CPV: 71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 71242000-6

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
34497-WNS Vypracovanie projektovej dokumentácie: "CSS Letokruhy Žilina, stavebné úpravy-zateplenie strechy, ul. Karpatská č. 6
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 10.08.2022
10:00
Centrum sociálnych služieb Letokruhy