CPV: 45215130-7 Stavebné práce na objektoch kliník

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných prác. Slovník slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

Toto je zoznam verejných zákaziek pre CPV 45215130-7

Kód Názov Zdroj Predkladanie ponúk Zadávateľ
34449-WYP "Rekonštrukcia pôrodnej sály"
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
UVO 12.08.2021
08:00
Trenčiansky samosprávny kraj