Zverejnené súťaže

Objedánka vyhľadávania

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Príprava stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov v DSS LIBERTAS
Zákazka s nízkou hodnotou
02.02.2023
09:00
Domov sociálnych služieb LIBERTAS, Tuhárske námestie 2578/11, 984 01 Lučenec
Osobné motorové vozidlo kategória M1 s ťažným zariadením
Zákazka s nízkou hodnotou
10.02.2023
12:00
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Kukučínova 9, 054 27 Levoča
Obnova NN rozvodov sond ZS1 trasy A, B a C (Na základe uverejnenia tohto oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na internetovej stránke NAFTA a.s. (www.nafta.sk) navrhovatelia doručením e-mailu vyhlasovateľovi v termíne do 27.01.2023 na adresu nákupný portál: https://nafta.1803sw.com prejavia záujem o účasť v súťaži.) (Obhliadka miesta realizácie diela JE povinná. Termín obhliadky miesta realizácie je 31.1.2023 o 10:00 hod. so zrazom na Centrálnom areáli Gajary. Kontaktná osoba : Martin Petráš, martin.petras@nafta.sk, mob. +421 918 428 737. Predkladateľ je povinný ohlásiť svoj záujem o obhliadku minimálne 2 dni vopred kontaktnej osobe za účelom vybavenia vstupu do areálu ZS1.) (Vysvetlenie podmienok účasti uvedených v tomto oznámení je možné len na základe písomnej požiadavky doručenej elektronickou poštou kontaktnej osobe vyhlasovateľa (uvedenej v bode 2, t.j. Mgr. Antonia Cavalli PhD.) najneskôr do 13.02.2022 do 10:00 hod.)
Obchodná verejná súťaž
17.02.2023
10:00
NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Ruksaky (batohy)...940 ks
Výzva na predkladanie ponúk
03.02.2023
10:00
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Tomášikova 28B, 821 01 Bratislava
Odstránenie deliacej steny na spoločnej chodbe a vysušenie podlahy
Prieskum trhu pre určenie PHZ
01.02.2023
09:00
Základná škola, Žitavská 1, 821 07 Bratislava
Vybavenie laboratória riadiačnej monitorovacej siete
Verejná súťaž
01.02.2023
09:00
Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava
Základná škola Špačince, pavilón A, B nadstavba
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
03.02.2023
11:00
Obec Špačince
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Východ na obdobie 2023 - 2026 opakovaná (trvanie zmluvy 48 mesiacov)
Verejná súťaž
20.02.2023
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Východ, Jovická 2, 048 01 Rožňava
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Vihorlat na obdobie 2023 - 2026 opakovaná (trvanie zmluvy 48 mesiacov)
Verejná súťaž
20.02.2023
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Vihorlat, Čemernianska 136, 093 03 Vranov nad Topľou
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Gemer na obdobie 2023 - 2026_opakovana 2x (trvanie zmluvy 48 mesiacov)
Verejná súťaž
21.02.2023
12:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Gemer, Námestie slobody 2, 050 80 Revúca
Lesnícke služby v ťažbovom procese na organizačnej zložke OZ Šariš na obdobie 2023 - 2026 opakovaná 2x (trvanie zmluvy 48 mesiacov)
Verejná súťaž
20.02.2023
12:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Šariš, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov
Lesnícke služby v ťažbovom procese na organizačnej zložke OZ Považie na obdobie 2023 - 2026 - OPAKOVANÁ (trvanie zmluvy 48 mesiacov)
Verejná súťaž
20.02.2023
08:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie, Hodžova 38, 911 01 Trenčín
Rekonštrukčné práce na elektroinštalácii (Na termíne obhliadky je možné sa dohodnúť s kontaktnou osobou verejného obstarávateľa v pracovné dni od 8.00 do 15.00 hod., najneskôr do 08.02.2023 do 14:00 hod. s poverenou osobou verejného obstarávateľa: Ing. Milan Kozub, na tel. č.: +421 917 831 737, e-mail: milan.kozub@unlp.sk)
Zákazka s nízkou hodnotou
13.02.2023
10:00
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice - mestská časť Juh
Lesnícke služby v ťažbovom procese na organizačnej zložke OZ Karpaty na obdobie 2023 - 2026 II Kolo (trvanie zmluvy 48 mesiacov)
Verejná súťaž
27.02.2023
09:00
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Karpaty, Pri rybníku 1301, 908 41 Šaštín-Stráže
DODÁVKA LICENCIÍ RED HAT A SÚVISIACICH SLUŽIEB (Predmetom zákazky je a) dodávka nových licencií REDHAT a subscription na 3 roky, b) školiace služby súvisiace s dodávkou licencií.)
Verejná súťaž
23.02.2023
12:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka
Vodozádržné opatrenia v meste Rajec (ktoré budú realizované odvedením zrážkových vôd zo spevnených plôch prostredníctvom novobudovaných systémov rúr s vytvorením retenčných objektov – nádrží, podzemných retenčných priestorov a dažďovej záhrady)
Zákazka s nízkou hodnotou
10.02.2023
09:00
Mesto Rajec
Vákuová plnička
Prieskum trhu
03.02.2023
10:00
JINEX, s.r.o., M. Rázusa 15/3930, 010 01 Žilina
Predaj osobných automobilov 2/2023
Obchodná verejná súťaž
10.02.2023
09:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka
Granulované krmivo a kŕmne zmesi - kopytníky, pštrosy, ...
Zákazka s nízkou hodnotou
08.02.2023
10:00
Zoologická záhrada Košice, Ulica k Zoologickej záhrade 1, 040 01 Košice - Kavečany
Predaj osobných automobilov 1/2023
Obchodná verejná súťaž
10.02.2023
09:00
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka
Nákup traktora (o výkone od 70 kW, celková šírka traktora max 1800 mm)
Prieskum trhu
07.02.2023
12:00
Vinohrady Jasová, s.r.o., Jasová 562, 941 34 Jasová
Dodanie, implementácia a služby podpory prevádzky a údržby komplexného nástroja pre Kybernetickú bezpečnosť (trvanie zmluvy 12 mesiacov)
Zákazka s nízkou hodnotou
08.02.2023
09:00
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
Obstaranie rekonštrukčných stavebných prác - PIGAGRO, s.r.o. (rekonštrukcia strešnej konštrukcie maštalí a zemnej nádrže na hnojovicu)
Prieskum trhu
13.02.2023
10:00
PIGAGRO, s.r.o., Ipeľský Sokolec 360, 935 75 Ipeľský Sokolec
Anestetiká
Zákazka s nízkou hodnotou
10.02.2023
10:00
Nemocnica Poprad, a.s., Banícka 803/28, 058 45 Poprad
Výroba mlieka a mliečnych výrobkov so znížením obsahom cholesterolu (Odstredivka mlieka, Tank na uskladnenie odstredeného mlieka, Sanitačné čerpadlo, Soliaca vaňa, Stojan na nite)
Prieskum trhu
04.02.2023
12:00
Necpalská mliekareň, s. r. o., Necpaly 226, 038 12 Necpaly
Zobrazených: 401 - 425 / 481 Stránky:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20