CPV: 45110000-1 Búranie budov a demolačné práce a zemné práce

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45110000-1

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Búranie Dvojbytu Hrončok
Zákazka s nízkou hodnotou
25.10.2021
09:30
Lesy Slovenskej republiky š. p., Odštepný závod Čierny Balog, Hlavná 245/72, 976 52 Čierny Balog