Potraviny pre FNsP Nové Zámky na obdobie 24 mesiacov

  Zadávateľ:
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
  Predpokladaná hodnota:
1.487.480,30 €
  Možnosť prihlásenia do:
25.01.2022 10:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
17.12.2021
  Dátum zverejnenia:
23.12.2021
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 17336112
Slovenská 11/A, 94034 Nové Zámky
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Darina Kováčová
Telefón: +421 356912219
Email: obstaravanie@nspnz.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://nspnz.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Potraviny pre FNsP Nové Zámky na obdobie 24 mesiacov
Referenčné číslo: VS 3/2021
II.1.2) Hlavný kód CPV
15000000-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka potravín pre FNsP Nové Zámky na obdobie 24 mesiacov. Predmet zákazky je rozdelený do 8 samostatných častí, ktoré sa samostatne vyhodnocujú. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 487 480,30 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 8
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Čerstvé kuchynsky opracované mäso a mäsové výrobky
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15110000-2
15130000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská ul. 11A, 940 34 Nové Zámky sklad potravín
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom obstarávania je nákup a dodávka čerstvého kuchynského opracovaného mäsa a mäsových výrobkov. Súčasťou predmetu zákazky sú aj súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením dodávaného tovaru do skladu na miesto určenia. Množstvá jednotlivých druhov tovaru budú upresnené pravidelnými objednávkami.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Odhadovaná hodnota
309 428,79 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Zábezpeka pre danú časť predmetu zákazky sa nevyžaduje.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Mrazené hydinové mäso a hydinové výrobky
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15112000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská ul. 11A, 940 34 Nové Zámky sklad potravín
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom obstarávania je nákup a dodávka mrazeného hydinového mäsa a hydinových výrobkov (nie chladených). Súčasťou predmetu zákazky sú aj súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením dodávaného tovaru do skladu na miesto určenia. Množstvá jednotlivých druhov tovaru budú upresnené pravidelnými objednávkami.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
89 027,78 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Zábezpeka pre danú časť predmetu zákazky sa nevyžaduje.
Časť: 3
II.2.1) Názov
Mrazená zelenina a ovocie, ryby mrazené a výrobky z rýb
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15229000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská ul. 11A, 940 34 Nové Zámky sklad potravín
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom obstarávania je nákup a dodávka mrazenej zeleniny a ovocia, ryby mrazené a výrobky z rýb. Súčasťou predmetu zákazky sú aj súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením dodávaného tovaru do skladu na miesto určenia. Množstvá jednotlivých druhov tovaru budú upresnené pravidelnými objednávkami.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
51 399,43 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Zábezpeka pre danú časť predmetu zákazky sa nevyžaduje.
Časť: 4
II.2.1) Názov
Mlieko a mliečne výrobky
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15500000-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská ul. 11A, 940 34 Nové Zámky sklad potravín
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom obstarávania je nákup a dodávka mlieka a mliečnych výrobkov. Súčasťou predmetu zákazky sú aj súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením dodávaného tovaru do skladu na miesto určenia. Množstvá jednotlivých druhov tovaru budú upresnené pravidelnými objednávkami.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
298 981,64 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Zábezpeka pre danú časť predmetu zákazky sa nevyžaduje.
Časť: 5
II.2.1) Názov
Chlieb, pekárenské výrobky
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15810000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská ul. 11A, 940 34 Nové Zámky sklad potravín
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom obstarávania je nákup a dodávka chlieb a pekárenských výrobkov. Súčasťou predmetu zákazky sú aj súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením dodávaného tovaru do skladu na miesto určenia. Množstvá jednotlivých druhov tovaru budú upresnené pravidelnými objednávkami.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
79 645,87 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Zábezpeka pre danú časť predmetu zákazky sa nevyžaduje.
Časť: 6
II.2.1) Názov
Trvanlivé potraviny /rôzne potravinárske výrobky/
Časť č.: 6
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská ul. 11A, 940 34 Nové Zámky sklad potravín
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom obstarávania je nákup a dodávka základných trvanlivých potravín. Súčasťou predmetu zákazky sú aj súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením dodávaného tovaru do skladu na miesto určenia. Množstvá jednotlivých druhov tovaru budú upresnené pravidelnými objednávkami.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
390 017,61 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Zábezpeka pre danú časť predmetu zákazky sa nevyžaduje.
Časť: 7
II.2.1) Názov
Bujóny a vývary
Časť č.: 7
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15891000-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská ul. 11A, 940 34 Nové Zámky sklad potravín
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom obstarávania je nákup a dodávka bujónov a vývarov. Súčasťou predmetu zákazky sú aj súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením dodávaného tovaru do skladu na miesto určenia. Množstvá jednotlivých druhov tovaru budú upresnené pravidelnými objednávkami.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
30 897,46 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Zábezpeka pre danú časť predmetu zákazky sa nevyžaduje.
Časť: 8
II.2.1) Názov
Čerstvá zelenina a ovocie
Časť č.: 8
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
03220000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská ul. 11A, 940 34 Nové Zámky sklad potravín
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom obstarávania je nákup a dodávka čerstvej zeleniny a ovocia. Súčasťou predmetu zákazky sú aj súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením dodávaného tovaru do skladu na miesto určenia. Množstvá jednotlivých druhov tovaru budú upresnené pravidelnými objednávkami.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
238 081,75 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Zábezpeka pre danú časť predmetu zákazky sa nevyžaduje.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí splniť podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4,5 predložením originálnych dokladov alebo úradne osvedčených kópií dokladov, resp. podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa §32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzač predkladá vo forme a spôsobom uvedeným v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 25.01.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.07.2022
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 25.01.2022 13:00
Miesto: Fakultná nemocnica s poliklinikou, Slovenská 11 A, 94034 Nové Zámky, virtuálny priestor EVO
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: VO neumožňuje osobnú účasť na otváraní ponúk . V súvislosti so šírením vírusu COVID-19 a prijatia opatrení týkajúcich sa najmä zákazu, resp. obmedzenia návštev a pobytu v jednotlivých budovách VO je otváranie ponúk zabezpečené výlučne prostredníctvom využitia funkcionality On-line sprístupnenie ponúk uchádzačom, ktorú umožňuje a poskytuje IS EVO.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom modernizovaného systému elektronického verejného obstarávania IS EVO, tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania. Uvedené platí aj pre podanie revíznych postupov podanie náprav a námietok. V nadväznosti na uvedené upozorňujeme uchádzačov, že námietku je potrebné zároveň doručiť úradu pre verejné obstarávanie v zmysle § 170 ods. 8 písm. b) ZVO.
2. V modernizovanom systéme elektronického verejného obstarávania IS EVO je potrebné vyhľadať zákazku cez funkciu vyhľadávania zákaziek vo verejnej zóne portálu UVO - https://www.uvo.gov.sk.
3. Všetky príručky pre používanie IS EVO dostupné na adrese: https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html.
4.Verejný obstarávateľ poskytuje neobmedzený a úplný priamy bezodplatný prístup k súťažným podkladom tzn. bez nutnosti registrácie na profile verejného obstarávateľa t.j. v elektronickom úložisku zriadeného ÚVO podľa §148 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní na : http://www.uvo.gov.sk/profily.
5.Pravidlá pre doručovanie zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme EVO považuje odoslanie danej informácie (žiadosti, ponuky, návrhu a iné) a nie kedy si ju záujemca/uchádzač prečítal. Tento údaj je uvedený v dátume podania príslušného dokumentu.
6. Verejný obstarávateľ rozhodol, že v zmysle § 66 ods. 7 v nadväznosti na § 55 ods. 1 ZVO druhej vety vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční u uchádzača na 1 mieste v poradí po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk (tzv. super reverz).
7.Ďalšie podrobnosti o podmienkach tejto súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch.
8. Predmetné verejné obstarávanie nie je : zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
17.12.2021