CPV: 44111000-1 Stavebné materiály

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 44111000-1

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
6341-MST Výroba a dodávka bratislavskej dlažby II.
Verejná súťaž
UVO 28.02.2022
10:00
Hlavné mesto SR Bratislava