Prevádzková budova - hygienické zariadenie

  Zadávateľ:
Obec Pečeňady
  Predpokladaná hodnota:
388.328,34 €
  Možnosť prihlásenia do:
15.03.2021 09:03

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
19.02.2021
  Dátum zverejnenia:
22.02.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Pečeňady
IČO: 00312878
Pečeňady 93, 92207 Pečeňady
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Jančárová
Telefón: +421 903965521
Email: obstaravanie@pecenady.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.e-lena.sk
Hlavná adresa(URL): www.uvo.gov.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): www.e-lena.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Prevádzková budova - hygienické zariadenie
Referenčné číslo: 1/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
45210000-2
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je stavba prevádzkovej budovy pre športový areál ako nové hygienicko-prevádzkové zázemie futbalového klubu (šatne + hygienické zariadenia) s administratívou a bufetový predaj občerstvenia s verejným WC a viacúčelovej variabilnej sály na poschodí. Terasa na poschodí s vegetačnou úpravou bude slúžiť pre oddych a relax. Zriadeniu novej stavby bude predchádzať odstránenie nadzemnej časti terajšej stavby (demontáž a odvoz dreveného prístrešku, odstránenie stožiarových svietidiel 3 ks, odstránenie zastrešenia objektu a demontáž a odvoz 12 ks UNIMO buniek).
Rozsah prác je podrobne špecifikovaný v projektovej dokumentácii a výkaze výmer na ocenenie, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
388 328,34 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45212221-1
45110000-1
45300000-0
44111000-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
SK02
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Pečeňady, lokalita futbalové ihrisko - prevádzková budova súpis. č. 174, na pozemku parc. č. 831/6 (reg. C), k. ú. Pečeňady;
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je stavba prevádzkovej budovy pre športový areál ako nové hygienicko-prevádzkové zázemie futbalového klubu (šatne + hygienické zariadenia) s administratívou a bufetový predaj občerstvenia s verejným WC a viacúčelovej variabilnej sály na poschodí. Terasa na poschodí s vegetačnou úpravou bude slúžiť pre oddych a relax. Zriadeniu novej stavby bude predchádzať odstránenie nadzemnej časti terajšej stavby (demontáž a odvoz dreveného prístrešku, odstránenie stožiarových svietidiel 3 ks, odstránenie zastrešenia objektu a demontáž a odvoz 12 ks UNIMO buniek).
Rozsah prác je podrobne špecifikovaný v projektovej dokumentácii a výkaze výmer na ocenenie, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
388 328,34 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 300
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1 V súlade s § 112 ods.4 zákona verejný obstarávateľ vyžaduje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods.1 písm. e) a f) - verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
- podľa § 32 ods.1 písm. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.
- podľa § 32 ods.1 písm. f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Splnenie uvedených podmienok účasti uchádzač alebo záujemca preukazuje podľa § 32 ods.2 písm. e) a f) zákona (ak v odseku 3 zákona nie je ustanovené inak) nasledovne:
- podmienku účasti podľa § 32 ods.1 písm. e) preukazuje doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
- podmienku účasti podľa § 32 ods.1 písm. f) preukazuje doloženým čestným vyhlásením - doklad podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch, v súlade s dokladom o oprávnení podnikať alebo iným oprávnením.

1.2 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
1.3 Splnenie podmienok účasti podľa bodu 1.1 môže uchádzač preukázať podľa § 152 ods.1 zápisom vedeným v zozname hospodárskych. subjektov.

1.4 Ak uchádzač využije možnosť predkladania konkrétnych dokladov na preukázanie vyššie uvedených podmienok účasti, je povinný originálne doklady/prvopisy originálov alebo ich úradne overené kópie (vrátane úradných prekladov) naskenovať a vložiť ich do elektronického systému ELENA ako súčasť ponuky (odporúčaný formát je PDF). Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzača o doručenie dokladov predložených v ponuke aj v listinnej podobe s cieľom overiť originalitu dokladov.

1.5 Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (ďalej len ako JED) podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak hospodársky subjekt použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6 zákona. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 39 ods. 7 a 8, ak čestné vyhlásenie obsahuje aj informácie podľa druhej vety.

1.5.1 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti dočasne nahradené JED-om alebo Čestným vyhlásením predkladajú verejnému obstarávateľovi uchádzači podľa § 55 ods. 1 zákona v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.

1.6 Verejný obstarávateľ informuje záujemcov, že je oprávnený použiť údaje podľa § 32 ods. 1 písm. e) z informačných systémov verejnej správy.

Pre obmedzený počet znakov v tomto okne, sú podrobné informácie uvedené v súťažných podkladoch v časti A.2 Podmienky účasti uchádzačov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie v zmysle § 33 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní:
Bod 1.
Podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní vyjadrením banky, alebo pobočky zahraničnej banky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1.1Uchádzač predloží a preukáže vyjadrením každej banky, zahraničnej banky alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, v ktorej/ktorých má uchádzač vedený účet, že
-uchádzač nebol v nepovolenom debete za predchádzajúce obdobie 24 mesiacov ku dňu vystavenia vyjadrenia každej banky alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, resp. za obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu (ak je účet zriadený kratšie ako 24 mesiacov);
-bežný účet uchádzača nebol predmetom exekúcie za predchádzajúce obdobie 24 mesiacov ku dňu vystavenia vyjadrenia každej banky alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, resp. za obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu;
-pri splácaní úveru, uchádzač dodržuje splátkový kalendár.

Verejný obstarávateľ bude akceptovať len vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky.
Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky, zahraničnej banky alebo pobočky zahraničnej banky a verejný obstarávateľ ho neuzná.

Predložené vyjadrenie/vyjadrenia banky, zahraničnej banky alebo pobočky zahraničnej banky, musí/musia byť originál/originály, resp. úradne osvedčená kópia, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky.

1.2 Uchádzač predloží Čestné vyhlásenie uchádzača, že ku dňu predloženia ponuky má otvorené účty len v banke/bankách alebo pobočke zahraničnej banky, od ktorej/ktorých predložil vyjadrenie/vyjadrenia požadované v bode 1.1. - doklad podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch, v súlade s dokladom o oprávnení podnikať alebo iným oprávnením. (V prípade skupiny dodávateľov musí byť čestné vyhlásenie podpísané každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny).

Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti podľa § 112 ods. 5 a § 38 ods. 5 zákona: požiadavka je primeraná, jej potreba vyplynula za účelom overenia si ekonomickej a finančnej stability uchádzača, či je predpoklad, že bude spôsobilý úspešne a bezproblémovo plniť zmluvu aj napriek tomu, že verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky a úhrada za skutočne vykonané dodávky a práce bude vykonaná len v jednej platbe po úspešnom prevzatí dohotovenej stavby verejným obstarávateľom v preberacom konaní.

1.3 V zmysle § 114 ods. 2 zákona uchádzač môže pri preukazovaní finančného a ekonomického postavenia postupovať podľa § 33 ods. 2 a 3.

1.3.1 V súlade § 33 ods.2 zákona: Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení Zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Podľa § 114 ods. 2 osoba, ktorej zdroje majú byť použité, musí preukázať splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú osobného postavenia v rozsahu ako uchádzač, okrem § 32 ods. 1 písm. e), ak ide o finančné a ekonomické postavenie a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

1.3.2 UPOZORNENIE
Verejný obstarávateľ upozorňuje, že aplikuje ustanovenie § 33 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní a požaduje, aby uchádzač a iná osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne.

Pre obmedzený počet znakov v tomto okne, sú podrobné informácie uvedené v súťažných podkladoch v časti A.2 Podmienky účasti uchádzačov.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní v zmysle § 34 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní:
Bod 1.
Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní - Zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (t. j. 60 mesiacov od vyhlásenia verejného obstarávania) s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené .

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti podľa § 112 ods. 5 a § 38 ods. 5 zákona:
Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona požiadavka je primeraná vo vzťahu k náročnosti stavby i vo vzťahu k predpokladanej hodnote zákazky. Preukázanie úspešnej realizácie prác na rovnaký alebo podobný predmet zákazky vedie k výberu dodávateľa garantujúceho profesionálnu, plynulú a bezproblémovú realizáciu zákazky bez zbytočných prieťahov a jej úspešné dokončenie v zmluvne dohodnutom termíne. Verejný obstarávateľ touto podmienkou účasti overuje tiež preukázanie praktických skúseností s uskutočňovaním prác rovnakého, alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1.1 uchádzač splní požadovanú technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť
ak z predloženého zoznamu stavebných prác a referencií/potvrdení o ich uspokojivom vykonaní preukáže, že za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (t. j. 60 mesiacov od vyhlásenia verejného obstarávania) uspokojivo realizoval stavebné práce rovnaké alebo podobné ako je predmet zákazky a to kumulatívne v hodnote rovnakej alebo vyššej ako 380 000 EUR bez DPH. Zoznam musí byť doplnený potvrdením/potvrdeniami odberateľa/odberateľov za každú realizovanú zákazku definovanú v predchádzajúcej vete a ktorá je obsiahnutá v predloženom Zozname (originál alebo úradne overená kópia).
V prípade, ak uchádzač predkladá doklady v inej mene ako euro, uvedie ceny v pôvodnej mene a uvedie aj ceny v EUR. Prepočet inej meny na Euro sa bude odvíjať kurzom stanoveným ECB platným ku dňu zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk.

Definícia: Pojem rovnaký, alebo podobný predmet zákazky sa rozumie výstavba neobytných i obytných budov, bytových domov, prevádzkových budov, budov pre telovýchovu a šport, budov pre administratívu, budov pre obchod a služby, budov pre kultúru, ..., prípadne ich prestavba, nadstavba, dostavba, rekonštrukcia, vrátane ich pripojení na inžinierske siete.

Verejný obstarávateľ odporúča, aby zoznam a potvrdenie/potvrdenia obsahovali minimálne tieto údaje:
a)Obchodné meno a adresa sídla/miesta podnikania zhotoviteľa;
b)Obchodné meno a sídlo verejného obstarávateľa/odberateľa;
c)Zmluvný termín uskutočnenia stavebných prác, skutočný termín uskutočnenia stavebných prác,
d)Popis uskutočnených stavebných prác, z ktorého bude jasne a určito zrejmé uskutočnenie stavebných prác na predmete rovnakom alebo podobnom ako je predmet zákazky,
e)Vyjadrenie odberateľa o uspokojivom uskutočnení stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok (obsiahnuté len v predloženom potvrdení);
f)Zmluvnú celkovú cenu za uskutočnenie stavebných prác a skutočnú (fakturovanú) celkovú cenu za zhotovenie stavebných prác, ktorou sa rozumie celková cena za uskutočnenie stavebných prác v štruktúre cena bez DPH, DPH a cena s DPH (ďalej len cena). V prípade, že skutočne fakturovaná celková cena sa líši od celkovej zmluvnej ceny a je preukázaná podľa ďalej uvedených pravidiel pre vyhodnotenie, bude akceptovaná táto skutočne fakturovaná celková cena v zmysle pravidiel uplatnenia t.j. bez DPH.
Mena pre cenu: EUR. (Cenu v inej mene ako v mene EUR je potrebné prepočítať kurzom stanoveným ECB platným ku dňu zverejnenia Výzvy na predkladanie ponúk do Vestníka).
g)Meno a priezvisko, funkciu, telefónne číslo alebo e-mail kontaktnej osoby odberateľa, u ktorej si možno overiť údaje obsiahnuté v predloženom Zozname a potvrdení/potvrdeniach.

Poznámka:
- V prípade zmlúv s viacročným plnením, presahujúcim vymedzené rozhodné obdobie, ak plnenie bolo začaté skôr, alebo ukončené neskôr, než je vymedzené rozhodné obdobie (t.j. predchádzajúcich 60 mesiacov od vyhlásenia verejného obstarávania) do plnenia sa zahrnú iba čiastkové hodnoty zmlúv plnené v konkrétnom vymedzenom rozhodnom období, preto (pre objektívne posúdenie splnenia podmienky účasti) ich uchádzač v predložených dokladoch musí vyčísliť (v EUR bez DPH).

- V prípade, že v rámci predložených referencií boli realizované aj práce na iný, ako rovnaký alebo podobný predmet zákazky, musí byť z dokladu (pre objektívne posúdenie splnenia podmienok účasti) zrejmá finančná hodnota stavebných prác, ktoré sú na rovnaký, alebo podobný predmet zákazky.

Pre obmedzený počet znakov v tomto okne, sú podrobné informácie uvedené v súťažných podkladoch v časti A.2 Podmienky účasti uchádzačov.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 15.03.2021 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 15.03.2021 15:00
Miesto: Obec Pečeňady, Obecný úrad, 922 07 Pečeňady č. 93
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk bude prítomná komisia verejného obstarávateľa a verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk (alebo ich splnomocneným zástupcom). Preukazujú sa preukazom totožnosti a splnomocnený zástupca aj splnomocnením na zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
- Časť II.2.7: Dĺžka trvania zákazky v dňoch nie je 300 dní od zadania zákazky, ale 300 dní odo dňa odovzdania staveniska.
- V zmysle § 11 ods. 1 zákona verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom/uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú v registri zapísaní alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú v registri zapísaní.
- zábezpeka ponuky sa nevyžaduje.

- Verejný obstarávateľ súťažné podklady uchádzačom nezasiela. Poskytuje prístup k súťažným podkladom a inej sprievodnej dokumentácii odo dňa uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk vo vestníku, v profile verejného obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4754 a tiež na elektronickom portáli ELENA,
prostredníctvom ktorého bude prebiehať komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní, vrátane predkladania ponúk.
ELENA je webová aplikácia, nachádzajúca sa na doméne https://www.e-lena.sk/.

Z verejnej časti systému ELENA však nie je možné realizovať komunikáciu s verejným obstarávateľom. Komunikácia s verejným obstarávateľom zo strany záujemcov je možná až po registrácii/prihlásení do systému ELENA.
Spôsob vyžiadania a poskytnutia súťažných podkladov:
a) hospodársky subjekt zadá do internetového vyhľadávača elektronickú adresu www.e-lena.sk ;
b) klikne na názov tejto zákazky;
c) klikne na Mám záujem;
d) prihláste sa do systému nasledovným spôsobom:
d1) ak už hospodársky subjekt má v systéme zriadené konto prihlási sa priamo svojimi už poskytnutými prihlasovacími údajmi.
d2) ak ešte hospodársky subjekt nemá zriadené konto v systéme, t.j. nie je zaregistrovaný, klikne na "Registrácia" a postupuje podľa pokynov uvedených pre registráciu v systéme priamo na internetovej stránke www.e-lena.sk.

Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému ELENA ako aj ďalšie užitočné informácie sú uvedené v manuáli pre záujemcu/uchádzača:
https://www.e-lena.sk/sites/default/files/2019-08/ELENA%20manual%20-%20Za%CC%81ujemca.pdf

V prípade potreby vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie alebo iných dokumentov poskytnutých v lehote na predkladanie ponúk podľa zákona, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať v zákonnej lehote priamo prostredníctvom elektronického systému www.e-lena.sk. Nepostačuje, aby žiadosť o vysvetlenie bola doručená na e-mailovú adresu kontaktnej osobe verejného obstarávateľa. Vyššie uvedený postup platí aj v prípade, ak hospodársky subjekt získa súťažné podklady z Profilu verejného obstarávateľa, alebo iným spôsobom. V rámci dodržania princípu rovnakého zaobchádzania so záujemcami a princípu transparentnosti, verejný obstarávateľ určil vyššie uvedený spôsob komunikácie, na iný spôsob komunikácie verejný obstarávateľ nebude brať zreteľ. Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Nakoľko prevádzkovateľ Vestníka vo formulári Výzvy na predkladanie ponúk limituje počet znakov, ktoré je možné vložiť v tomto formulári do polí s textovým atribútom, nie je možné v texte Výzvy uviesť podrobne podmienky elektronickej komunikácie. Podrobné vymedzenie a určenie doručovania písomností a dokladov ako aj komunikácie so záujemcami a uchádzačmi verejný obstarávateľ uvádza v súťažných podkladoch. Z uvedeného dôvodu bol v texte Výzvy uvedený iba komunikačný portál a základné pravidlá vyžiadania podkladov či požiadania o vysvetlenie.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
19.02.2021