CPV: 45111000-8 Demolácie, úpravy staveniska a vyčisťovacie práce

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45111000-8

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
44149-WYP OBNOVA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY ŽIDOVSKÁ ŠKOLA - LEVICE
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 28.10.2021
10:00
Mestské kultúrne stredisko Levice