CPV: 71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 71242000-6

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
Považská Bystrica 01/2022 Lávka cez Váh, Považská Teplá – Považské Podhradie
eZakazky 28.02.2023
10:00
Mesto Považská Bystrica