CPV: 66516100-1 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 66516100-1

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
37282 - WYS Povinné zmluvné poistenie (PZP) a havarijne poistenie (HP) služobných motorových vozidiel 2024-2025
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.12.2023
09:00
Pôdohospodárska platobná agentúra