CPV: 66516000-0 Poistenie zodpovednosti

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 66516000-0

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Poistenie zodpovednosti
Verejná súťaž
05.12.2023
10:00
Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava