CPV: 66515000-3 Poistenie pre prípad poškodenia alebo straty

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 66515000-3

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
31071-MSS Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu
Verejná súťaž
UVO 09.08.2021
15:00
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.