CPV: 45300000-0 Stavebno-inštalačné práce

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45300000-0

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
59916-WYP Stavebné a inštalačné úpravy pracoviska MR
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 31.01.2022
10:00
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice