CPV: 66510000-8 Poisťovacie služby

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 66510000-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
51314-MSS Poistenie Železníc Slovenskej republiky
Verejná súťaž
UVO 01.02.2023
09:00
Železnice Slovenskej republiky