Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Zabezpečenie betónových podstavcov pre stany
Zákazka s nízkou hodnotou
04.08.2021
10:00
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Projektová dokumentácia - úprava bunky č. 6 - ubytovňa Kopčany
Zákazka s nízkou hodnotou
04.08.2021
10:00
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
30325-WYT Spotrebný materiál k mobilnému ECMO prístroju
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.08.2021
10:00
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
31541-MST Nákup označovačov cestovných lístkov s aplikačným programovým vybavením, zabezpečenie služieb správy a údržby hardvéru a softvéru označovačov, zabezpečenie služieb backoffice systému a jeho údržby
Verejná súťaž
UVO 04.08.2021
10:00
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
32138-WYP Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.08.2021
10:00
Mestská časť Bratislava - Lamač
33453-WYP Realizácia uzatváracieho krytu vozovky – LC Palota
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.08.2021
10:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
34503-WNS Projektová dokumentácia - úprava bunky č. 6 – ubytovňa Kopčany
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.08.2021
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava
34804-WNP Rekonštrukcia vzduchotechniky v školskej jedálni a kuchyni
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 04.08.2021
10:00
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica
Z202116492 Elektricky polohovateľná posteľ s kovovým roštom, skladacia, s antidekubitným matracom, s hrazdou a hrazdičkou,
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.08.2021
10:00
Veľký Krtíš, Veľký Krtíš, Banskobystrický, Slovenská republika
Z202116618 posteľná bielizeň
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.08.2021
10:00
Bratislava - mestská časť Rača, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Z202116622 Ochranné pracovné rukavice
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 04.08.2021
10:00
Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
31885-WYP Revitalizácia vnútrobloku –sídlisko Stred v Tornali
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 04.08.2021
10:00
Mesto Tornaľa
Cyklochodník Geča
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 04.08.2021
11:00
Obec Geča
Cyklochodník Čaňa
Zákazka s nízkou hodnotou
partnerska_dohoda 04.08.2021
11:00
Obec Čaňa
LO-OVS-168-21 Migrácia SAP CRM a ISU na databázu HANA
Obchodná verejná súťaž
spp 04.08.2021
12:00
Slovenský plynárenský priemysel, a.s
Agentúra správy majetku Bratislava - Levice, Duklianske kasárne, budova č. 007 - sklady - oprava strešnej krytiny a doskového podbitia (Obhliadka: Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že obhliadka staveniska (v prípade záujmu) bude dňa 28.07.2021 o 09,00 hod., ktorú si musí každý dohodnúť individuálne s kontaktnou osobou)
Zákazka s nízkou hodnotou
04.08.2021
12:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Vyhotovenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu lesných ciest Kršlenice a Solisko
Zákazka s nízkou hodnotou
04.08.2021
12:00
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Žilina, Námestie M.R.Štefánika 1, 011 45 Žilina
Stredisko prevádzky objektov Zemianske Kostoľany - Nováky, Sklad Trebianka - b.č.6 obnova hygienického náteru (Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky: Odporúča sa obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky. Uskutoční sa z dôvodu overenia a získania všetkých informácií potrebných pre prípravu a spracovanie cenovej ponuky. Zraz je pred vstupom do VÚ 5728, Duklianska 60, 972 71 Nováky dňa 2.8.2021 o 9,30 hod. Obhliadky sa môžu zúčastniť zástupcovia záujemcu, ktorí sa musia preukázať dokladom totožnosti a povolením k vstupu do objektov. Ak sa obhliadky zúčastnia namiesto štatutárov poverené osoby, musia sa preukázať aj overenou plnou mocou uchádzača (nie staršou ako tri mesiace). Nakoľko ide o obhliadku vojenských objektov, je potrebné požiadať o povolenie k vstupu osôb do týchto objektov. Žiadosť o účasť na obhliadke je potrebné doručiť na email stefan.madaj@mil.sk v termíne do 30.7.2021 do 12,00 hod. Záujemcom alebo povereným osobám záujemcu, ktorí si do uvedeného termínu nepožiadali o vstup a nepredložia uvedené doklady pred obhliadkou, nebude umožnený prístup do objektov za účelom obhliadky miesta uskutočnenia predmetu zákazky.)
Zákazka s nízkou hodnotou
04.08.2021
12:00
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Modernizácia priestorov MTF STU Trnava - realizácia Fitness a stojiska na bicykle
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 04.08.2021
12:00
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Hasičský tovar – odevy, obuv, špeciálne technické hasičské náradie (16.07.2021) (Lehota na podanie žiadosti o účasť: Dátum do: 02.08.2021 do 13,00hod.)
Zákazka s nízkou hodnotou
04.08.2021
13:00
Mesto Liptovský Mikuláš
Exteriérová vertikálna vegetačná stena pri Dome kultúry 3 (23.07.2021)
Zákazka s nízkou hodnotou
04.08.2021
13:00
Mesto Liptovský Mikuláš
Rekonštrukcia mestského rozhlasu v meste Sládkovičovo
Zákazka s nízkou hodnotou
04.08.2021
14:00
Mesto Sládkovičovo
31074-MST Teplovýmenné rúrky do hlavných kondenzátorov turbogenerátora
Verejná súťaž
UVO 04.08.2021
14:00
Slovenské elektrárne, a.s.
Prieskum trhu "Kompletná rekonštrukcia fontány v parku na Americkej triede Košice-Sídlisko Ťahanovce" (obhliadku je možné zrealizovať po vzájomnej dohode najneskôr do: 29. 7. 2021 do 14.00 hod)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
04.08.2021
15:00
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
33118-WYP Prístavba základnej školy a telocvične v Kráľovej pri Senci
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.08.2021
08:00
Obec Kráľová pri Senci
Zobrazených: 426 - 450 / 757 Stránky:  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27