Poisťovacie služby

  Zadávateľ:
Mesto Košice
  Predpokladaná hodnota:
1.849.405,25 €
  Možnosť prihlásenia do:
08.12.2020 10:12

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
04.11.2020
  Dátum zverejnenia:
10.11.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Košice
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00691135
Trieda SNP 48/A, 04011 Košice-Západ
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Lýdia Juríková
Telefón: +421 556419234
Email: lydia.jurikova@kosice.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6915
Hlavná adresa(URL): www.kosice.sk

Knižnica pre mládež mesta Košice
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00189006
Kukučínova 2 , 04359 Košice
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Polohová
Telefón: +421 911656231
Email: ekonom@kosicekmk.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/821
Hlavná adresa(URL): http://www.kosicekmk.sk
Zoologická záhrada Košice
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00083089
Ulica k Zoologickej záhrade 1 , 04001 Košice
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Ingrid Tomková
Telefón: +421 557968026
Email: ekonom@zookosice.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/162
Hlavná adresa(URL): http://www.zookosice.sk
Správa mestskej zelene v Košiciach
Vnútroštátne identifikačné číslo: 17078202
Rastislavova 79 , 04001 Košice
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Katarína Ondášová
Telefón: +421 556224557
Email: smsz@smsz.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2004
Hlavná adresa(URL): http://www.smsz.sk
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00696871
Garbiarska 4 , 04001 Košice
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Viera Danková
Telefón: +421 911216832
Email: vo.sspmk@gmail.com
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1696
Hlavná adresa(URL): http://www.sspmk.sk
K 13 - Košické kultúrne centrá
Vnútroštátne identifikačné číslo: 42323975
Kukučínova 2 , 04001 Košice
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Martin Petro
Telefón: +421 553009203
Email: martin.petro@k13.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/15128
Hlavná adresa(URL): http://www.k13.sk
Psychosociálne centrum
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31996361
Löfflerova 2 , 04022 Košice
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Madárová
Telefón: +421 553813636
Email: zastupca@pscentrum.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2995
Hlavná adresa(URL): http://www.pscentrum.sk
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 44518684
Južné nábrežie 13 , 04219 Košice
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Kontaktná osoba: Slávka Tóthová
Telefón: +421 557871332
Email: slavka.tothova@bpmk.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/10506
Hlavná adresa(URL): http://www.bpmk.sk
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31701914
Bardejovská 6 , 04329 Košice
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Mária Boboňková
Telefón: +421 556407220
Email: maria.bobonkova@dpmk.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8171
Hlavná adresa(URL): http://www.dpmk.sk
Školská jedáleň Juhoslovanská 2, Košice
Vnútroštátne identifikačné číslo: 42330238
Juhoslovanská 2 , 04013 Košice
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Kontaktná osoba: Marcela Jaselská
Telefón: +421 907772083
Email: jedalenjuhoslovanska@gmail.com
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/16754
Hlavná adresa(URL): http://www.sjke.sk/juhoslovanska/
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Žižkova 4, Košice
Vnútroštátne identifikačné číslo: 42409837
Žižkova 4 , 04001 Košice
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Kontaktná osoba: Katarína Harangozóová
Telefón: +421 553813596
Email: mszizkova4kosice@gmail.com
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/18489
Hlavná adresa(URL): https://mszizkova4.edupage.org
Mesto Košice - Mestská polícia Košice
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00691135
Trieda SNP 48/A , 04011 Košice
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Helena Rohrerová
Telefón: +421 556419405
Email: helena.rohrerova@kosice.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6915
Hlavná adresa(URL): www.kosice.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: iné (vyplňte prílohu A.I)
Tatra Tender s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 44119313
Krčméryho 16 , 81104 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Gabriela Heribanová
Telefón: +421 948490081
Email: gabriela.heribanova@tatratender.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6915
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): www.kosice.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Samospráva
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Poisťovacie služby
Referenčné číslo: MK/A/2020/20889
II.1.2) Hlavný kód CPV
66510000-8
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky sú poisťovacie služby, a to (i) poistenie majetku, (ii) poistenie zodpovednosti za škodu, (iii) poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu, (iv) havarijné poistenie motorových vozidiel, (v) poistenie osôb prepravovaných v motorových vozidlách (úrazové poistenie) a (vi) povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 849 405,25 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
66515200-5
66514110-0
66516100-1
66516400-4
66516000-0
66512100-3
66515000-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesto plnenia predmetu zákazky: podľa Rámcovej dohody
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky sú poisťovacie služby, a to (i) poistenie majetku, (ii) poistenie zodpovednosti za škodu, (iii) poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu, (iv) havarijné poistenie motorových vozidiel, (v) poistenie osôb prepravovaných v motorových vozidlách (úrazové poistenie) a (vi) povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla pre Mesto Košice a subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Košice.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. D.1 Návrh Rámcovej dohody Časti D. Obchodné podmienky súťažných podkladov.

Podrobný obsah a podmienky poskytovania súvisiacich služieb a iné podmienky plnenia predmetu zákazky tvoria obsah Časti D. Obchodné podmienky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 849 405,25 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Splnenie podmienok účasti možno preukázať Jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len "ZVO"), pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú verejnému obstarávateľovi uchádzači podľa § 55 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.

2. Tejto verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia
vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 ZVO.

3. Spôsob preukázania splnenia podmienok podľa § 32 ods. 1 ZVO:

3.1 Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia svojím zápisom v zozname hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len "ZHS") v súlade s § 152 ZVO.

3.2 Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v ZHS podľa § 152 ZVO preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia dokladmi v súlade s § 32 ods. 2 ZVO.

4. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 3.2 vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

5. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

6. Verejný obstarávateľ informuje záujemcov, že je oprávnený použiť niektoré údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Uchádzač, ak nie je zapísaný v ZHS alebo ak doklady dočasne nenahrádza predložením Jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 ZVO, nie je povinný predkladať nasledovné doklady - doklad na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO (Výpis z registra trestov) a § 32 ods. 1 písm. e) ZVO (doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu). Ak uchádzač alebo záujemca nepredloží doklad podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO, je povinný na účely preukázania uvedenej podmienky poskytnúť verejnému obstarávateľovi všetky údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. V prípade, ak by verejný obstarávateľ v období vyhodnotenia splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní stratil možnosť prístupu k daným údajom, je oprávnený vyžiadať si od uchádzačov aj predloženie aj uvedených dokladov.

7. Podrobnosti k podmienkam účasti osobného postavenia a ich preukazovanie sú uvedené v § 32 ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu
Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie: Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 08.12.2020 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.09.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 08.12.2020 12:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky. Miestom sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk komisiou bude v zmysle § 52 ods. 2 ZVO verejné.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejný obstarávateľ nevyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky.

2. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami, postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi Verejným obstarávateľom a uchádzačmi, resp. záujemcami, počas celého procesu Verejného obstarávania.

3. Návod na používanie systému je dostupný na webovom sídle portálu JOSEPHINE (http://files.nar.cz/docs/josephine/sk/Skrateny_navod_ucastnik.pdf).

4. Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 66 ods. 7 ZVO.

5. Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

6. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy, predmetné verejné obstarávanie nie je a) zeleným verejným obstarávaním, b) obstarávanie inovácií, c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

7.Verejný obstarávateľ v zmysle § 40 ods. 6 písm. g) ZVO vylúči uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
04.11.2020