Projekt D4.7 – Dekontaminácia a demolácia budov JE V1 a uvedenie areálu do pôvodného stavu, podprojekt D4.7.01

  Zadávateľ:
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
135.365.841,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
25.01.2021 09:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Užšia súťaž
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
08.12.2020
  Dátum zverejnenia:
14.12.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35946024
Tomášikova 22, 82102 Bratislava - mestská časť Ružinov
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Pavol Galamboš
Telefón: +421 335315216
Email: galambos.pavol@javys.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9542
Hlavná adresa(URL): http://www.javys.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
podľa §7 ods.1 písm. d)
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vyraďovanie jadrovoenergetických zariadení, nakladanie s vyhoretým palivom.
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Projekt D4.7 – Dekontaminácia a demolácia budov JE V1 a uvedenie areálu do pôvodného stavu, podprojekt D4.7.01
Referenčné číslo: 429395
II.1.2) Hlavný kód CPV
45110000-1
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je uskutočnenie špecifického plnenia nevyhnutného pre úspešnú realizáciu Projektu D4.7 Dekontaminácia a demolácia budov JE V1 a uvedenie areálu do pôvodného stavu, podprojekt D4.7.01, vrátane zabezpečenia všetkých súvisiacich aktivít t. j. najmä:
- vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie v rozsahu realizačného projektu, potrebnej k povoleniu a realizácii prác, ďalšej dokumentácie k zabezpečeniu povolení od príslušných orgánov štátnej správy a ďalšej dokumentácie súvisiacej s realizáciou projektu,
- vykonanie úvodnej rádiologickej charakterizácie lokality JE V1,
- modifikácia stavebných objektov a technologických systémov realizácia stavebných úprav na stavebných objektoch a technologických systémoch z dôvodu ich potreby pri dekontaminácii alebo demolácii iných SO prípadne ich využívania aj po ukončení vyraďovania JE V1,
- demontáž zostávajúcich technologických prvkov resp. časti systémov a zariadení, ktoré neboli zdemontované v predchádzajúcich projektoch vyraďovania JE V1,
- vykonanie rádiologického prieskumu s následnou dekontamináciou kontaminovaných stavebných povrchov a konštrukcií,
- demolácia všetkých nepotrebných stavebných objektov (vrátane podzemných do -1m tam kde je to možné),
- vyčistenie a uvedenie areálu JE V1 do pôvodného stavu,
- vykonanie záverečného radiačného prieskumu a vyňatie JE V1 spod administratívnej kontroly dozorných orgánov SR,
- nakladanie so vzniknutým odpadom.
Účelom podprojektu D4.7.01 je ukončenie procesu vyraďovania nepotrebnej technológie, demolácia nepotrebných SO, sanácia areálu JE V1, vykonanie záverečného prieskumu a uvoľnenie lokality JE V1 spod administratívnej kontroly dozorných orgánov SR. Slovenská republika by tým splnila svoj záväzok k predčasnému odstaveniu JE V1 na základe Uznesenia vlády č. 801/1999 Z.z. a Zmluvy o pristúpení do EÚ a následných nevyhnutných krokov a postupov s JE V1. Rozsah podprojektu D4.7.01 je možné rozdeliť do týchto základných činností:
- Vypracovanie a dodanie všetkej dokumentácie súvisiacej s projektom
- Úvodná rádiologická charakterizácia lokality JE V1
- Modifikácie stavebných objektov a technologických systémov stavebné úpravy
- Demontáž nepotrebných systémov
- Rádiologický prieskum a dekontaminácia stavebných povrchov
- Demolácia stavebných objektov
- Spätný zásyp stavebných jám
- Uvedeniu areálu do pôvodného stavu
- Záverečný prieskum a vyňatie JE V1 spod administratívnej kontroly dozorných orgánov SR
- Nakladanie so vzniknutým odpadom na strane dodávateľa počas implementácie projektu
Ďalšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
135 365 841,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45111000-8
45111300-1
45112000-5
45112300-8
45112340-0
45251110-5
71242000-6
71248000-8
71700000-5
71313450-4
90722200-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., JE V1 Jaslovské Bohunice.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je uskutočnenie špecifického plnenia nevyhnutného pre úspešnú realizáciu Projektu D4.7 Dekontaminácia a demolácia budov JE V1 a uvedenie areálu do pôvodného stavu, podprojekt D4.7.01, vrátane zabezpečenia všetkých súvisiacich aktivít t. j. najmä:
- vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie v rozsahu realizačného projektu, potrebnej k povoleniu a realizácii prác, ďalšej dokumentácie k zabezpečeniu povolení od príslušných orgánov štátnej správy a ďalšej dokumentácie súvisiacej s realizáciou projektu,
- vykonanie úvodnej rádiologickej charakterizácie lokality JE V1,
- modifikácia stavebných objektov a technologických systémov realizácia stavebných úprav na stavebných objektoch a technologických systémoch z dôvodu ich potreby pri dekontaminácii alebo demolácii iných SO prípadne ich využívania aj po ukončení vyraďovania JE V1,
- demontáž zostávajúcich technologických prvkov resp. časti systémov a zariadení, ktoré neboli zdemontované v predchádzajúcich projektoch vyraďovania JE V1,
- vykonanie rádiologického prieskumu s následnou dekontamináciou kontaminovaných stavebných povrchov a konštrukcií,
- demolácia všetkých nepotrebných stavebných objektov (vrátane podzemných do -1m tam kde je to možné),
- vyčistenie a uvedenie areálu JE V1 do pôvodného stavu,
- vykonanie záverečného radiačného prieskumu a vyňatie JE V1 spod administratívnej kontroly dozorných orgánov SR,
- nakladanie so vzniknutým odpadom.
Účelom podprojektu D4.7.01 je ukončenie procesu vyraďovania nepotrebnej technológie, demolácia nepotrebných SO, sanácia areálu JE V1, vykonanie záverečného prieskumu a uvoľnenie lokality JE V1 spod administratívnej kontroly dozorných orgánov SR. Slovenská republika by tým splnila svoj záväzok k predčasnému odstaveniu JE V1 na základe Uznesenia vlády č. 801/1999 Z.z. a Zmluvy o pristúpení do EÚ a následných nevyhnutných krokov a postupov s JE V1. Rozsah podprojektu D4.7.01 je možné rozdeliť do týchto základných činností:
- Vypracovanie a dodanie všetkej dokumentácie súvisiacej s projektom
- Úvodná rádiologická charakterizácia lokality JE V1
- Modifikácie stavebných objektov a technologických systémov stavebné úpravy
- Demontáž nepotrebných systémov
- Rádiologický prieskum a dekontaminácia stavebných povrchov
- Demolácia stavebných objektov
- Spätný zásyp stavebných jám
- Uvedeniu areálu do pôvodného stavu
- Záverečný prieskum a vyňatie JE V1 spod administratívnej kontroly dozorných orgánov SR
- Nakladanie so vzniknutým odpadom na strane dodávateľa počas implementácie projektu
Ďalšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
135 365 841,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
60
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.9) Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
Jedna hodnota
Predpokladaný počet uchádzačov: 999
Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov: Bez obmedzenia počtu záujemcov. Na predlženie ponuky budú vyzvaní všetci záujemcovia, ktorí budú spĺňať podmienky účasti definované verejným obstarávateľom.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov Európskej únie, ktoré spravuje SIEA v súlade s uzatvorenou Zmluvou o poskytnutí grantu č. 133/2019OPB zo dňa 10.12.2019 v rámci Projektu Bohunice a z finančných prostriedkov, ktoré spravuje Národný jadrový fond.
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov Európskej únie, ktoré spravuje SIEA v súlade s uzatvorenou Zmluvou o poskytnutí grantu č. 133/2019OPB zo dňa 10.12.2019 v rámci Projektu Bohunice a z finančných prostriedkov, ktoré spravuje Národný jadrový fond.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: V súlade s §38 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní viď zverejnenie podmienok v Súťažných podkladoch dostupných vo verejnej zóne zákazky na adrese https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/429395 .
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: V súlade s §38 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní viď zverejnenie podmienok v Súťažných podkladoch dostupných vo verejnej zóne zákazky na adrese https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/429395 .
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: V súlade s §38 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní viď zverejnenie podmienok v Súťažných podkladoch dostupných vo verejnej zóne zákazky na adrese https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/429395 .
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
1. Podmienky súvisiace s čiastkou Zábezpeky na vykonanie prác (na splnenie zmluvných záväzkov) bližšie informácie sú uvedené v bode 27.3.2 súťažných podkladov.
2. Podmienky súvisiace s maximálnou výškou celkovej možnej zmluvnej pokuty za všetky porušenia Zhotoviteľa zo Zmluvy bližšie informácie sú uvedené v bode 27.6 a) súťažných podkladov.
3. Podmienky súvisiace so Zmluvnou pokutou za nesplnenie Lehoty výstavby bližšie informácie sú uvedené v bode 27.6 b) súťažných podkladov.
4. Podmienky súvisiace so Zmluvnou pokutou za omeškanie plnenia Míľnika bližšie informácie sú uvedené v bode 27.6 c) súťažných podkladov.
5. Podmienky súvisiace s minimálnou sumou poistenia zákonnej zodpovednosti voči tretím osobám bližšie informácie sú uvedené v bode 27.6 d) súťažných podkladov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 25.01.2021 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
a) Ponuku môže predložiť len záujemca, ktorého verejný obstarávateľ vyzval na predloženie ponuky. Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Uchádzač nemôže byt zároveň členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá inú ponuku.
b) Komunikácia na účely vysvetľovania sa realizuje výlučne v slovenskom, prípadne českom jazyku.
c) Verejného obstarávateľa pri realizácii verejného obstarávania zastupuje spoločnosť Inštitút poradenstva a obstarávania KLIENT, s.r.o.
d) Súťaž sa realizuje ako elektronická cez IS EVO. Na účasť v súťaži je potrebné postupovať podľa pokynov, príručiek a videonávodov IS EVO zverejnených na web stránke ÚVO, v časti Viac o IS EVO (https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html ), ktoré je potrebné poznať a ďalej v zmysle usmernení v Súťažných podkladoch, ktoré sú dostupné cez Profil verejného obstarávateľa vo verejnej zóne zákazky na adrese https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/429395 . Akékoľvek vysvetľovanie v súťaži sa realizuje výlučne písomne prostredníctvom IS EVO. Súťažné podklady sa nezasielajú. Telefonický kontakt slúži len na potvrdenie doručenia písomností alebo na informácie o funkčnosti zariadení písomnej komunikácie, nie na poskytovanie vysvetlení.
e) Ak vo vyhlásení verejného obstarávania alebo v ostatnej súťažnej dokumentácii existuje odkaz na národnú legislatívu, má sa za to, že vždy platí aj ekvivalentný právny predpis podľa európskeho práva, ak to nie je jednoznačne vylúčené.
f) Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 350 000,- EUR.
g) Reálny začiatok plnenia predmetu zákazky závisí od podpisu zmluvy. Zmluva bude uzavretá na dobu 60 mesiacov od dátumu začatia prác a v súlade s harmonogramom a spôsobom predpísaným Zmluvou.
h) Verejné obstarávanie sa bude realizovať ako užšia súťaž v súlade s § 67 až § 69 zákona o verejnom obstarávaní, bez obmedzenia počtu záujemcov, ktorých verejný obstarávateľ vyzve na predloženie ponuky. Výzvu na predkladanie ponúk súčasne pošle verejný obstarávateľ len záujemcom, ktorí spĺňajú určené podmienky účasti. Záujemca predkladá v lehote na predloženie žiadosti o účasť, teda v tzv.1.kole súťaže len: doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti, resp. JED, Dokument žiadosti o účasť č.1 a v prípade uchádzača ako skupiny dodávateľov aj Dokument žiadosti o účasť č.2. Ďalšie informácie pre 1.kolo súťaže viď tiež v dokumente Inštrukcie pre 1.kolo súťaže.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
08.12.2020