Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z20232357 Počítač
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.04.2023
10:40
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Vypracovanie projektovej dokumentácie na prístavbu skladovej haly humanitárnej pomoci
Prieskum trhu pre určenie PHZ
03.04.2023
11:00
Slovenský Červený kríž územný spolok Svidník, Stropkovská 717/82, 089 01 Svidník
12529-WNS Servis analyzátorov a prístrojovej techniky
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 03.04.2023
11:00
Slovenská inšpekcia životného prostredia
Z20232343 Spojovací element /Konfirmát 5x50/
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.04.2023
11:00
Želiezovce, Levice, Nitriansky, Slovenská republika
Z20232374 Svietidlá, osvetľovacie zariadenia, svetelné zdroje a príslušenstvo, elektroinštalačný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.04.2023
11:00
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Z20232303 Letné pneumatiky na osobný automobil
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.04.2023
11:01
Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Lesnícke služby v pestovnom procese na organizačnej zložke OZ Gemer na obdobie 2023 - 2026_opakovaná 2x
Verejná súťaž
03.04.2023
12:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Gemer, Námestie slobody 2, 050 80 Revúca
Kliešte na okrúhle balíky (hydraulické kliešte, pre čelný nakladač TL 240 SL, pre okrúhle balíky do 160 cm)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
03.04.2023
12:00
Poľnohospodárske družstvo KĽAČIANSKA MAGURA, družstvo, Turčianske Kľačany 271, 038 61 Turčianske Kľačany
Svahová kosačka (na diaľkové ovládanie s dosahom min. 150 m a s lesnou frézou)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
03.04.2023
12:00
AGRO-HELPEK, spol. s r.o., Šútovce 39, 972 01 Šútovce
Technológie do pekárne – časť 4/4 - Kysiareň
Prieskum trhu
03.04.2023
12:00
Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Jarovniciach, Jarovnice 507, 082 63 Jarovnice
Technológie do pekárne – časť 3/4 Rezačka chleba s baliacim a klipovacím zariadením - linka
Prieskum trhu
03.04.2023
12:00
Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Jarovniciach, Jarovnice 507, 082 63 Jarovnice
Technológie do pekárne – časť 2/4 - Špirálový miešací stroj
Prieskum trhu
03.04.2023
12:00
Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Jarovniciach, Jarovnice 507, 082 63 Jarovnice
Technológie do pekárne - časť 1/4 - Etážová pec
Prieskum trhu
03.04.2023
12:00
Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Jarovniciach, Jarovnice 507, 082 63 Jarovnice
Lúčne brány (nesené, pracovný záber 6 m)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
03.04.2023
12:00
Poľnohospodárske družstvo KĽAČIANSKA MAGURA, družstvo, Turčianske Kľačany 271, 038 61 Turčianske Kľačany
Oprava a údržba fotografických zariadení
Prieskum trhu
03.04.2023
12:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
10025-MSS Lesnícke služby v pestovnej činnosti na organizačnej zložke OZ Gemer na obdobie 2023 – 2026_opakovaná 2x
Verejná súťaž
UVO 03.04.2023
12:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
10243-MST Samonosné stožiare pre vetromerné stanice systémov AWOS v správe Leteckej meteorologickej služby SHMÚ lokalizované na letiskách Bratislava, Košice, Poprad, Piešťany a Žilina
Verejná súťaž
UVO 03.04.2023
12:00
Slovenský hydrometeorologický ústav
11293-WYP Realizácia stavby „Komplexná rekonštrukcia sociálnych zariadení, elektroinštalácie, zdravotechniky v ŠD UKF Zobor blok H“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.04.2023
12:00
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
11352-WYP Parkovací dom – Železničná – I. etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 03.04.2023
12:00
Mesto Senec
11887-WNS Realizačná PD zníženie energetickej náročnosti Gymnázia Leonarda Stöckela - zateplenie obvodového plášťa budovy, zateplenie strechy a rekonštrukcia vykurovania a elektroinštalácie
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 03.04.2023
12:00
Gymnázium Leonarda Stöckela
Z20232347 Papierové uteráky skladané ZZ zelené
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.04.2023
12:00
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z20232323 Videogastroskop
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.04.2023
12:45
Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Z20232373 Infúzne dávkovače, perfusor, dokovacie stanice a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 03.04.2023
12:55
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Prenájom nebytových priestorov, ako sú uvedené v pripojenej tabuľke, a to všetkých spolu alebo ich ucelenej časti, nachádzajúcich sa v stavbe - nebytovej budove so súpisným číslom 4068, stojacej na pozemku parcela registra „C“ KN č. 1667/6, o výmere 1462 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, Stavba zapísaná na liste vlastníctva číslo 11263, vedenom Okresným úradom Komárno, katastrálny odbor, okres: Komárno, obec: Komárno, katastrálne územie: Komárno (doba nájmu určitá, 5 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy)
Obchodná verejná súťaž
03.04.2023
13:00
Verejné prístavy, a. s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava
Prenájom časti pozemku parcely registra „C“ KN, parcelné číslo 1667/1, o výmere 260 m², druh pozemku: ostatná plocha, zapísanom na liste vlastníctva číslo 11263, vedenom Okresným úradom Komárno, katastrálny odbor, okres Komárno, obec Komárno, katastrálne územie Komárno (doba nájmu určitá, 5 rokov odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy)
Obchodná verejná súťaž
03.04.2023
13:00
Verejné prístavy, a. s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava
Zobrazených: 76 - 100 / 891 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20