"Rekonštrukcia pôrodnej sály"

  Zadávateľ:
Trenčiansky samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
1.403.517,25 €
  Možnosť prihlásenia do:
12.08.2021 08:08

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
19.07.2021
  Dátum zverejnenia:
21.07.2021
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Trenčiansky samosprávny kraj
IČO: 36126624
K dolnej stanici 7282/20A , 91101 Trenčín
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Tomáš Baláž
Telefón: +421 326555862
Email: tomas.balaz@tsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2812
Hlavná adresa(URL): www.tsk.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
Ultima Ratio, s.r.o.
IČO: 46862439
Seberíniho 1 , 82103 Bratislava
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Eva Princová
Telefón: +421 904966360
Email: eva.princova@ultimaratio.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
"Rekonštrukcia pôrodnej sály"
Referenčné číslo: FUR000065
II.1.2) Hlavný kód CPV
45215130-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je rekonštrukcia pôrodnej sály Nemocnice s poliklinikou v Považskej Bystrici. Podrobné informácie su uvedené v sútažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 403 517,25 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45215141-7
45311000-0
45231221-0
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Objekt Nemocnice s poliklinikou v Považskej Bystrici so sídlom Nemocničná 986, 017 01 Považská Bystrica, parc. č. 2449/2 (samotná stavba), 2437/1 (priestory staveniska a prístup na stavenisko)
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je rekonštrukcia pôrodnej sály v NsP Považská Bystrica v budove A na 5. NP v trakte centrálnych operačných sál a vytvorenie vertikálnych VZT šácht ako príprava pre budúcu možnú rekonštrukciu oddelenia chirurgických operačných sál na podlaží 4. NP.
Stavba sa pozostáva z jedného stavebného objektu: SO 204 Budova A (COS) Rekonštrukcia pôrodnej sály.
Cieľom je vytvorenie samostatných dvoch rodiacich boxov pre rodičky, samostatné miestnosti pre prvú fázu pôrodnú, vybudovanie sociálneho zariadenia pre rodičky, vybudovanie resuscitačnej miestnosti pre novorodenca.
Realizácia predmetu zákazky pozostáva z realizácie diela podľa technickej špecifikácie - Prílohy E.1, Prílohy E.2, Prílohy E.3 a Prílohy E.4 súťažných podkladov a záručnej doby po dobu 5 rokov od dokončenia a odovzdania diela.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 403 517,25 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 8
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Od uchádzača sa požaduje zloženie zábezpeky v súlade s § 46 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "ZVO"). Výška zábezpeky je stanovená na 40 000 Eur. Informácie o spôsobe zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO.
2) Podľa § 32 ods. 2 ZVO: uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO: a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
3) Podľa § 32 ods. 3 ZVO: uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa ods. 2, ak verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Verejný obstarávateľ nevyžaduje predloženie dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e), b) a c) ZVO, a to z dôvodu použitia údajov z ISVS, pričom od 01.12.2019 sú funkčné ďalšie ISVS:
1. Informačný systém finančnej správy v časti týkajúcej sa evidencie daňových nedoplatkov a nedoplatkov colného dlhu, nedoplatkov pokút a iných platieb vymeraných alebo uložených podľa colných predpisov, nedoplatkov dane z pridanej hodnoty alebo spotrebnej dane pri dovoze,
2. Informačný systém Sociálnej poisťovne v časti týkajúcej sa evidencie nedoplatkov na poistnom na sociálne poistenie, v súlade s § 170 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,
3. Informačný systém zdravotnej poisťovne v časti týkajúcej sa evidencie pohľadávok po splatnosti, upravený v § 15 ods. 1 písm. l) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov.
4) V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uchádzača za každého člena skupiny osobitne.
5) Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo pobyt mimo územia Slovenskej republiky môže splnenie
týchto podmienok preukázať podľa § 32 ods. 4 a ods. 5 ZVO.
6) Podmienky účasti môže uchádzač preukázať aj:
a) v súlade s § 39 ZVO jednotným európskym dokumentom, alebo predložením čestného vyhlásenia v súlade s § 114 ZVO, v ktorom uvedie, že spĺňa všetky podmienky určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia osobného postavenia, alebo
b) v súlade s § 152 ZVO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ uzná za rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu Európskej
únie.
7) Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ v súlade s § 152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname
hospodárskych subjektov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač predloží doklad podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO.
1.1 Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok,ak odberateľoma) bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
2. Uchádzač predloží doklad podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO.
2.1. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác.
3. Podmienky účasti môže uchádzač alebo záujemca preukázať aj v súlade s § 39 ZVO jednotným európskym dokumentom, alebo predložením čestného vyhlásenia v súlade s § 114 ZVO, v ktorom uvedie, že spĺňa všetky podmienky určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti.
4. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstaravaní, tento preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne. Podmienku účasti môže uchádzač preukázať aj v súlade s § 39 ZVO Jednotným európskym dokumentom alebo čestným vyhlásením v súlade s § 114 ZVO, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
5. Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti využiť kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej kapacity využíva na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoju technickú a odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia v rozsahu ako uchádzač a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) az h) a ods. 7 ZVO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. K § 34 ods. 1 písm. b) ZVO, tomuto bodu výzvy a ods. 1: Uchádzač musí preukázať, že za rozhodné obdobie realizoval stavebné práce v zdravotníckom zariadení so súbežnou, nepretržitou (24/7) prevádzkou a neprerušovaným zásobovaním elektrickej energie v celkovom minimálnom objeme 1.000.000,00 EUR bez DPH. Na vyčíslenie dosiahnutého objemu sa pri prepočte inej meny na menu EUR použije kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania tejto výzvy na na zverejnenie vo Vestníku verejného obstarávania (bod VI.5).
2. K § 34 ods. 1 písm. g) ZVO, tomuto bodu výzvy a ods. 2: Verejný obstarávateľ požaduje predložiť údaje o odbornej kvalifikácii a odbornej praxi.
2.1 Uchádzač predloží údaje o minimálne jednej osobe v štruktúre: meno a priezvisko, vzťah k uchádzačovi (t.j. zamestnanec alebo iná osoba), ktorá sa bude priamo podieľať na plnení predmetu zákazky vrátane predloženia nasledovných platných dokladov o odbornej praxi a odbornej spôsobilosti: Oprávnenie na prácu na technických zariadeniach podľa § 22 až § 24 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (odborná spôsobilosť samostatných elektrotechnikov spôsobilých na prácu na technických zariadeniach nad 1000 V).
2.2 Uchádzač predloží údaje o minimálne jednej osobe v štruktúre: meno a priezvisko, vzťah k uchádzačovi (t.j. zamestnanec alebo iná osoba), ktorá sa bude priamo podieľať na plnení predmetu zákazky vrátane predloženia nasledovných platných dokladov o odbornej praxi a odbornej spôsobilosti: Oprávnenie na prácu podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky c. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s vyhradeným plynovým zariadením.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 12.08.2021 08:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 11.08.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 12.08.2021 10:00
Miesto: Ultima Ratio s.r.o., Seberiniho 1, 821 03 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa v zmysle § 20 ods. 11 ZVO vykoná online v informačnom systéme EVO a riadi sa § 52 ZVO. Ďalšie informácie sú uvedené v časti VI.3., bod 2) tejto výzvy.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1) Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 ZVO. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať prostredníctvom funkcionality portálu EVO. V rámci dodržania princípu rovnakého zaobchádzania so záujemcami a princípu transparentnosti, verejný obstarávateľ určil vyššie uvedený spôsob komunikácie a na iný spôsob komunikácie verejný obstarávateľ nebude brať zreteľ ak verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch neujasnil iný individuálny spôsob komunikácie v osobitných prípadoch.
2) Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku. Štatutárny zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a dokladom preukazujúcim, že je štatutárnym zástupcom uchádzača. Iný zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením potvrdeným štatutárnym zástupcom uchádzača, že je oprávnený zúčastniť sa na otváraní ponúk.
3) Verejný obstarávateľ stanovuje v súlade s § 38 ZVO ods. 1, pism. d) uchádzačom podmienku podľa § 40 ods. 6 pism. g): Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača z verejného obstarávania, ak na základe dôveryhodných informácií nadobudne dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v tomto verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
4) Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že zmluva musí byť uzavretá v súlade s § 11 ZVO.
5) Zmluva bude uzatvorená v listinnej podobe.
6) Osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie predmetu zákazky: Ku dňu podpisu zmluvy bude úspešný uchádzač povinný vinkulovať na bankovom účte zhotoviteľa finančné prostriedky alebo do 14 dni od účinnosti zmluvy poskytnúť bankovú záruku v prospech objednávateľa, pričom jediná podmienka čerpania bankovej záruky bude žiadosť objednávateľa, a to vo výške 10 % z ceny za dielo bez DPH, alebo zloží na účet objednávateľa sumu vo výške 10 % z ceny za dielo bez DPH ako výkonovú záruku. Ku dňu vystavenia poslednej faktúry zloží na účet Objednávateľa alebo poskytne bankovú záruku v prospech Objednávateľa na sumu vo výške 5 % z ceny za dielo bez DPH ako garančnú zábezpeku.
7) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávani týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti týkajúcich sa osobného postavenia preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
8) Verejný obstarávateľ požaduje, aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa
§ 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť.
9) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž v prípade nedostatočného rozpočtového krytia.
10) Vzhľadom na zmluvné podmienky a účel diela je verejné obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
19.07.2021