Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd z objektu SOŠ LESNÍCKA vrátane pripravovaného zariadenia sociálnych služieb v obci Bijacovce (Predmetom obstarávania je projektová dokumentácia pre stavebné povolenie vo vykonávacom (realizačnom) stupni a inžinierska činnosť na účel získania právoplatného územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Detailnejšie podmienky plánovaného investičného zámeru budú predmetnom osobnej obhliadky, ktorá sa uskutoční dňa 10.9.2021 o 10:00 na mieste, kde sa má investičný zámer realizovať. Verejný obstarávateľ odporúča jednotlivým uchádzačom, aby sa tejto obhliadky zúčastnili.)
Prieskum trhu pre určenie PHZ
20.09.2021
18:00
Prešovský samosprávny kraj
Pokračovanie v budovaní národopisnej expozície
Zákazka s nízkou hodnotou
20.09.2021
23:59
Zemplínske múzeum Michalovce
Vykonávanie geodetických prác na OZ Sobrance
Zákazka s nízkou hodnotou
21.09.2021
08:00
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Sobrance, Kúpeľská 69, 073 01 Sobrance
42168-WYT REKONŠTRUKCIA MIESTNEHO ROZHLASU
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.09.2021
08:00
Obec Poniky
42398-WYP Energetická úspora budovy Obecného úradu s kultúrnym domom Prašník
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.09.2021
08:00
Obec Prašník
Z202118560 USB kľúče
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.09.2021
08:00
Trebišov, Trebišov, Košický, Slovenská republika
Z202118836 Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.09.2021
08:00
Slovenská republika
AOS-300/24-118/2021 Testovacie vzorky poľných dávok potravín - OPAKOVANÁ
Zákazka s nízkou hodnotou
eZakazky 21.09.2021
08:00
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Z202118553 Náhradné diely na autobusy Sor NB12,NB18 - Hnacie ústrojenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.09.2021
08:15
Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
41197-MST "Nákup technologických zariadení do odborných dielní a laboratórií"
Verejná súťaž
UVO 21.09.2021
08:30
Nitriansky samosprávny kraj
42202-WYP REKONŠTRUKCIA KOMUNIKÁCIÍ VO VRÁBĽOCH
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.09.2021
08:30
Mesto Vráble
Z202118841 Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.09.2021
08:30
Slovenská republika
Z202117959 Technologické vybavenie zberného dvora - traktor, čelný nakladač k traktoru, nosič kontajnerov, štiepkovač drevnej hmoty k traktoru, jednonápravový príves s trojstranným vyklápaním, vaňové kontajnery, mobilná víha
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.09.2021
08:45
Hencovce, Vranov nad Topľou, Prešovský, Slovenská republika
40599-WYP Práce spojené s narušením zhutnených plôch a priľahlých súvisiacich plôch v priečnom a pozdĺžnom reze rýpadlom pre projekt č. 2 „Ochrana a obnova biodiverzity v lesných ekosystémoch Košického kraja”
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.09.2021
09:00
Košický samosprávny kraj
40673-MSS Návrh protieróznych a adaptačných opatrení na zhutnených plochách a priľahlých súvisiacich plochách na svahoch lesných pozemkov prispievajúcich k zachovaniu a obnove biodiverzity pre projekt č. 2
Verejná súťaž
UVO 21.09.2021
09:00
Košický samosprávny kraj
41763-MSS Implementácia Akčného plánu trvalo udržateľného energetického rozvoja Košického samosprávneho kraja
Verejná súťaž
UVO 21.09.2021
09:00
Košický samosprávny kraj
41764-MSS Zber, preprava a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, a prenájom zberných nádob
Verejná súťaž
UVO 21.09.2021
09:00
Mesto Šaľa
41768-MST Dodanie detských hracích prvkov a rekonštrukcia detského ihriska Sedmokrásková
Verejná súťaž
UVO 21.09.2021
09:00
Mestská časť Bratislava - Ružinov
41941-WYP GAS BB - zníženie energetickej náročnosti – rekonštrukcia častí strešného plášťa, výmena zasklených stien a podlahy v telocvični
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.09.2021
09:00
Gymnázium Andreja Sládkoviča
42323-WYP Cyklo Alej Veľký Šariš_
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.09.2021
09:00
Mesto Veľký Šariš
42864-WYT Prístrojové vybavenie pre ambulanciu športového lekárstva
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 21.09.2021
09:00
Fakultná nemocnica Trenčín
Z202118040 Tovar ku PC
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.09.2021
09:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202118083 Technologické vybavenie zberného dvora - Čelný nakladač k traktoru, Drvič k drveniu drobného stavebného odpadu, Drvič biologického odpadu, Traktorový príves dvojnápravový s vyklápaním na tri strany, Mostná automobilová váha, Ramenový nosič kontajnerov s podvozkom za traktor, Kontajner otvorený
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.09.2021
09:00
Dvorníky, Hlohovec, Trnavský, Slovenská republika
Z202118121 Kit pre upgrade 3D tlačiarne
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.09.2021
09:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Z202118169 Spotrebný materiál pre MSLA 3D tlačiareň
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 21.09.2021
09:00
Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Zobrazených: 301 - 325 / 929 Stránky:  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22