Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
1472-MUS Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok na roky 2021-2024
Užšia súťaž
UVO 11.02.2021
10:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
1474-MST Nákup 25 ks terénnych automobilov 4x4 s terénnymi pneumatikami pre sekciu kontroly a nákup 1 ks osobného automobilu a 2 ks polododávky (automobil kombi) pre sekciu projektových podpôr II
Verejná súťaž
UVO 11.02.2021
10:00
Pôdohospodárska platobná agentúra
1478-MST Potraviny
Verejná súťaž
UVO 11.02.2021
10:00
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
1504-WYP Vodozádržný park Hviezdoslavov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.02.2021
10:00
Obec Hviezdoslavov
2059-MSS Projektové dokumentácie
Verejná súťaž
UVO 11.02.2021
10:00
Žilinský samosprávny kraj
2080-MSS Poskytovanie služieb na zabezpečenie kampane na zvyšovanie povedomia verejnosti o problematike násilia na deťoch
Verejná súťaž
UVO 11.02.2021
10:00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
2296-WYP Obec Jalšovík rekonštrukcia obecného verejného vodovodu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 11.02.2021
10:00
Obec Jalšovík
Z2021243 Prístrojové vybavenie na syntézu a purifikáciu DNA
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.02.2021
16:30
Bratislava - m. č. Devínska Nová Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
1271-MST Obstaranie zariadení do stolárskej výroby
Verejná súťaž
UVO 12.02.2021
10:00
OKNOTYP, s. r. o.
1272-MST Síran železitý
Verejná súťaž
UVO 12.02.2021
10:00
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
1483-MUS Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T na roky 2021-2024
Užšia súťaž
UVO 12.02.2021
10:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Výstavba administratívno-prevádzkovej budovy
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 12.02.2021
12:00
Slavomíra Skýpalová – Ruscona, Železničná 461/10, 987 01 Poltár
Agentúra správy majetku Bratislava - Vypracovanie znaleckého posudku - stanovenie výšky škody na hnuteľnom majetku štátu
Obchodno-verejná súťaž
12.02.2021
14:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
2398-MSS Odvoz a spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a použitého jedlého oleja.
Verejná súťaž
UVO 14.02.2021
09:00
Mesto Komárno
45636-MST Inteligentné inovácie vo výrobnom programe spoločnosti Mapo s.r.o.
Verejná súťaž
UVO 15.02.2021
09:00
MAPO s.r.o.
2106-MST Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu a kardiochirurgiu so zreteľom na chlopne pre transkatétrovú implantáciu
Verejná súťaž
UVO 15.02.2021
09:00
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
1373-WYP Rimavská Sobota OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.02.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
1936-WYP Napojenie NN rozvodov JIS na energocentrum a náhradný zdroj – II.etapa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.02.2021
10:00
Trenčiansky samosprávny kraj
2302-WYP Výstavba chodníkov a cyklistických trás, vrátane dopravných subsystémov – časť B – Sládkovičovo
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.02.2021
10:00
Mesto Sládkovičovo
PVS_03_2020_LE Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Levoča
Verejná súťaž
eZakazky 15.02.2021
10:00
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
695-MSS Zabezpečenie strážnej služby a ochrany majetku
Verejná súťaž
UVO 15.02.2021
11:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
45752-MSS Výber Správcov fondov na implementáciu Ekvitného nástroja na podporu Aktivít sociálnej ekonomiky
Verejná súťaž
UVO 15.02.2021
12:00
National Development Fund II., a.s.
187-WYP Zvýšenie energetickej efektívnosti a rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Lozorno
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 15.02.2021
23:59
Obec Lozorno
2070-MSS Tvorba rastlinných genotypov s vysokou odolnosťou a adaptabilitou k biotickým a abiotickým faktorom
Verejná súťaž
UVO 16.02.2021
09:00
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
109-MSS Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu
Verejná súťaž
eZakazky 16.02.2021
09:00
Regionálne združenie obcí Košice - okolie
Zobrazených: 451 - 475 / 506 Stránky:  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21