Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
12133-WNT Náhradné diely s dopravou JCB 3CX SK Z 022
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 21.04.2023
08:00
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Elektropríslušenstvo časť č. 2
Obchodná verejná súťaž
20.04.2023
15:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
SD/20308 Rekonštrukcia plynovodov Moravský Svätý Ján, Hlavná, Na dráhach (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu viliam.jakubicka@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod.. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
20.04.2023
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Rekonštrukcia plynovodov Komárno – Juh, Hradná 1.SC, UO02770 (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu katarina.skopekova@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol. V žiadosti je navrhovateľ povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail))
Obchodná verejná súťaž
20.04.2023
13:00
SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
CR-OVS-061-23 Dodanie systému Flowmon a poskytovanie podporných služieb
Obchodná verejná súťaž
spp 20.04.2023
12:00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
Oprava HKV 95 56 7 813 021-7 a 96 56 4 913 021-2 po nehodovej udalosti
Výzva na predkladanie ponúk
20.04.2023
12:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
Oprava ŽKV 95 56 7 861 106-7 po nehodovej udalosti
Výzva na predkladanie ponúk
20.04.2023
12:00
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
Z20232173 Vybavenie zberného dvora v obci Krakovany
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 20.04.2023
12:00
Krakovany, Piešťany, Trnavský, Slovenská republika
11812-MST Prístrojové vybavenie endoskopického centra II
Verejná súťaž
UVO 20.04.2023
11:00
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
11956-MST Potraviny 2023/01
eZakazky 20.04.2023
11:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Reštaurátorský výskum exteriéru a interiéru NKP Kaštieľ Bytča s areálom
Prieskum trhu pre určenie PHZ
20.04.2023
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
In-line inspection of gas pipeline ZS2 CA UGS branch C DN 350 PN 100 / Vnútorná inšpekcia plynovodu ZS2 CA PZZP vetva C DN 350 PN 100 (Following publication of this notice of a competitive public tender on the NAFTA a.s. website (www.nafta.sk), tenderers may express their interest in participating by sending an email to the Awarding Authority, by 12.04.2023, at the purchasing portal https://nafta.1803sw.com); (The selection conditions specified in this announcement will only be explained if a written request has been electronically mailed to the Awarding Authority’s contact person (Mgr. Antonia Cavalli, PhD) at latest by 17 April 2023 at 10:00 am.)
Obchodná verejná súťaž
20.04.2023
10:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
11824-MST Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti
Verejná súťaž
UVO 20.04.2023
10:00
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
11954-MST Nákup osobných automobilov pre Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR
Verejná súťaž
UVO 20.04.2023
10:00
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky
11964-MST Dodanie, montáž, demontáž a oprava dopravného značenia a dopravných zariadení
Verejná súťaž
UVO 20.04.2023
10:00
Mestská časť Bratislava - Ružinov
12181-MST Dovybavenie strojov
Verejná súťaž
UVO 20.04.2023
10:00
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
12673-WYP Revitalizácia vozoviek ciest II/501 Lozorno a II/503 Malacky
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.04.2023
10:00
Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
12768-WYP Nájomné bytové domy v Partizánskej Ľupči
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 20.04.2023
10:00
Obec Partizánska Ľupča
Imunochemické testy (500 000 ks) okultného krvácania v stolici pre skríning rakoviny konečníka a hrubého čreva
Verejná súťaž
20.04.2023
09:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka
Archivačné služby (48 mesiacov)
Verejná súťaž
20.04.2023
09:00
Lesy Slovenskej republiky, š.p., Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
12088-MST Zariadenie sociálnych služieb ANTARES - materiálno-technické vybavenie
Verejná súťaž
UVO 20.04.2023
09:00
Žilinský samosprávny kraj
12100-MST USG prístroj pre novorodenecké oddelenie
Verejná súťaž
UVO 20.04.2023
09:00
Fakultná nemocnica Trnava
12180-MST Poloprevádzkové zariadenia_II
Verejná súťaž
UVO 20.04.2023
09:00
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
12209-MSS Opravy, údržba a odborné prehliadky a skúšky výťahov
Verejná súťaž
UVO 20.04.2023
09:00
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
12473-MST Imunochemické testy okultného krvácania v stolici pre skríning rakoviny konečníka a hrubého čreva
Verejná súťaž
UVO 20.04.2023
09:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Zobrazených: 126 - 150 / 891 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20