CPV: 45112000-5 Výkopové zemné práce a presun zemín

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45112000-5

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
37217 - WYP IBV od kaple po jarok, Prietržka, SO 01 pozemné komunikácie - chodník
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 11.12.2023
11:00
Obec Prietržka