CPV: 45311000-0 Inštalácie a montáž elektrických rozvodov a zariadení

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45311000-0

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
32475-WYP OBNOVA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY KOMENSKÉHO č.2 V KOŠICIACH EVIDOVANEJ V ÚSTREDNOM ZOZNAME PAMIATKOVÉHO FONDU AKO „ ŠKOLA PAMäTNÁ“ - ELI
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
eZakazky 30.07.2021
09:00
Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, Košice