CPV: 44111000-1 Stavebné materiály

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 44111000-1

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Z202314167 Stavebný materiál I.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
EKS 11.12.2023
15:30
Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika