CPV: 66514110-0 Poistenie motorových vozidiel

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 66514110-0

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
56678-WYS Poistenie motorových vozidiel
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 30.11.2021
10:00
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.