CPV: 71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 71242000-6

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
33249-WYP Novostavba bytového domu v obci Bobot
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 05.08.2021
10:00
Obec Bobot