRÁNE POD TATRAMI – MATERSKÁ ŠKOLA
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 16.12.2022
09:00
Obec Stráne pod Tatrami
48821-WYP Rekonštrukcia a modernizácia technických zariadení budovy PdF – I. etapa rekonštrukcia strechy
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 16.12.2022
09:00
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát
48106-MST Elektrické polohovateľné postele - Elektricky polohovateľná posteľ s antidekubitným matracom, hrazdou a hrazdičkou
Verejná súťaž
UVO 16.12.2022
08:00
Nitriansky samosprávny kraj
Predaj nehnuteľného majetku, pozemok parcela registra E KN č. 1614 o výmere 196 m2 , druh pozemku trvalý trávny porast
Obchodná verejná súťaž
15.12.2022
23:59
Banskobystrický samosprávny kraj (v správe správcu Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 17, 968 01 Nová Baňa)
47984-MUS II.1.2)
Užšia súťaž
UVO 15.12.2022
15:00
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Katódová ochrana STL/NTL plynovodov v obci Drienovec (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu lubica.habalova@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Strana 3 z 3 Formulár na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail).)
Obchodná verejná súťaž
15.12.2022
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
48080-MSS Technická podpora pre softvérové produkty SAP – Enterprise Support
Verejná súťaž
UVO 15.12.2022
13:00
Východoslovenská distribučná, a. s.
47501-MST Zariadenia kompostárne Mesta Levice_opakované VO_2022
Verejná súťaž
UVO 15.12.2022
12:00
Mesto Levice
48081-MST Dodávanie potravín pre Domov Márie (Banská Štiavnica)
Verejná súťaž
UVO 15.12.2022
12:00
Domov MÁRIE
48446-WYP Úprava univerzitného areálu SPU Nitra
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.12.2022
12:00
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Cyklotrasa Brnianska ul. 1. etapa
Výzva na predkladanie ponúk
15.12.2022
11:00
Mesto Trenčín
43977-MSS Poskytovanie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave v TTSK, región Trnava
Verejná súťaž
UVO 15.12.2022
10:00
Trnavský samosprávny kraj
48077-MST Dodávka potravín
Verejná súťaž
UVO 15.12.2022
10:00
Mesto Michalovce
Predaj osobných automobilov (52 ks)
Obchodná verejná súťaž
15.12.2022
09:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka
47753-MST Chemikálie pre projekt OPENMED II.
Verejná súťaž
UVO 15.12.2022
09:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
47989-MST Hygienické potreby
Verejná súťaž
UVO 15.12.2022
09:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
48075-MST SOŠHSaD-LC-MOV – Kuchynské zariadenie
Verejná súťaž
UVO 15.12.2022
09:00
Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy
48370-WYP Cyklochodníky
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.12.2022
09:00
Mesto Bardejov
47744-MST Diagnostiká pre biochemické analyzátory a výpožička analyzátorov
Verejná súťaž
UVO 14.12.2022
13:00
Národný ústav detských chorôb
47990-MST Silnoprúdové káble s PVC izoláciou do 1 kV
Verejná súťaž
UVO 14.12.2022
13:00
Východoslovenská distribučná, a. s.
Z202214581 Vozidlo s kĺbovo - teleskopickou pracovnou plošinou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 14.12.2022
13:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Zobrazených: 126 - 150 / 1030 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20