CPV: 45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45210000-2

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
37786 - WNP Garáže - DHZ Kúty
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
UVO 08.12.2023
09:30
Obec Kúty